Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 19. Phú sông Bạch Đằng (Bạch Đằng giang phú) (1)

c153013f5e2bd2be4230fe8489787507
Gửi bởi: hoangkyanh0109 5 tháng 8 2017 lúc 16:38:55 | Được cập nhật: 3 tháng 5 lúc 8:00:42 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 425 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO ĐĂKLĂKỞ TR NG THPT BC LÊ TRÁCƯỜ VĂNỔ NHÓM GIÁO VIÊN VĂN THI THÁNG NĂM 2007Ế MÔ HÌNH TR CHI TH NG CH ĐNGẬ ÑOÏC VAÊN PHUÙ SOÂNG BAÏCH ÑAÈNG(Baïch Ñaèng giang phuù) Tröông Haùn Sieâu Baïch Ñaèng giang laø doøng soâng lòch söû chaûy noái caùc theá heä thôøi ñaïi ghi daáu nhöõng chieán coâng hieån haùch cuûa daân toäc Noù trôû thaønh bieåu töôïng söùc maïnh vaø nieàm töï haøo cuûa non soâng. Baïch Ñaèng giang ñaõ trôû thaønh moät doøng thô cho caùc tao nhaân maëc khaùch du ngoaïn thaû hoàn th .ơ 1. ác giả I. Gi thi chungớ :Döïa vaøo tieåu daãn, haõy neâu nhöõng neùt chính veà taùc giaû Tröông Haùn Sieâu - Tröông Haùn Sieâu (? 1354) töï Thaêng Phuû, queâ Phuùc Thaønh,Yeân Ninh (Ninh Bình)Tính cöông tröïc, hoïc vaán uyeân thaâm, vua Traàn tin caäy, nhaân daân kính troïng.- Giöõ nhöõng chöùc vuï quan troïng vaø khi cheát ñöôïc vua taëng töôùc Thaùi Baûo, Thaùi phoù. 2. Taùc phaåm :Baøi phuù ñöôïc saùng taùc trong hoaøn caûnh naøo a. Saùng taùc khoaûng 50 naêm sau cuoäc khaùng chieán choáng Nguyeân Moâng th ng lôïi (1288) khi Tröông Haùn Sieâu daïo chôi treân soâng Baïch ñaèng. Neâu ñaëc tröng cô baûn cuûa theå phuù b. Theå loaïi -Phuù soâng Baïch Ñaèng thuoäc loaïi phuù coå theå(vieát theo loái bieàn vaên hoaëc vaên xuoâi coù vaàn) laø theå vaên vaàn duøng ñeå taû caûnh vaät, phong tuïc, keå vieäc, baøn chuyeän ñôøi. Keát caáu thöôøng coù phaàn: môû ñaàu( giôùi thieäu nhaân vaät,neâu lí do saùng taùc),noäi dung( ñoái ñaùp), keát thuùc( lôøi töø bieät cuûa khaùch)