Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 7. Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

7ef16198e479aad784f88e2f24820c73
Gửi bởi: hoangkyanh0109 8 tháng 8 2017 lúc 23:29:26 | Được cập nhật: 15 tháng 5 lúc 19:43:02 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 524 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ti 27­ Ti ng Vi tế TH HÀNH ỰV NGHĨA ỪTRONG NGỬ I/Th hành chuy nghĩa và ừnhi nghĩa :ề1.Bài 1/tr 74:ậ a. Xác đnhị nghĩa “lá” trong câu Lá vàng tr gió đa vèo”ướ Câu cá mùa thu Nguy Khuy n)ễ “ừ lá đc dùng theo ượ nghĩa cố Lá ch ỉb ph cây, th ng trên cành cây, ườ ởng cây.Lá th ng có màu xanh, đa ườph có hình dáng ng, t. ẹ Các tr ng ườh ngợ ụNghĩa tủ chuy ểnghĩa Ph ng th ươ ứchuy nghĩaể­Lá gan, lá ph i,ổlá láchLá th ưlá đn, ơlá phi u..ế ph ơth ng ườho đng ậcó hình dáng gi ng lá câyố Quan ệt ng ươđngồ dẨ ụV ng ằgi ng, ỏcó ặnh lá câyư Quan ệt ng ươđngồ dẨ b.T “lá” còn dùng theo nhi nghĩaừ Lá lá ờbu mồLá cót, lá chi u, lá ếthuy nềLá tôn, lá đng, lá ồvàng ng ằv i, có ềm ng ỏnh lá câyư Quan ệt ng ươđngồ ụV ng tre ằn cây có ỏb ng ỏnh lá câyư Quan ệt ng ươđngồ dẨ ụV ng ằkim lo i, có ạb dát ặm ng nh ưlá cây Quan ệt ng ươđngồ dẨ 2/ Bài 2/ tr 74: ố* Đt câu theo nghĩa ch con ng iặ ườ Năm cái đuầ nh trong chui ra.ố ụ­ Chúng nó ch ng còn mong đc ượ Ch bàn chân dân anh hùngộ Anh là tay súng gi i.ỏ Nhà nó đông mi ngệ ăn Th là óc siêu vi Nguy Du là nhà th dân c, ộcó trái tim nhân ái. 3/Bài 3/ trang 75ậNghĩa giácị Chuy nghĩa khi dùng đt câuể ặNg tọĐngắCayM nặ ChátNh tạ ong ng tọ nh mía lùiư­ Nó đã ph tr đng tình ủđuầ .­ iờ cô th là cay đcộ­ Nhan cô th nặ mà.­ ong nói nghe th chua chátị Câu pha trò nh tạ nh c.ư ướ *C ng ki th chuy nghĩa ừ1.Khái ni m:ệ­Là hi ng chuy tên đi ng cũ sang đi ượ ượ ốt ng trên quan nào đó gi các đc ượ ượg tên.ọ2.Các cách ch chuy nghĩa :ủ dẨ trên quan ng đng).ự ươ ­Hoán dụ trên quan ng n).ự ươ 3.K qu chuy nghĩa :ế ­T nên nh ng nhi nghĩa.ừ ­Làm phong phú cho cách bi hi dung ngôn trong di ễđt. ạ4.Bài c;ọ­ Ng vi t/ nói: có th chuy nghĩa cho trên quan ườ ệgi các đi ng đc bi hi n.ữ ượ ượ ệ­ Ng đc/nghe: vào nghĩa c, chuy lĩnh nghĩa ườ ủt i.ừ II Thực hành về từ đồng nghĩa:1.Tìm từ đồng nghĩa với từ cui cút trong câu văn: Cui cút làm ăn, toan lo nghèo khó Trích Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc- Nguyễn Đình Chiểu).2.Giải thích lí do tác giả chọn dùng từ cui cút để nói về hoàn cảnh sống của người nông dân mà không phải từ đồng nghĩa khác?Gợi ý:1. Từ đồng nghĩa với từ cui cút côi cút.2.Lí do NĐC chọn từ cui cút:+ Là phương ngữ, phù hợp với hoàn cảnh xuất thân của người nông dân Nam Bộ.+Không chỉ có nghĩa chỉ sự bơ vơ, không nơi nương tựa mà còn diễn tả sự vất vả, âm thầm, lẻ loi và cảnh làm ăn nhỏ lẻ của người nông dân Nam Bộ trong một điều kiện sống lạc hậu, nghèo khổ cuối thế kỉ XIX VN.+Thể hiện tấm lòng xót thương, sự thấu hiểu tận cùng cảnh sống của người nông dân NB của Đồ Chiểu. 2/Bài 5/ trang 75: Câu :­ Chọ canh cánh nh th hi tâm tr ng ạth ng xuyên trăn tr nh không ườ ướnguôi Bác ồCâu :­ Ch “ọ liên can vì các khác không phù ừh quan ng pháp trong câu.ợ ữCâu ­Ch “ọ n”ạ vì này phù quan ệnghĩa, phù thái bi .ừ *C ng ki th đng nghĩa :ủ ồ1. Đng nghĩa là gì?ồ Là nh ng khác nhau hình th âm thanh, nh ng bi hi ệcùng dung nghĩa n.ộ ả­Các lo đng nghĩa:ạ ồ+ đng nghĩa đnh hi sinh, tr n, toi, ngho o…)ừ ẻ+ đng nghĩa lâm th (đi, thôi, chán ng..)ừ ố2.Cách ngử ­Trong ng nh nh đnh, nh đnh, các ừđng nghĩa có th thay th cho nhau.Tuy gi chúng có ẫs khác nhau thái nghĩa và bi mự ­Khi ng:ử ụ+ Ng vi t/ nói có ch ng thích văn nh, ườ ản dung và thái bi m.ộ ả+ Ng nghe/ đc phân bi giá tr khác nhau lĩnh ườ ộthích đáng dung đc bi hi n.ộ ượ