Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 17. Đọc thêm: Thơ Hai-cư của Ba-sô (1)

2aaf263c2425916f61b3976973ec8392
Gửi bởi: hoangkyanh0109 5 tháng 8 2017 lúc 16:34:53 | Được cập nhật: 10 giờ trước (9:54:12) Kiểu file: PPT | Lượt xem: 496 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

1Th hai cơ (NhËt B¶n)2­ “Chim quyên hótỗ Kinh đôở mà nh Kinh đô.”ớ­ “Ti ng hú não nế ượ hay ti ng tr than khócế gió mùa thu tái tê.” (Ba­sô)M bài th hai­cộ :3­ “V ng ng tr mắ th sâu vào đáấ ti ng ve ngân.”ế­ “T ph ng tr xaừ ươ cánh hoa đào tả sóng Bi­oa.”ợ (Ba­sô)4­ Hai­c là th lo quan tr ng ủ­ Hai­c là th lo quan tr ng ủth ơth ơca truy th ngề ốca truy th ngề Nh n.ậ Nh n.ậ ả­ Hình th c:ứHình th c:ứ ng n, cô đng, hàm súc ọR ng n, cô đng, hàm súc ọ(3 câu, kho ng 17 âm ti t, 7­8 không có ừ(3 câu, kho ng 17 âm ti t, 7­8 không có ừd câu).ấd câu).ấ­ dung:ộ­ dung:ộ đp thiên nhiên và tâm tr ng ạV đp thiên nhiên và tâm tr ng ạcon ng tr thiên nhiên. ườ ướcon ng tr thiên nhiên. ườ ướ­ Th ng dùng ườ­ Th ng dùng ườquý ng ữquý ng ữ(các ng tr ng cho ượ ư(các ng tr ng cho ượ ưcác mùa trong năm) và th pháp ủcác mùa trong năm) và th pháp ủt ng tr ngượ ưt ng tr ngượ ư..­ Th hai­c đm ậ­ Th hai­c đm ậch sa­biấch sa­biấ (ch Thi n): (ch Thi n): ềbi hi cái cô liêu, ch ng, tr ng,…ể ắbi hi cái cô liêu, ch ng, tr ng,…ể ắ5Mét sè quý ng÷ th êng gÆp trong th¬ hai-c6Nói Phó SÜ vµ sakura7Sakura (hoa anh ®µo)8Kawazu (con Õch)9Hotaru (®om ®ãm) Semi (con ve)10Taki (th¸c íc)