Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 30. Đọc thêm: Thề nguyền

262657d9578d1740f239602f587887e8
Gửi bởi: hoangkyanh0109 4 tháng 8 2017 lúc 16:58:01 | Được cập nhật: 28 tháng 1 lúc 14:16:15 Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 386 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bài đọc thêm:THỀ NGUYỀN Trích Truy Ki ề( Nguy Du )ễI) Tìm hi chungể1. trí đo tríchị ạM hôm khi gia đình sang ch bên ngo i, Ki đã ềtìm Kim Tr ng. Chi tà, nàng tr nhà, đc tin ược nhà ch Ki quay Kim Tr ng. Hai ọng đã làm th nguy bó tr ng trăng sáng ườ ướ ầv ng c. Đo trích sau đây (t câu 431 đn câu 452) ểv vi Ki sang nhà Kim Tr ng và làm th nguy n. ề2. nghĩa nhan đ:ề-Nghi th thiêng liêng, trang tr ng ng a, có ườ ưsựch ng giám tr đt, th linhứ ầ-Ng coi tr ng th vì ph i:ườ tóc ăn thắ Trau và gi nh ng ng, nh ng ằch ng tình yêu son tứ ắ th nguy nờ Có nghĩa th tự ếCó nghĩa tâm linh Linh thiêng, ràng bu cột nên ni ềtincho con ng iườ3. cố ụChia làm ph n:ầ-Ph (14 câu đu): Ki đn Kim Tr ngầ ọ-Ph (còn i): Ki cùng Kim Tr ng th nguy nầ ềII) Đc­hi văn nọ ả1. Ki sang nhà Kim Tr ngề ọa/ Tâm tr ng, tình Ki uạ ề“ ngoài rèm the, ủXăm xăm băng khuya mình.”ố ườ ộ-Các “v i”, “xăm xăm”, “băng” Th hi kh tr ng, ươ ộvã, háo c, nóng lòng Ki khi đc Kim Tr ng.ứ ượ ọ“ Nh th ng gi đu cành,ặ ươ ầNg đèn trông tr ng hu nh hiu.”ọ ướ ắ­ Các “nh th a”, “l t”, “h hiu” không gian đêm th ầtiên th đu tr nên nh nh hi tr tình yêuọ ướKi đã nghe theo ti ng trái tim mà không bi ếđn th giáo phong ki kia.ế ếb. Tâm tr ng và thái trân tr ng Kim Tr ngạ ọ“ Sinh án thiu thiu,ừ ựD chi nh nh chi nh mê.ở ưTi ng sen đng gi hòe,ế ấBóng trăng đã hoa lê n.”ế ầ-Dùng đi đi tích: “ti ng sen”, “gi hòe” ch gi đcỉ ượg ng đp Kim Tr ng.ặ ườ ọ“ Bâng khuâng đỉnh Giáp non thầnCòn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng”-“ đnh Giáp non th n” đây ng vua ch đt Cao Đng ườ ằm th ng đàn bà đp, đâu, ng đó nói là th núi Vu ườ ườ ữGiáp trong bài phú Cao Đng ườ câu th có nghĩa là Kim Tr ng ọc th Ki xu hi nh th núi Vu Giáp.ả ữ-Tình yêu mãnh li Ki còn th hi qua nói Kim Tr ng:ệ ọ“ Nàng rằng: “Khoảng vắng đêm trườngVì hoa nên phải đánh đường tìm hoaBây giờ rõ mặt tìm hoaBiết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao”=> Câu nói ch lí gi lí và tinh ế* Kho ng ng đêm tr ng” kho ng th gian, không gian tâm ườ ủlí mà Ki ph qua làm ch tình yêu mình.ề ượ ủ* Hoa” hình nh đp đ, ng tr ng cho cái đp chóng phai tàn.ả ượ ẹHoa Tình yêu gi Ki và Kim Tr ngữ ọNg yêu Ki Kim Tr ngườ ọ=> Ki ng lai mong manh đy nh ng bão táp ươ ồc đnh nh.ủ ệ Th hi khát ng do yêu đng, do hôn nhân, do yêu đng ươ ươtrong nh xã phong ki đy nh ng chu kh khe.ố ắ- Chàng nh nh chàng không tin Ki đang ngay ởtr mình. Khi bi không ph đang Kim Tr ng trân ướ ấtr ng, kh tr ng Ki vào nhà:ọ ươ ướ ề“ ng làm vàoộ ướĐài sen sáp lò đào thêm ng.”ố ươĐó qu là nh ng th đp nh hay nh tình yêu chàng ủKim và nàng Ki u. Chuy tình hai ng ch ng khác nào ườ ổtích y. là bu thê nguy đã di ra th thiêng liêng và ậh nh phúc. Nh ng tín tình yêu cùng nh ng nói đng lòng đã ồđc ng trăng kia ch ng giámượ 2. nh Ki và Kim Tr ng th nguy nả ề-Không gian đêm th nguy đp và th ng nh ng cũng tủ ấv vàngộ­ hai nh vào cõi gi tr đt bao laả ấ“ Tiên th cùng th ch ngề ươTóc mây nón, dao vàng chia đôiộV ng trăng ng gi tr i”ừ ờ­ Nghi th nguy đc ti hành th trang tr ng, thiêng liêng các ượ ủhình th nghi:ứ ễ+ Mùi th ng tr mơ ươ ầ+ Ánh sáng sáp: ápế ấ+ gi ghi thờ ề+ ng trăng ng là thiên niên to n, vĩnh ng ch ng giám cho tình yêu ức Kim và Ki u.ủ ề=> Hai mái đầu xanh cùng ngước lên cao, có vầng trăng chứng giám lờithề gắn bó son sắt của Kim-Kiều, chứng giám tình yêu tự nguyện và chung thủy của họ.“ Đinh ninh hai mi ng song song”ệ ờ­ Hành đng hai mi ng song song” đã nói lên ghi lòng ựt th đng tâm, đng lòng đn trăm năm đôi a. Nghi ứl thêm ni tin vào tình yêu, vào cu ng ng lai hai ươ ủng i.ườVà th “Năm ch đng nên ng”ạ ươĐó qu là nh ng th đp nh tình yêu chàng Kim và nàng ủKi u. bu th nguy đã di ra th thiêng liêng và nh phúc ạcùng nh ng tín t.ữ