Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 31. Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo) (1)

35fef7dc5a4dbe240315d775adff18b5
Gửi bởi: hoangkyanh0109 12 tháng 8 2017 lúc 15:38:07 | Được cập nhật: 22 tháng 11 lúc 7:48:10 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 380 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CHÀO NG QUÝ TH CÔ ẦĐN Gi THĂM 11A2Ế Ti ng Vi 102ế ệTi 1ế (PPCT ti 102)ếI­ VĂN CHÍNH LU VÀ ẬNGÔN NG CHÍNH LU NỮ ẬTi 2ế :(PPCT ti 105)ếII­ CÁC PH NG TI DI ĐT VÀ ƯƠ ẠĐC TR NG NGÔN NG CHÍNH LU NẶ I­ Văn chính lu và ngôn ng chính lu nả ậI­ Văn chính lu và ngôn ng chính lu nả ậ1­ Tìm hi văn chính lu n:ể ậ* Đc các văn nọ ả­ Văn 1: ả­ Văn 2: ả­ Văn 3: ả* Yêu u:? Hãy xác đnh th lo ng văn nầ đích vi văn nụ Thái đ, quan đi ng vi đi ườ ốv nh ng đc đn.ớ ượ ếTr iả VB Văn 1a"Tuyên ngôn đc ộl pậ " Văn 2"Cao trào kháng Nh t, ứn cướ " Văn 3a"Vi nam đi ệt i"ớ Th ểlo iạ ụđích vi tếThái đ, ộquan đi ểng ườvi tế Bình lu ậth sờ Xã lu nậĐánh giá bình lu tình hình: ậPháp đu hàng ầNh và th ơnhi ủta. Thái khoát.ộ ứQuan đi chính tr rõ ràng.ể Trình bày ềquy ng, ốquy ưc nh phúc ạc con ng i.ủ ườ P. tích tình hình ta: ướv i, ớth và ựm i, tin đi ựt i.ớTuyên ngôn Nh xét chung văn chính lu và ậngôn ng chính lu nữ ậa/ Văn chính lu n: ậ­Th lo văn chính lu n:ể ậ­ Các ng i:ạ ạ­ đích chung: ụb/ Phân bi ngôn ng trong các văn khác ớngôn ng chính lu nữ ậc/ Khái ni ngôn ng chính ữlu nậ Bài phát bi Th ng ướNguy Dũngễ ấtr Phiên th lu cao ướ ấc Đi đng LHQ khoá 68ủ ồ" Th quý ,ư ịĐã ph tr qua nh ng cu chi ếtranh ngo xâm tàn và đói ạnghèo cùng nên khát ng hòa ọbình và th nh ng Vi Nam ượ ệchúng tôi càng cháy ng. Chúng tôi ỏluôn tham gia ki hòa ạbình, xóa đói gi nghèo, ệhành tinh chúng ta. Vi Nam đã ệs sàng tham gia các ho đng gìn ộgi hòa bình LHQ. Chúng tôi ủs lòng đóng góp ngu c, dù còn ựnh bé, nh tri ân đi bè ạqu đã giúp chúng tôi giành và ếgi đc p, th ng nh đt c, ướthoát kh đói nghèo. Vi Nam đã và ệs mãi mãi là đi tác tin y, ậm thành viên có trách nhi ủc ng đng qu ."... (trích)ộ phút: ộ­ Nhóm 1,3 (t BT 1; Nhóm 2,4 làm BT 2ổ­Cách th c: ứ+ Đi di nhóm lên trình bày trên ng ả+ Nhóm khác nh xét: dung và cách trình bày ộ­ Đánh giá: dung (7 đi m), trình bày (3 đi m)ộ ể­ đi nhóm có qu nh t.ấ Ghi nhớ (SGK tr 99) 3. Luy pệ 3/ Luy p:ệ ậ* Bài 1ậ Phân bi khái ni ngh lu nị và chính lu (t 1,3)ổ* Bài 2ậ Vì sao có th kh ng đnh đo văn ạsau đây thu phong cách chính lu n? 2,4)ộ ổDân ta có lòng ng nàn yêu c. Đó là ướm truy th ng quý báu ta. đn nay, ếm khi qu xâm lăng, thì tinh th sôi ạn i, nó thành làn sóng vô cùng nh ẽto n, nó qua nguy hi m, khó khăn, nó ướ ểnh chìm lũ bán và lũ c.ấ ướ ướ ướ (H Chí Minh, Tinh Th yêu nhân dân ta)ồ ướ Bài 2ậDân ta có lòng ng nàn ồyêu c. Đó là truy ướ ềth ng quý báu ta. ừx đn nay, khi ổqu xâm lăng, thì tinh ịth sôi i, nó ếthành làn sóng vô cùng ộm nh to n, nó qua ướm nguy hi m, khó khăn, ểnó nh chìm lũ bán ản và lũ c.ướ ướ ướ(H Chí Minh, Tinh Th yêu ước nhân dân ta)ủ Chú ý: ­V ng ữ­V câu văn?ề­V bi pháp tu ­V cách lu n?ề ậ­Quan đi chính trể Bác 2ổT 1/ So ph II:ạ Các ph ng ti di đt và đc tr ng ươ ưc ngôn ng chính lu nủ ậ2/ Chu bài: "Ba ng hi vĩ đi ạc Các Mác”ủ NG BÀIƯỚ