Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 5. Uy-lít-xơ trở về

d5862e9cb304bc68464ae61531d6a814
Gửi bởi: hoangkyanh0109 4 tháng 8 2017 lúc 17:35:12 | Được cập nhật: 20 tháng 4 lúc 2:00:01 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 510 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

I. GI THI CHUNGỚ ỆI. GI THI CHUNGỚ Ệ1.1.Đt Hi điấ ướ ạĐt Hi điấ ướ ạ2.2.S thi Hi và Hô­me­r ơS thi Hi và Hô­me­r ơ3.3.Tác ph (S thi Ô­đi­xê và đo ạTác ph (S thi Ô­đi­xê và đo ạtrích “Uy­lít­x tr ”)ơ ềtrích “Uy­lít­x tr ”)ơ I. GI THI CHUNGỚ ỆI. GI THI CHUNGỚ Ệ1.1.Đt Hi điấ ướ ạĐt Hi điấ ướ Đt Hi đi ng ướ ơnhi so di tích hi i.ề ạ­ Văn minh phát tri n, có nh ng đóng góp ữl cho văn minh nhân lo trên nhi lĩnh ềv c.ựDi tích đn Parthenon th các th trên đnh Olympiaề ỉDi tích đn Parthenon th các th trên đnh Olympiaề ỉBức tượng nổi Bức tượng nổi tiếng “Lực sĩ tiếng “Lực sĩ ném đĩa” của ném đĩa” của Myron xuất Myron xuất hiện từ thế kỷ hiện từ thế kỷ thứ TCN mô thứ TCN mô tả một môn tả một môn thể thao cổ thể thao cổ đại, tôn vinh đại, tôn vinh sức mạnh thể sức mạnh thể chất của con chất của con người.người.I. GI THI CHUNGỚ ỆI. GI THI CHUNGỚ Ệ1.1.Đt Hi đi.ấ ướ ạĐt Hi đi.ấ ướ ạ2.2.S thi Hi và Hô­me­r .ử ơS thi Hi và Hô­me­r .ử ơ­ Hi có thi ti ng là I­li­at và ế­ Hi có thi ti ng là I­li­at và ếÔ­đi­xêÔ­đi­xê I. GI THI CHUNGỚ ỆI. GI THI CHUNGỚ Ệ1.1.Đt Hi đi.ấ ướ ạĐt Hi đi.ấ ướ ạ2.2.S thi Hi và Hô­me­r .ử ơS thi Hi và Hô­me­r .ử ơ­ Hi có thi ti ng là I­li­at và ế­ Hi có thi ti ng là I­li­at và ếÔ­đi­xê.Ô­đi­xê.­ ng truy tác gi thi này ươ ử­ ng truy tác gi thi này ươ ửlà Hô­me­r .ơlà Hô­me­r .ơ HÔ­ME­RƠ