Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 20. Hầu Trời

254b61a6441f177e39d36d263c645434
Gửi bởi: hoangkyanh0109 10 tháng 8 2017 lúc 22:29:55 | Được cập nhật: hôm qua lúc 20:43:09 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 379 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Làm vi nhómệ•Nhóm :Đc sách giáo khoa: ph ti ểd n. Hãy tóm ti Đàẫ ả•Nhóm 2: Em hãy tên tác ph ẩc Đà mà em bi tủ ế•Nhóm 3: Đc và tìm bài th ầtr i.ờ•Nhóm 4: Đc và nh xét gi ng đi ệth .ơI/ Tìm hi chungể :1/ Tác gi Đà :ả ­ Sinh ra trong bu giao th i, ảĐà là con ng hai th kườ n, ng và văn ốch ngươ ).­ Là ng có cá tính :ộ ườ+ Xu thân trong gia đình quan ạphong ki nh ng ng theo ốph ng th thành th .ươ ị+ ch Hán nh ng vi văn ếb ng ch Qu ng và ham ọđ ti th đi.ể ạ+ Là nhà nho nh ng ít ch khép ịmình trong khuôn phép nho gia. T Đà 1889­ả1939)- Phong caùch thô vaên Laõng maïn, bay boång, vöøa phoùng khoùang, ngoâng ngheânh, vöøa caûm thöông, öu aùi. Coù theå xem thô vaên oâng nhö moät gaïch noái giöõa hai thôøi ñaïi vaên hoïc cuûa daân toäc: trung ñaïi vaø hieän ñaïi Taùc phaåm tieâu bieåu: sgk)Company Logowww.themegallery.com Tham kh ảo thêm về TẢN ĐÀTản Đà 1888 1939 là một thi sĩ văn sĩ, kịch tác gia lãng mạn người Việt Nam. Trên văn đàn của văn học Việt Nam trong hơn thập niên đầu thế kỷ 20, Tản Đà nổi lên như một ngôi sao sáng, vừa độc đáo, vừa dồi dào năng lực sáng tạo Ông là một cây bút phóng khoáng, xông xáo trên nhiều lĩnh vực, đi khắp miền đất nước, ông để lại nhiều tác phẩm với nhiều thể loại Ông đã từng làm chủ bút tạp chí Hữu Thanh, An Nam tạp chí. Ông được đánh giá là người mở đầu cho thơ mới của văn học Việt Nam, là "gạch nối giữa hai thời kỳ văn học cổ điển và hiện đại". Ngoài sáng tác thơ, Tản Đà còn dịch thơ Đường và được biết đến như một người dịch thơ Đường sang thơ lục bát hay nhất Việt Nam. Company Logowww.themegallery.com Nhaø thô Taûn Ñaø (1889 1939)Taûn Ñaø qua kí hoïa (1889 1939)Hình nh minh ho thêm Đà và quê ng gia đình ươ ủông Núi Sông Đà quê ng Đàả ươ ảNúi Sông Đà quê ng Đàả ươ ảC nh non Ngu ng cho tác ph ướ ẩC nh non Ngu ng cho tác ph ướ ẩ““Th non Đà”ề ướ ảTh non Đà”ề ướ Con gái Nguy Thuý ễNg và hai cháu ngo ạH ng Thu và Thuý Loan ươc Đà.ủ Bún thang­Món ăn khoái kh Đàẩ ả­ Tr đc in trong ượ Còn ch iơ ”, xu đu năm 1921. Bài th ra đi ờvào th đi khuynh ng lãng đã ướ ạkhá đm nét trong văn ch ng th đi. Xã ươ ạh th dân phong ki đy nh ng ữngang trái và xót xa. 2. Xu