Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 25. Trả bài làm văn số 6

6342c5677d27dd0b25f575cd29d7584c
Gửi bởi: hoangkyanh0109 12 tháng 8 2017 lúc 15:08:30 | Được cập nhật: 13 tháng 4 lúc 22:40:50 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 379 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Làm văn(Ti 95)ếTR BÀI VI 6Ả TR BÀI LÀM VĂN 6Ả ỐI. TÌM HI ĐỂ Ề1. bàiề Em hãy nh ắl bài bài ềvi 6?ế ố“ Trên các ph ng ti thông tin đi chúng hi nay, có ươ ệnhi hình nh, video clip sinh đánh n, sinh ữđánh nhau. Em có suy nghĩ gì trên?”ề ề2. Phân tích bàiề Em hãy cho bi t, ếđ bài thu th ểlo nào?ạ­ Th lo i: ngh lu xã iể ộ­ dung: bàn đng ườ dung chính ộc bài là gì?ủ ềPh vi ẫch ng bài ềlà gì?­ Ph vi ch ng: trong đi ng th xã iạ TR BÀI LÀM VĂN 6Ả Ố3. Yêu đtầ ạTheo em làm ốbài văn này, chúng ta ph th ỏmãn nh ng yêu gì?ầ­ Xác đnh đúng đ, th hi đúng nh ng dung yêu ộc văn ngh lu xã i.ầ ộ­ Thao tác ngh lu ng: phân tích, so sánh, ụbác .ỏ­ Trình bày đc các dung ượ ạl đng.ự ườ­ ch ch rõ ràng.ố ẽ­ Trình bày ch c, ch .ạ TR BÀI LÀM VĂN 6Ả ỐII. DÀN ÝẬEm hãy th dàn ậcho bài trên?ề1. bàiở­ Gi thi đc ngh lu n: vi sinh ượ ọđánh n, sinh đánh nhau, là hi ng ph ượ ổbi trong nhà tr ng.ế ườ­ Hi ng này đang ngày càng có chi ng gia ượ ướtăng, là quan tâm xã i.ố ộ2. Thân bàia. Vi hoc sinh đánh n, sinh đánh nhau là nh ng ữhành vi thô o, ngang ng c,b ch công lí đo ượ ạđc...ứ TR BÀI LÀM VĂN 6Ả Ốb. Th tr ng hi ng này:ự ượ­ Di ra nhi tr ng cễ ườ ọ­ Tăng ng, ph vi, nghiêm tr ng.ề ượ ọc. Nguyên nhân:­ Do qu lí ng gia đình, phó cho nhà ặtr ngườ­ Do nh ng các trò ch trên ng…ả ưở ạ­ Do tâm lí tu i: mu ch tr i, mu kh ng đnh ịmìnhd. qu :ậ ảnh ng thân, gia đình, và xã i.Ả ưở TR BÀI LÀM VĂN 6Ả Ốe. xu gi pháp kh ph c, ch tình tr ng trên.ề ạ­ phía gia đìnhề­ phía nhà tr ngề ườ­ thân sinhả ọ3. bàiế­ ph có thái nghiêm kh thân. Kiên ảquy ch ng hi ng trong đng.ế ượ ườ­ Rút ra bài cho thân.ọ TR BÀI LÀM VĂN 6Ả ỐThang đi mể1. bài: (ở đi mể )2. Thân bài: đi mể )a. đng là gì, bi hi n. (ạ ườ đi mể )b. Th tr ng. (ự đi mể )c. Nguyên nhân. đi mể )d. qu (ậ 1,5 đi mể )e. xu t. (ề 1,5 đi mể )3. bài. (ế đi mể )Chú đi cho ph trình bàyể TR BÀI LÀM VĂN 6Ả ỐIII. NH XÉT ĐÁNH GIÁ IẬ Ỗ1. đi mƯ ể­ các em đã xác đnh đúng đ, đúng ki bài ểvăn ngh lu xã i.ị ộ­ Nhi bài đã xác đnh đúng ngh lu n, các ậlu đi và chúng ng đi rõ ràng và lôgic.ậ ươ ố­ Nhi bài trình bày ch rõ ràng.ề ẽ­ bài đã bi liên đo n, chuy trong bài ểvi mình.ế TR BÀI LÀM VĂN 6Ả Ố2. iồ ạ­ bài ch xác đnh đúng yêu u, tr ng tâm ủđ.ề­ Nhi bài còn vi sài, tề ợ­ Nhi em di đt, nhi chính dùng ừkhông chính xác, sai phong cách.­ Nhi bài có ch cân đi, ch bi cách ng ắđo n, dùng câu…ạ