Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa (1)

b6400f90acfbeff9221f01ace0b5952c
Gửi bởi: hoangkyanh0109 6 tháng 8 2017 lúc 20:49:18 | Được cập nhật: 26 tháng 1 lúc 23:46:06 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 397 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

1. Taùc giaû :Taùc phaåm: Ch bi c, ếHoa chi hào, Gió Lào ếcát tr ng…ắ A.GIÔÙI THIEÄU CHUNG :Teân thaät: Nguyễn Teân thaät: Nguyễn Thị Xuaân Quỳnh Thị Xuaân Quỳnh (1942 1988), queâ (1942 1988), queâ ôû Haø Taây, lôùn leân ôû Haø Taây, lôùn leân ôû Haø Noäi.ôû Haø Noäi.Thô Xuaân Quyønh Thô Xuaân Quyønh theå hieän traùi tim theå hieän traùi tim phuï nöõ hoàn haäu, phuï nöõ hoàn haäu, chaân thaønh, vaø chaân thaønh, vaø luoân luoân da dieát luoân luoân da dieát trong khaùt voïng trong khaùt voïng veà moät haïnh phuùc veà moät haïnh phuùc ñôøi thöôøng.ñôøi thöôøng. 2. Baøi thô “SOÙNG”:Vieát 1967 ôû bieån Dieâm Ñieàn… In trong taäp Hoa doïc chieán haøo” (1968)­> ­> Moät trong nhöõng baøi thô Moät trong nhöõng baøi thô hay nhaát cuûa Xuaân Quyønh hay nhaát cuûa Xuaân Quyønh noùi rieâng vaø thô Vieät Nam noùi rieâng vaø thô Vieät Nam hieän ñaïi noùi chunghieän ñaïi noùi chung 1. Aâm ñieäu chung cuûa baøi thôB. ÑOÏC HIEÅU VAÊN BAÛNB. ÑOÏC HIEÅU VAÊN BAÛN :I. ÑOÏC:I. ÑOÏC:Ñoïc dieãn caûm laøm Ñoïc dieãn caûm laøm noåi baät traïng thaùi noåi baät traïng thaùi caûm xuùc phong phuù caûm xuùc phong phuù cuûa nhaân vaät tröõ cuûa nhaân vaät tröõ tình .tình .II. TÌM HIEÅU VAÊN II. TÌM HIEÅU VAÊN BAÛN:BAÛN: •- Theå thô chöõ, nhòp thô 2/3, 3/2 nhö nhòp soùng Khi dòu eâm, khoan thai, khi doàn daäp, döõ doäi, daït daøo… AÂm ñieäu chung cuûa AÂm ñieäu chung cuûa baøi thôbaøi thô=>AÂm ñieäu baøi thô laø söï hoøa troän aâm thanh, nhòp ñieäu cuûa soùng vôùi nhöõng traên trôû, khao khaùt, nhôù thöông trong coõi loøng ngöôøi con gaùi ñang yeâu .-> Möôïn hình töôïng con soùng -> Möôïn hình töôïng con soùng bieån ñeå dieãn ñaït nhöõng bieån ñeå dieãn ñaït nhöõng lôùp soùng loøng vôùi nhieàu lôùp soùng loøng vôùi nhieàu cung baäc caûm xuùc.cung baäc caûm xuùc. 2. Qui luaät cuûa soùng vaø tình yeâu2.1, Kh 1,2 Đc tính ủsóng và tình yêu ng ườcon gáia, Kh 1ổ Döõ doäi va dòu eâmOÀn aøo vaø laëng leõSoâng khoâng hieåu noåi mìnhSoùng tìm ra taän beå Döõ doäi dòu eââmOÀn aøo laëng leõSoâng tìm ra beåCaâu hoûi: Giaûi thích nhöõng traïng thaùi traùi ngöôïc nhau vaø khaùt voïng muoán “tìm ra taän beå” cuûa soùng? Tính chaát cuûa soùng cuõng laø traïng thaùi cuûa tình yeâu: phöùc taïp vaø ñaày maâu thuaãn.Cuoàng nhieätMaïnh meõ Hieàn hoaøSaâu laéng, eâm dòu DöõDöõ doäidoäiOÀn OÀn aøoaøo dòu dòu eâmeâmlaëng laëng leõleõ Tính töø Tính töø ñoái laäp+ ñoái laäp+ aån duïaån duï* Caâu 1, :a. Khoå chaät heïp roäng lôùn Soâng khoâng hieåu Soâng khoâng hieåu soùng tìm ra taän beåsoùng tìm ra taän beå Qui luaätQui luaät töï nhieântöï nhieân: soâng soâng tìm ra beå.tìm ra beå.tình caûmtình caûm: tình tình yeâu luoân höôùng yeâu luoân höôùng ñeán söï lôùn lao, ñeán söï lôùn lao, cao thöôïng ñeå cao thöôïng ñeå ñöôïc thaêng hoa.ñöôïc thaêng hoa.Soâng beå (nhaân hoaù, töông (nhaân hoaù, töông phaûn)phaûn)* Caâu 3, => khaùt khao hoaø nhaäp vaøo bieån lôùn tình yeâu ñeå hieåu mình b. Khoå 2.