Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 4. Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

8925183f05d8542a091cebcef7221a67
Gửi bởi: hoangkyanh0109 28 tháng 7 2017 lúc 6:27 | Được cập nhật: 28 tháng 2 lúc 19:23 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 295 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ CỦA DÂN TỘC•I/ Tìm hiểu chung•1/ Tác giả PVĐ 1906-2000) •- Nhà cách mạng lớn của Việt Nam thế kỉ XX•- Nhà giáo dục, nhà lí luận văn hoá văn nghệ• 2/ Văn ả• a) Hoàn nh, đích sáng tácả 7/1963­ ni 75 năm ngày NĐC ấ• ng nh NĐC; đnh ng, đi ưở ướ ềch nh cách nhìn nh n, đánh giá NĐC và ềth văn ông; kh tinh th yêu ần trong th đi ch ng Mĩ cướ ướ­Khi th dân Pháp đánh vào Gia Đnh (1859), ịông đã cùng nhân dân kiên ng ch ng gi c. ườ ặGi Pháp mua chu c, ông kh ng khái ảkh gi tr lòng th chung ướ ớn dân.ướ ớ­ 3/7/1888, Nguy Đình Chi Ba Tri ạtrong ni th ng ti nhân dân.ề ươ ng th ng, đu cao, ẫngay thù cũng ph kính ”ẻ ể(Tr Văn Giàu)ầQuan đi th văn:ể ơ“ Ch bao nhiêu đo thuy không kh m,ở ẳĐâm th ng gian bút ch ng tà.” ng ­Hà uươ )B ng ngòi bút, Nguy Đình Chi ểđã chi đu su đi không ỏcho đo đc, chính nghĩa, ứcho đc do dân c.ộ ộSau khi th dân Pháp xâm cự ượ Ch gi c, Văn nghĩa sĩ Giu c, Văn ếTr ng Đnh, Th đi Tr ng Đnh, Th đi ươ ươ ếPhan Tòng, Văn nghĩa sĩ tr vong nh, ỉNg Ti thu đáp,…ư ấ“ Văn nghĩa sĩ Giu c” (1861)ế ộ­ ng đài ngh thu ượ ềnh ng ng nghĩa sĩ­nông dân.ữ ườ­“ đc mãi văn aiồ Phách ng, văn hùng, đng thay!ứ ộQu ng thiên truy mãi mãiố ềCòn xây đp khô hài” (Mai Am)ơ ắ­ Ghi chân th th đau th ng đt ươ ấn c;ướ­Khích lòng yêu c, căm thù gi và chí ướ ứn nhân dân ta;ướ ủ­Bi ng, ca ng nh ng anh hùng nghĩa sĩ đã ươ ữchi đu và hi sinh vì đc do qu c.ế ố­ cáo ác gi xâm lăng và lên án tay ọsai.Lòng yêu c, th ng dânướ ươ­ “B nhà lũ tr ch y,ỏ ạM chim dáo dác bay.ấ ầB nghé ti tan c,ế ướĐng Nai tranh ngói nhu màu mây.”ồ ố(Ch gi c)ạ ặ­ Vì ai khi chia khăn xé, nhìn giang ưs ba nh thêm bu n.”ơ ồ(Văn Tr ng Đnh)ế ươ ị“ th bòng bong che tr ng p, mu ốt ăn gan; ngày xem ng khói ch đen sì, ạmu ra .”ố ổ(Văn nghĩa sĩ Giu c)ế ộ“ Viên đn ngh ch th treo tr tạ ướ ặL đch khái trong tay.”ưỡ ươ ắ(Th đi Phan Tòng)ơ ế“ ng đánh gi c, thác cũng đánh gi c, ặlinh theo giúp binh”ồ ơ(Văn nghĩa sĩ Giu c)ế ộ“ Ng ti thu đáp”ư (Ng Ti đáp nho ấdi ca) đc vi kho ng ượ ảt 1874 cho đn lúc t, ấg 3642 câu, trong đó ồph là th bát, có ụxen 21 bài th và bài ốthu Đông y. Giá tr ch ủy là ch tác gi đã ng ồt ng yêu vào trong ưở ướn dung thu t.ộ