Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 32. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

9fbca36f526efcd13a201076172d4ddf
Gửi bởi: hoangkyanh0109 12 tháng 8 2017 lúc 15:40 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 18:09 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 265 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ti 111ếTi 111ếLUY NG ỢLUY NG ỢCÁC THAO TÁC LU NẬ ẬCÁC THAO TÁC LU NẬ ẬI­ Ôn ki th c:ậ ứI­ Ôn ki th c:ậ thao tác lu n:ậ thao tác lu n:ậ ậ1. Ch ng minh là dùng ch ng và lí ể1. Ch ng minh là dùng ch ng và lí ểng đc (ng nghe) tin nào đó ườ ườ ềng đc (ng nghe) tin nào đó ườ ườ ềtrong đi ng ho trong văn c.ờ ọtrong đi ng ho trong văn c.ờ ọ2. Gi thích là dùng lí và ch ng giúp ể2. Gi thích là dùng lí và ch ng giúp ểng đc (ng nghe) hi nào ườ ườ ềng đc (ng nghe) hi nào ườ ườ ềđó trong đi ng ho trong văn c.ờ ọđó trong đi ng ho trong văn c.ờ ọ3. Phân tích 3. Phân tích là chia nh đi ng thành các ượ ếlà chia nh đi ng thành các ượ ết ph xem xét khái quát, phát hi ệt ph xem xét khái quát, phát hi ệb ch đi ng. Chia tách ượ ểb ch đi ng. Chia tách ượ ểtìm hi ểtìm hi ểgiúp ta bi th đáo.ế ấgiúp ta bi th đáo.ế ấ4. So sánh 4. So sánh nh đi chi hai hay nhi ho các ặnh đi chi hai hay nhi ho các ặm trong cùng t, hi ng… ch ra ượ ỉm trong cùng t, hi ng… ch ra ượ ỉnh ng nét gi ng nhau ho khác nhau gi chúng.T ừnh ng nét gi ng nhau ho khác nhau gi chúng.T ừđó, th đc đc đi và giá tr t, hi ượ ệđó, th đc đc đi và giá tr t, hi ượ ệt ng đc so sánh.ượ ượt ng đc so sánh.ượ ượ5. Bác là dùng lí và ch ng nh ng ữ5. Bác là dùng lí và ch ng nh ng ữquan đi m, ki sai ch ho thi chính xác,... ừquan đi m, ki sai ch ho thi chính xác,... ừđó, nêu ki mình thuy ph ng nghe, ườđó, nêu ki mình thuy ph ng nghe, ườ(ng đc).ườ ọ(ng đc).ườ ọ6. Bình lu là xu và thuy ph ng đc (ng ườ ườ6. Bình lu là xu và thuy ph ng đc (ng ườ ườnghe) tán đng nh xét, đánh giá, bàn ủnghe) tán đng nh xét, đánh giá, bàn ủmình hi ng, đ.ề ượ ềmình hi ng, đ.ề ượ ềII­ LUY PỆ ẬII­ LUY PỆ ẬBài 1:ậBài 1:ậ Đc đo trích tr câu iọ Đc đo trích tr câu iọ ỏa. Đo trích vi nh ng nhà ưở ốa. Đo trích vi nh ng nhà ưở ốth lãng nh Th Xuân Di u, Huy ệth lãng nh Th Xuân Di u, Huy ệC n, Hàn Ch Lan Viên các nhà th ơC n, Hàn Ch Lan Viên các nhà th ơPháp (Bô­đ­le, Nô­ai, Gi­đ, Véc­len), nhà văn ơPháp (Bô­đ­le, Nô­ai, Gi­đ, Véc­len), nhà văn ơMĩ (Ét­ga Pô).Mĩ (Ét­ga Pô).+ Quan đi tác gi là nh ng trong giao ưở+ Quan đi tác gi là nh ng trong giao ưởl là ng nhiên. Song th Pháp không làm nh ảl là ng nhiên. Song th Pháp không làm nh ảh ng th Vi t, không làm th ưở ơh ng th Vi t, không làm th ưở ơVi t. Các nhà th Vi có phong cách riêng.ệ ẫVi t. Các nhà th Vi có phong cách riêng.ệ ẫb. Thao tác so sánh và phân tích.b. Thao tác so sánh và phân tích.­ Cu đo tác gi ng thao tác bác và ỏ­ Cu đo tác gi ng thao tác bác và ỏbình lu n.ậbình lu n.ậ­> Vi áp ng nhi thao tác ch là t. Áp ố­> Vi áp ng nhi thao tác ch là t. Áp ốd ng nhi thao tác ph phù có ớd ng nhi thao tác ph phù có ớhi qu .ệ ảhi qu .ệ ả­ Xu phát đt ra mà ch các thao tác. ọ­ Xu phát đt ra mà ch các thao tác. ọD vào cách lu n, gi quy đó có ềD vào cách lu n, gi quy đó có ềtr không. Cách dùng di đt có ấtr không. Cách dùng di đt có ấd không.ẫd không.ẫBài 2.ậBài 2.ậ ng xây ng ng, ướ ươ ng xây ng ng, ướ ươ ậd ng các thao tác lu nụ ậd ng các thao tác lu nụ ậ­ 1ướ­ 1ướ:: Ch ngh lu n: Thanh niên Ch ngh lu n: Thanh niên ậta ngày nay có chí lên trong ươ ậta ngày nay có chí lên trong ươ ậvà công tác.và công tác.­ 2ướ­ 2ướ:: dàn ýậ dàn ýậ* Dàn ý* Dàn ýI/ BÀI:ỞI/ BÀI:Ở Gi thi đc ngh lu n.ớ ượ Gi thi đc ngh lu n.ớ ượ ậII­ THÂN BÀI:II­ THÂN BÀI: 1. Kh ng đnh rèn luy chí lên trong và ươ ậ1. Kh ng đnh rèn luy chí lên trong và ươ ậcông tác là yêu đúng đn phù quy lu phát ậcông tác là yêu đúng đn phù quy lu phát ậtri con ng th đi i.ể ườ ớtri con ng th đi i.ể ườ 2. sao ph rèn luy chí lên trong và ươ ậ2. sao ph rèn luy chí lên trong và ươ ậcông tác cho thanh niên ngày nay?công tác cho thanh niên ngày nay? Thanh niên ngày nay là ng sinh ra trong th ườ ờ­ Thanh niên ngày nay là ng sinh ra trong th ườ ờbình ch bi đn chi tranh gian kh .ư ổbình ch bi đn chi tranh gian kh .ư vài năm đây giáo lý ng cho ưở­ vài năm đây giáo lý ng cho ưởthanh niên coi nh .ị ẹthanh niên coi nh .ị tiêu xã tác đng, vì ầ­ tiêu xã tác đng, vì ầph đt ra giáo cho thanh niên.ả ụph đt ra giáo cho thanh niên.ả ụ3. Phê phán và bác nh ng vi làm sai trái ủ3. Phê phán và bác nh ng vi làm sai trái ủm thanh niên hi nay.ộ ệm thanh niên hi nay.ộ ệ4. Làm th nào rèn luy chí lên ươ4. Làm th nào rèn luy chí lên ươtrong và công tác.ọ ậtrong và công tác.ọ ậIII­ BÀI:ẾIII­ BÀI:Ế nghĩa đt ra ng /b ườ ả­ nghĩa đt ra ng /b ườ ảthân thân 3ướ­ 3ướ:: Vi đo văn trình bày tr p.ế ướ Vi đo văn trình bày tr p.ế ướ ớIII. Vi đo văn ng các thao tác lu n:ế ậIII. Vi đo văn ng các thao tác lu n:ế ậ1. bài:ề1. bài:ề Bàn nh quay cóp HS trong thi ki traề ểBàn nh quay cóp HS trong thi ki traề ể..2. Luy vi văn theo ch đ:ệ ề2. Luy vi văn theo ch đ:ệ ề* dung:ợ ộ* dung:ợ ộ+ Th tr ng nh quay cóp trong HS ngày nay.ự ệ+ Th tr ng nh quay cóp trong HS ngày nay.ự ệ+ Tác nh quay cóp.ạ ệ+ Tác nh quay cóp.ạ ệ+ khuyên .ờ+ khuyên .ờ( Có th ch trong các trên ng đo n; ng ụ( Có th ch trong các trên ng đo n; ng ụk ít nh thao tác lu n)ế ậk ít nh thao tác lu n)ế ậ3. Trình bày văn và ch ra các thao tác lu đã ử3. Trình bày văn và ch ra các thao tác lu đã ửd ngụd ngụ