Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 22. Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ (1)

7bc24c3fe3e24e353f1c1dcf7635ea64
Gửi bởi: hoangkyanh0109 6 tháng 8 2017 lúc 20:43:18 | Được cập nhật: 13 giờ trước (14:48:04) Kiểu file: PPT | Lượt xem: 420 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

I. TÌM HI CHUNG.Ể 1. Tác giả (1926 2008)• Nam bút danh khác là Ph Anh ạTài)• Tên khai sinh là Ph Minh Tài.ạ• Quê quán: Đông Th An Biên Kiên ớGiang.• Đc ng đc yêu nh danh ượ ườ ệlà ông già Nam nhà Nam c, pho ọt đi ng mi Nam.ừ 2. TËp truyÖn 2. TËp truyÖn H­¬ng­rõng­Cµ­H­¬ng­rõng­Cµ­MauMau..- Néi dung: viÕt vÒ thiªn Néi dung: viÕt vÒ thiªn nhiªn vµ con ng êi vïng rõng nhiªn vµ con ng êi vïng rõng Minh víi nh÷ng ng êi lao ®éng Minh víi nh÷ng ng êi lao ®éng cã søc sèng m·nh liÖt, s©u cã søc sèng m·nh liÖt, s©u ®Ëm ©n nghÜa vµ tµi ba can ®Ëm ©n nghÜa vµ tµi ba can tr êng.tr êng.- NghÖ thuËt: Dùng truyÖn li NghÖ thuËt: Dùng truyÖn li k×, chi tiÕt gîi c¶m, nh©n vËt k×, chi tiÕt gîi c¶m, nh©n vËt vµ ng«n ng÷ ®Ëm mµu s¾c vµ ng«n ng÷ ®Ëm mµu s¾c Nam Bé. Nam Bé. ng Minh Hắ ạB ng Minh Hắ in trong in trong pật pậ ng ng Cà Mau.ươ ừH ng ng Cà Mau.ươ Minh là vùng đt ng mênh mông, kênh ch ch ng ằch t, có di tích 2.000 km2, ng vào mi Tây ềNam ng ra nh Thái Lan. ng Minh tr ướ ảdài sông Ông Đc nh Cà Mau cho đn sông Cái ớt nh Kiên Giang. Con sông Trèm Tr và sông Cái Tàu chia ẹU Minh thành hai ph nhau đó là Minh Th ng ượ phía và Minh phía Nam. Thiên nhiên đây ởhoang và hùng vĩ. Ngay hai ti ng Minh cũng lên ợcái gì mênh mông, xa xăm, thăm th m. Theo nhà văn ơNam trong “Văn minh mi n”, đã gi thích Minh ườ ảnh sau: “Tr năm 1945, là Minh, còn ch “r ng” ướ ừm ch dùng sau này. Minh có nghĩa là và ờminh minh, có đây cây quá dày và m, ướng lênh láng, đt th nên thu còn là Láng ọBi n, Láng Minh”.ể