Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 26. Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (1)

d310febefd39930822d59ee8f50eb31b
Gửi bởi: hoangkyanh0109 5 tháng 8 2017 lúc 21:48 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 15:36 Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 310 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TÀO THÁO NG LU ANH ƯỢ ẬHÙNGLƯU BỊ TÀO THÁO­ La Quán Trung ­TÀO THÁO NG LU ANH ƯỢ ẬHÙNGI. Tìm hieåu chung1. Taùc giaû.2. Taùc phaåm.3. Ñoaïn trích: Ñöôïc trích töø hoài 21 tröôùc ñoaïn trích “hoài troáng Coå Thaønh”(hoài 28).TÀO THÁO NG LU ANH HÙNGỐ ƯỢ ẬII. Đọc- hiểu1.Taâm traïng vaø tính caùch cuûa Löu Bò khi ôû nhôø nhaø Taøo Thaùo.* Che giaáu chí lôùn: Giaû vôø laøm vöôøn nhö khoâng muoán ñeå taâm ñeán thieân haï Quan Coâng vaø Tröông Phi Löu Bò cuõng giaáu: “hai em ñaâu bieát yù anh”.* Che giaáu tröôùc Taøo Thaùo: Khi Taøo Thaùo cho môøi: Lưu Bị giật mình Sợ tái mặt Lấy lại bình tĩnh khi biết mục đích của việc gặpTÀO THÁO NG LU ANH HÙNGỐ ƯỢ Ậ1 .Taâm traïng vaø tính caùch cuûa Löu Bò khi ôû nhôø nhaø Taøo Thaùo. Khi bàn lu chuy đn chuy ng chuy ượ ệanh hùng:+ tr dè t, khiêm nh ng tr ng.ư ườ ọ+ ra mình là ng nông n, th ng, thi ườ ườ ếhi bi nh che Tào Tháo.ể Đn khi Tào Tháo ch vào Huy Đc và nói ng: “Anh ằhùng trong thiên bây gi ch có quân và Tháo mà thôi”ạ Huy Đc ng chân tay, lu ng cu ng đánh ốr đũa tay xu ng đt.ơ ấC nh Tào Tháo ch tay và gi mình làm đũa.ả ơTÀO THÁO NG LU ANH HÙNGỐ ƯỢ Nhanh chí bình ạtĩnh, che đy hãi mình.ậ Tr tĩnh, khôn ngoan, ầc tr ng, kín đáo.ẩ ọ­ Khéo léo che đy đcậ ượ tâm tr ng mình tr ướ ẻthù.­ Kiên trì, nh i, th cẫ hi chí n.ệ ớTÀO THÁO NG LU ANH HÙNGỐ ƯỢ Tính caùch Taøo Thaùo.a. Moät con ngöôøi anh huøng- Taøo Thaùo coù quan nieäm veà ngöôøi anh huøng nhaát quaùn, saéc saûo:+Taøi naêng caù nhaân phaûi hôn ñôøi, tung hoaønh thieân haï.- Qua caâu chuyeän luaän anh huøng thieân haï ta thaáy Taøo Thaùo quaû laø ngöôøi coù caùi nhìn saéc saûo thoâng minh veà thôøi theá vaø con ngöôøi. Ñoù laø moät nhaø chính trò moät nhaø quaân söï taøi ba loãi laïc, thoâng minh, cô trí duõng caûm hôn ngöôøi.TÀO THÁO NG LU ANH HÙNGỐ ƯỢ Tính caùch Taøo Thaùo. b. Moät teân gian aùc, xaûo quyeät.+ Cho anh em Löu Bò ôû nhôø laø ñeå doø xeùt taâm traïng thaät cuûa Löu Bò.+ Ngaàm cho mình laø roàng vaø xeáp treân Löu Bò.+ Töï cao töï ñaïi coi thöôøng ngöôøi khaùc. Laø moät teân truøm quaân phieät ña nghi taøn baïo vôùi trieát lyù soáng ích kyû caù nhaân: Thaø ta phuï ngöôøi chöù khoâng ñeå ngöôøi phuï ta ”TÀO THÁO NG LU ANH HÙNGỐ ƯỢ Ậ Tính cách tiêu bi ủnhân Tào Tháo qua ậđo trích trên: lĩnh, ảt tin đn cao ựđi, ch uan, coi th ng ườL .ư ị3. Nhöõng ñieåm khaùc nhau giöõa Taøo Thaùo vaø Löu Bò.TÀO THÁO NG LU ANH HÙNGỐ ƯỢ ẬL anh hùng )ư ị­ Có quy có th đt ấđai, quân lính, đang th ng, ắl ng quân Hán.ợ Ch có th chí ậl nên đành nh nhà ờTào Tháo.­ tin, đy lĩnh, thông ảminh o, hi mình, ểhi ng i.ể ườ Lo ng, hãi, che ấnghĩ, tình th mình tr ướTào Tháo.­ Ch quan, đc ý, coi ắth ng ng khác.ườ ườ Khôn ngoan, linh ho t, che ấđc hành đng su mình.ượ ủ­ mà đc ắchí cho mình là nh thiên ấh .ạ Tào Tháo( gian hùng