Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 5. Trả bài làm văn số 1 (1)

759d761761ac7fcd18f7313e264b459e
Gửi bởi: hoangkyanh0109 8 tháng 8 2017 lúc 5:07:46 | Được cập nhật: hôm kia lúc 21:57:09 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 408 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr bài 1ả ốTr bài 1ả Ra 2ề ốRa 2ề làm nhà ).ở( làm nhà ).ởTi 20­ Làm vănế I/ I/ Đnh ng các yêu đị ướ ềĐnh ng các yêu đị ướ :1. 1. 1ềĐ 1ề:: Tác thu lá trong đng.ạ ườTác thu lá trong đng.ạ ườ­ Yêu hình th cầ ứ­ Yêu hình th cầ :: Là ởLà ở ch ph ng th ươ ch ph ng th ươ ứdi đt sao cho bài vi t:ễ ếdi đt sao cho bài vi t:ễ Di đt gãy n, loát;ễ ư+ Di đt gãy n, loát;ễ ư ch c, rõ ràng.ố ạ+ ch c, rõ ràng.ố A/ Tr bài 1ả ­Yêu dung ộ­Yêu dung ộ* Ph mầ ởPh mầ Có th nêu Có th nêu ể+ Hút thu lá là thói quen nhi ề+ Hút thu lá là thói quen nhi ềng i, nh ng đó là thói quen u, ườ ấng i, nh ng đó là thói quen u, ườ ấc đc thay đi.ầ ượ ổc đc thay đi.ầ ượ ổ sinh, vi hút thu càng là ạ+ sinh, vi hút thu càng là ạm vi không cho phép.ộ ệm vi không cho phép.ộ ệ Hi ng sinh hút thu trong ượ ố+ Hi ng sinh hút thu trong ượ ốh đng đang là trong nh ng tiêu ườ ữh đng đang là trong nh ng tiêu ườ ữc ph bài tr ừc ph bài tr **Ph thân bàiầPh thân bàiầ trình bày đc:ầ ược trình bày đc:ầ ượ 1. Tác thu lá đi kho ả1. Tác thu lá đi kho ảthân và ng xung quanh, môi tr ng ng ườ ườ ủthân và ng xung quanh, môi tr ng ng ườ ườ ủc ng đng.ộ ồc ng đng.ộ ồ 2.H sinh không nên hút thu vì đó là nguyên nhân ố2.H sinh không nên hút thu vì đó là nguyên nhân ốd đn nh ng xã khác trong nhà ộd đn nh ng xã khác trong nhà ộtr ng nh nghi ng p, băng nhóm, tr p, ườ ắtr ng nh nghi ng p, băng nhóm, tr p, ườ ắc gi t…ướ ậc gi t…ướ ậnh ng đn và nhân cách ưở ậnh ng đn và nhân cách ưở ậ3. xu gi pháp kh ph c:ề ụ3. xu gi pháp kh ph c:ề ụ­ ng i.ớ ườ­ ng i.ớ ườ­ thân.ớ ả­ thân.ớ ả­ nhà tr ng và xã i.ớ ườ ộ­ nhà tr ng và xã i.ớ ườ * Ph tầ ếPh tầ :­Không hút thu là hành đng đp làm ẹ­Không hút thu là hành đng đp làm ẹcho môi tr ng và cu ng trong lành n.ườ ơcho môi tr ng và cu ng trong lành n.ườ ơ2. ề2. ềMôi tr ng đa ph ng emườ ươMôi tr ng đa ph ng emườ ươ­ YYêu hình th cầ ứêu hình th cầ nh ).ư ề( nh ).ư ề­ Yêu dung ộ­ Yêu dung ộ* Ph mầ ởPh mầ có th nêuể­ có th nêuể : +Môi tr ng hi nay đang là ườ ề+Môi tr ng hi nay đang là ườ ềđc th gi quan tâm và .ượ ệđc th gi quan tâm và .ượ ệ đa ph ng em, môi tr ng cũng là ươ ườ+ đa ph ng em, môi tr ng cũng là ươ ườm tài đc các chính quy và nhân ượ ềm tài đc các chính quy và nhân ượ ềdân chú ý. dân chú ý. * Thân bài* Thân bài có th tri khai các :ể ể– có th tri khai các :ể ể1. Vai trò môi tr ng xã và đi ng ườ ố1. Vai trò môi tr ng xã và đi ng ườ ố2. Nh ng bi hi môi tr ng đa ườ ị2. Nh ng bi hi môi tr ng đa ườ ịph ng em :ươph ng em :ươ+ Bi hi tích ch ng).ể ứ+ Bi hi tích ch ng).ể ứ+ Bi hi tiêu ch ng ).ể ứ+ Bi hi tiêu ch ng ).ể ứ3. Nh ng xu và gi pháp kh ph tiêu ụ3. Nh ng xu và gi pháp kh ph tiêu ục và phát huy tích c:ự ực và phát huy tích c:ự ự+ ng i.ớ ườ+ ng i.ớ ườ+V xã i.ớ ộ+V xã i.ớ ộ+V thân và gia đình.ớ ả+V thân và gia đình.ớ ả*K bàiế*K bàiế môi tr ng xanh là thông ườ: môi tr ng xanh là thông ườđi mà ng đu ph th hi n.ệ ườ ệđi mà ng đu ph th hi n.ệ ườ II/ Nh xét đánh giá bài làm:ậII/ Nh xét đánh giá bài làm:ậ1.Hình th trình bày: ứ1.Hình th trình bày: ứ­ Thiên ch quan, ch có ph ợ­ Thiên ch quan, ch có ph ợcác thao tác ngh lu phân tích, bình ậcác thao tác ngh lu phân tích, bình ậlu n, thuy minh…).ậ ếlu n, thuy minh…).ậ ế­ Nhi bài vi di đt ng ng; dùng ủ­ Nhi bài vi di đt ng ng; dùng ủt và vi câu sai nhi u.ừ ềt và vi câu sai nhi u.ừ ề­Hành văn lan man,các lu đi m, lu ứ­Hành văn lan man,các lu đi m, lu ứkhông ch c.ạ ạkhông ch c.ạ ạ­ Văn không có xúc.ả­ Văn không có xúc.ả­Ý ki nêu lên không xác đáng, thi ch ặ­Ý ki nêu lên không xác đáng, thi ch ặch ẽch 2.N dung ki th c: ứ2.N dung ki th c: ứ­ Trình hi bi các ngh ị­ Trình hi bi các ngh ịlu còn t, nông n.ậ ạlu còn t, nông n.ậ ạ­Ch nêu lý thuy suông mà thi ẫ­Ch nêu lý thuy suông mà thi ẫch ng minh ho th .ứ ểch ng minh ho th .ứ ể­Ch đa ki đánh giá chi ề­Ch đa ki đánh giá chi ềthiên thiên nh ng ch tiêu ấv nh ng ch tiêu ấđ mà ch ch ra nh ng đi tích ủđ mà ch ch ra nh ng đi tích ủv đt ra đc bi là Môi ềv đt ra đc bi là Môi ềtr ng).ườtr ng).ườ­ Ph xu gi pháp kh ph c… còn ụ­ Ph xu gi pháp kh ph c… còn ụs sài, chung chung, thi th .ơ ểs sài, chung chung, thi th .ơ @/ Đánh giá chung @/ Đánh giá chung ­ Ư­ Ư+Đa ra hi đ. Nhi bài có ki ế+Đa ra hi đ. Nhi bài có ki ếkhá hoàn ch nh dung ềkhá hoàn ch nh dung ề(nh ư(nh ưTrung Hi u, Thanh ).ế ữTrung Hi u, Thanh ).ế ữ+M bài trình bày ch, rõ, ít sai các ạ+M bài trình bày ch, rõ, ít sai các ạl di đt.ỗ ạl di đt.ỗ ạ­­Nh cượNh cượ : Nhi bài thi đu suy nghĩ; trình ưNhi bài thi đu suy nghĩ; trình ưbày th ch xoá tu ti n; dung ộbày th ch xoá tu ti n; dung ộs sài… ơs sài… III/ iử ỗIII/ iử 1. Môi tr ng đa ph ng tôi đang ườ ươ ị1. Môi tr ng đa ph ng tôi đang ườ ươ ịnhi quan tr ng. ọnhi quan tr ng. ọ Dùng sai do không hi nghĩa ủDùng sai do không hi nghĩa ủt ừt ừ ửnghiêm tr ngọnghiêm tr ngọ..2. Ngày nay ta có hàng tri ng ướ ườ2. Ngày nay ta có hàng tri ng ướ ườch do đau, nh t, tai n… gây ạch do đau, nh t, tai n… gây ạra. Nh ng cũng ph quan tâm đn ếra. Nh ng cũng ph quan tâm đn ếcái ch do thu lá gây ra…ế ốcái ch do thu lá gây ra…ế ố “ặ ừL “ặ ừgây ragây ra”; lu thi lôgic. ế”; lu thi lôgic.