Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 18. Ôn tập phần Văn học (1)

9a3771b9ed54311231024cbf10478102
Gửi bởi: hoangkyanh0109 6 tháng 8 2017 lúc 16:51:31 | Được cập nhật: 27 tháng 3 lúc 8:46:06 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 395 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

21. Nh th nghĩa công vi ôn ệthi nghi cho sinh 12.ố ớÔn thi nghi cho sinh 12 là ớcông vi th ng niên và quan tr ng giáo ườ ủviên THPT.Hi qu và ch ng công vi ượ ệnày quy đnh ch ng thi nghi ượ ệTHPT và uy tín, th nhà tr ng ườTHPT.Đt đặ 3Đt đặ ề1. Nh th nghĩa công vi ôn thi ệt nghi cho sinh 12.ố Kh ng ki th ôn luy ượ ệquá trong kho ng th gian ạh p( tu n) đòi giáo viên ph tìm tòi ảnh ng ph ng pháp, cách th ôn luy ươ ệphù p.ợ 4Đt đặ 2. Nh th trí văn ngoài ướtrong th ng ki th ôn p.ệ ậ­ Văn ngoài dù chi nh trong ướ ỏch ng trình Ng văn THPT 12( 08/ 105 ti t­ ươ ế7,6%) song cũng có nghĩa quan tr ng trong ộdung ôn luy nghi p.ệ ệ( Nhi năm tr đây, trong các thi ốnghi THPT, câu th ng các ki ườ ếth văn ngoài)ứ ướ 5Đt đặ ề2. Nh th trí văn ngoài ướtrong th ng ki th ôn p.ệ ậ­ Các tác ph văn ngoài đc ướ ượ ọtrong ch ng trình 12 đu là các tác ph ươ ớc các nhà văn n. ng th gian ượ ờquá ít dành cho vi ôn văn ướngoài cũng đòi giáo viên đi ph ng ươpháp, cách th ôn sao cho sinh có th ển đc nh ng dung và lõi, ượ ốc thi t.ầ 6Đt đặ ề3. Nh th th ti ôn thi nghi môn ộNg văn và ôn ki th văn ngoài.ữ ướ­M giáo viên trong gi ôn luy trung ậthuy trình các dung ki th cách hàn ộlâm.­H sinh trong các gi ôn thi vì ph th ụđng “nghe ”nh ng ki th đã quen.T đó ẫđn tình tr ng sinh ng và chán các gi ôn thi ờNg văn .ữ 7Đt đặ ề3. Nh th th ti ôn thi nghi ệb môn Ng văn và ôn ki th văn ứh ngoài.ọ ướ­ Tâm lý giáo viên coi nh văn ẹh ngoài đn tâm lý coi nh ướ ẹcác tác ph văn ngoài ướ ọsinh trong quá trình ôn luy n.ệ 8Đt đặ ềT nh ng nh th trên, chúng tôi cho ứr ng xu đi vi ôn thi ốnghi môn Ng văn, trong đó có ph ầvăn ngoài cho sinh 12 là ướ ọth thi và có nghĩa th ti ễcao. 9B. DUNGỘ1. Nh ng yêu đt ra đi vi ôn ệt văn ngoài cho sinh 12.ậ ướ ọ­H sinh và ghi nh nhanh.ọ ớ­Kh đc ng thú sinh trong ượ ọquá trình ôn p.ậ­H sinh đc th “ôn p”(làm vi c)ọ ượ ệ­M ít th gian.ấ 10B. DUNGỘ2. Nh ng vi đã làm.ữ a. Xây ng ho ch ôn p.ự ậ­ Nhóm chuyên môn căn vào ch đo ạc tr ng th lu th ng nh ườ ấv :ề+ Th gian ôn luy ph văn ướngoài trong ng th gian ôn môn.ổ ộC th ti t/ 14 ti