Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 25. Trả bài làm văn số 6 (1)

6942e3b5fe1c61c91f673dedf619374f
Gửi bởi: hoangkyanh0109 12 tháng 8 2017 lúc 15:09 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 23:43 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 289 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

1) PHAÂN TÍCH ÑEÀ1) PHAÂN TÍCH ÑEÀ 2) LAÄP DAØN YÙ2) LAÄP DAØN YÙ 3) NHAÄN XEÙT TOÅNG QUAÙT3) NHAÄN XEÙT TOÅNG QUAÙT4) SÖÛA LOÃI4) SÖÛA LOÃI5) TRAÛ BAØI 5) TRAÛ BAØI 1) Phaân tích ñeàXaùc ñònh YC Lòng yêu th ng chia ươ ẻtrong XH hi nayệNoäi dung Phaïm vi DCÑEÀ Anh/ch hãy trình bày suy nghĩ mình lòng ềyêu th ng và chia trong xã hi nayươ ệThao tác chínhGT CM BLDC trong VH th tự 2) Laäp daøn yùa) Môû baøi Neâu ch bài vi tủ Yêu th ng và chia sươ ẻb) Thaân baøi: Gi thíchả Th nào là yêu th ng ?ế ươ Th nào là chia ?ế ẻ@ Bieåu hieän: Trong đi ng tinh th n, đi ng ch tờ nhi đi ng, nhi nghành ngh khác ượ ềnhau quan gi yêu th ng chia số ươ Bi ếyêu th ng bi chia …ươ 2) Laäp daøn yùa. bàiởb. Thân bài: (tt) nghĩa, tác ng:ụ XH đnh, là ng phát tri KT, ểXH Gi thái vô m…ả ảC. lu n:ế Bài rút raọ Kh ng đnh nghĩa sâu xa ng ốyêu th ng chia sươ TIEÂU CHUAÅN CHO ÑIEÅMĐi 10: Đáp ng nh ng yêu nêu trên, văn phong ầphú. Di đt t, thuy ph c, còn vài sai sót ộnhỏĐi 8: Đáp ng đc ph nh ng yêu nêu trên. ượ ầDi đt khá, còn sai sót nh ng pháp.ễ ữĐi 5: Đáp ng đc nh ng yêu nêu trên. Di đt ượ ạđc, còn sai sót hành vănượ ềĐi 3:ể ND bài c, còn khá nhi sai sót NP, DĐơ ượ ềĐi 00: Sai ND PPể 3) NHAÄN XEÙT TOÅNG QUAÙT: ÖU, KHUYEÁT ÑIEÅM@ đi mƯ Nhi em ra hi đ, dung bài khá ộsâu, ki th khá phong phú (Nhung, ng, ằTuy n, Tài, ng. Nhi, Quyên…ế ươ Di đt khá trôi ch (H ng, Nhung, ươHi n,…ề Ch vi th n: Tuy ng, Ng c, ọSoan..