Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 29. Lập luận trong văn nghị luận

e9e5dd8a3d7b4120366cce443b5b7b02
Gửi bởi: hoangkyanh0109 4 tháng 8 2017 lúc 17:12:51 | Được cập nhật: 31 tháng 1 lúc 9:41:57 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 425 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CHÀO NG QUÝ TH ẦCÔ GIỀ ỜL 10BỚNG SO N: TR TH LOANƯỜ ỊTI 87 NG VĂN 10Ế ỮL LU ẬTRONG VĂN NGH LU NỊ ẬVí 1:ụ Ng dùng binh gi là ch bi xét th th mà thôi. ườ (1) Đc th có th thì bi làm còn, hóa nh thành n. ượ (2) th không th thì nh quay thành u, yên chuy làm ểnguy, ch nh trong kho ng tr bàn tay mà thôi. (3) Nay các ông không rõ th th trang ng nh ng trá, th ếch ng ph là th phu hèn kém (4) Sao cùng nói ểvi binh đc.ệ ượ (5)* Nh xét:ậ lu lu nế câu 4, câu 5­ Các lu cậ câu 1, câu 2, câu (lí ẽ* Ph ng pháp ươ ậlu n: Quy pạKNVD3Khái ni mệ­ lu n: là đa ra các lí ng ch ng nh ắng nghe (đc) đn ườ lu nào đó mà ng nói ườ(vi t) mu đt i.ế ớ* Ví 2:ụ Tác ph Truy Ki uệ Nguy Du mang giá tr nhân ịđo sâu c. (1) đó, nhà th thông sâu Thúy Ki ềkhi nàng ph bán mình chu cha, chia tay tình đu ầđp đ. (2) Nguy Du còn xót xa, th ng cho nàng khi ươ ảph tr lăm năm c. ườ (3) Bên nh đó, nhà th luôn ơtrân tr ng và đng tình khát ng nh phúc Thúy Ki ềnói riêng, nh ng ng ph nh khác trong XHPK nói ườ ạchung. (4)* Nh xét: Lu đi mậ câu 1­ Lu cậ câu 2, câu 3, câu 4* Ph ng pháp lu n: ươ Di chễ ịVD3VD1* Ví 3:ụ Ngh thu th trong “Nh ký trong tù”ậ (H Chí Minh) ồr phong phúấ Có bài là phát bi tr ti p, đc hi ểngay. Có bài dùng ng ngôn vi thâm thúy. Có bài ất Có bài tr tình hay tr tình. có bài ạchâm bi m. Nhìn chung th đã th hi tài năng cũng nh ưphong cách th “r Đng ng”c tác gi Chí Minh ườ ồtrong vi sáng tác th ng ch Hán.ệ Ngh thu th trong “Nh ký trong tù”ậ (H Chí Minh) ồr phong phú.ấNhìn chung th đã th hi tài năng cũng nh phong cách ưth “r Đng ng”c tác gi Chí Minh trong vi ườ ệsáng tác th ng ch Hán.ơ ữ=> Ph ng pháp lu n: ươ ng phân pổ ợ* Ví 4:ụ Hút thu lá là chuy riêng ng i. ườ Ng nào ườs thì không hút. Ng nào không thì hút. Nh ng thu lá ườ ốl gây ra tác không ch ng tr ti hút thu c. Nh ng ườ ững cùng phòng hay khu có ng hút thu lá đu có ườ ườ ềth hít ph nh ng ch đc khói thu c. Nh ng ng “hút ườthu th đng” đó có th các nh hô p, th chí ận là ph có thai có th thai ho sinh non. Nh ưv y, hút thu lá không ph là chuy riêng ng hút ườmà nó gây nh ng tr ti đn kh nh ng ưở ững xung quanh.ườ=> Ph ng pháp lu n: ươ Nêu ph ảđề* Ph ng pháp nêu ph đươ Là ph ng pháp xu phát ươ ừm lu có (th ng là lu sai suy ra ườ ộk lu khác (k lu đúng).ế ậ­ Lc Đc sách đem cho ta nh ng hi bi các lĩnh ềv nh ch đa lý, văn c…ự ọ­ Lc 2: Đc sách giúp ta hi bi phong c, quán ậc mi đt, làng quê.ủ ỗ­ Lc 3: Đc sách giúp ta trau ki th ng ng ữpháp có kĩ năng di đt n.ể ơ­ Lc Đc sách giúp ng tâm n, ng ta đn ưỡ ướ ếnh ng đi đp…ữ ẹa) Lu đi m: Đc sách đem cho ta nhi đi ổích. LUY PỆ Ậ* 1:ợ Lc 1: Rác th có kh i.ả Lc 2: Tôm cá ch hàng lo các sông .ế Lc 3: Nhi sông ngòi tù đng.ề Lc 4: Nhi thành ph chìm trong khói i.ề b) Lu đi m: Môi tr ng đang nhi ng nườ ề* 2:ợ Lc 1: Các nhà máy th tr ti ra môi tr ng.ả ườ Lc 2: ng thu th t.ạ Lc 3: rác bãi.ả