Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 29. Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

82aad08df060bcce80970a527bc88623
Gửi bởi: hoangkyanh0109 12 tháng 8 2017 lúc 15:29:36 | Được cập nhật: hôm qua lúc 17:54:48 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 395 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Hoa sen được tôn vinh là …..QU HOAỐNh ng kí này nh đn nh ng lo ạch vi nào mà em bi t?ữ ếCHỮ HÁN, CHỮ NÔMTác ph này vi ng ằch Hán hay ch Nôm?ữ ữCHỮ NÔMHình nh này nh đn ki nào có liên ệquan đn ti ng Vi t?ế ệAlexandre De Rhodes đã dùng ký Latinh ghi gi ng nói ọc dân chúng Vi tủ ướ ệCH QU NGỮ Ữ“ ch” đo văn sau:ị ạTh tr ng ng ti ng Vi t?ự ệVai trò Ti ng Vi trong ch ửđu tranh giành đc do cho dân ựt c?ộM quan gi ti ng Vi ngôn ớng ngoài?ữ ướ Ti 102­ Đc thêmế ọNguy An NinhễI.­ Tìm hi chungể1. Tác giảTIEÁNG MEÏ ÑEÛ NGUOÀN GIAÛI PHOÙNG CAÙC DAÂN TOÄC BÒ AÙP BÖÙC- Nguy An Ninhễ Nguy An Ninh (1899­1943) là nhà ễyêu ti đu th XX. ướ a. Tieåu söû 1920, nhân lu đi Xoóc bon (Pari)ỗ 1922, ho đng báo chí và tuyên truy nề ướ 1923 ­1926, làm ch bút báo Ti ng Chuông Rèủ 1939, đày đi Côn Đo và trong tùị ấb. Con ngöôøi Là trí th yêu c, lên án chính sách bóc và ngu dân th ướ ựdân Pháp, phê phán đo Kh ng và cao tinh th văn hóa Châu Âu.ạ Quê quán Ch Gia Đnh.ợ ịI. I. Tìm hiểu chungTìm hiểu chung 1. Tác giả1. Tác giả 2. Tác phẩm2. Tác phẩm a. a. Thể loạiThể loại b. b. Xuất xứXuất xứ Là bài chính lu tiêu bi cho phong cách chính lu nộ ậĐăng trên báo Ti ng Chuông Rè năm 1925 bút danh ớNguy nh.ễ TIEÁNG MEÏ ÑEÛ NGUOÀN GIAÛI PHOÙNG CAÙC DAÂN TOÄC BÒ AÙP BÖÙC- Nguy An Ninhễ