Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 21. Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (1)

7be2d00777b237cabbcaf26ace12ed14
Gửi bởi: hoangkyanh0109 5 tháng 8 2017 lúc 16:50:44 | Được cập nhật: hôm kia lúc 13:59:27 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 415 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ti 61:ếHI TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ ỦQU GIA (Thân Nhân Trung)ỐBia ti sĩ trong Văn Mi (hi còn 82 bia)ế ệI. Tìm hi chung:ể1. Tác gi :ả (SGK) ti ng bài kí “Đi tam niên Nhâm Tu khoa ti ếsĩ danh kí” ­> bài kí nh chung cho 82 bia ti ếsĩ Văn Mi Qu giámở ử­ ti ng tài th (Tao Đàn phó nguyên súy)ổ ơ2. Bài kí “Đi tam niên Nhâm Tu khoa ti sĩ ềdanh kí”:­ HCST: vi năm 1484 th ng Đc, tri đình quy ếđnh ng bia ti sĩ khoa thi Nhâm Tu (1442)ị ấ­ Thu ph gi văn nộ ảII. Đc hi văn n:ọ ả1. dung ng:ộ ưởa/ Vai trò hi tài đi đt và nh ng vi ướ ệtri đình phong ki đã tôn vinh ng tài:ề ườa.1. Vai trò hi tài:ề­ Hi tài: ng tài cao, ng, đc đ, đc suy tônề ườ ượ­ “Hi tài là nguyên khí qu gia” ­> hình nh so sánh nghĩaề ả­ “Nguyên khí th nh… xu ng th p” ­> lu trên quan nhân­ị ệquả=> Hi tài quan tr ng ng­th nh; n­vong đt cề ướa.2. Tri đình phong ki đãi ng hi tài:ề ề­ “Đã yêu cho khoa danh…cao nh t” ­> nhi ềchính sách đãi ngộ­ Mong mu ng đá danh ti sĩ “l sáng ẻlâu dài”=> Quan tâm, coi tr ng vi dùng ng tài đcọ ườ ứb/ nghĩa vi kh bia ghi tên ti sĩ:ủ ế­ “(…) ác đó làm răn, ng thi theo ườ ệđó mà ng… ng nh ch cho ạn nhà” ­> nh nh trách nhi ướ ệc trí th đi nh qu giaủ ố­ tâm huy và nhìn tri Lê Thánh ềTông=> danh và tr ng ng hi tài là câu ềchuy muôn điệ ờ2. Ngh thu vi kí:ệ ế­ vòng tròn: (đu) “Hi tài là nguyên ềkhí…/ (cu i) ng nh ch cho ướnhà” ­> th ng nh trong ng coi tr ng, ưở ềcao sĩẻ­ lu ng mà ch ch thuy ph cậ ụ­ Thái thi tha ng vi đt vào bài ườ ảvi tếIII. ng t:ổ ế­ Bài kí th hi ệt lòng tác giấ ả­ Là khích sĩờ ẻ­ Bút pháp vi văn bia thuy tế ếph cụVAI TRÒ HI TÀI: NG/TH NH CHO QU GIAỦ ỐVi tri đình đã làm ềmà th ch ủ(…) Vi tri đình mong mu ốlàm ti cho hi tài: kh tên ắbia đáS BÀI KÍƠ ẤTÂM HUY VÀ NHÌN ĐNG MINH QUÂNẾ ẤLUY P:Ệ Ậ1. Các tr đang làm gì? ki cá nhân em ếv vi này?ề