Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 15. Đọc thêm: Vi hành

5cd9357575518c8a684cdab1fa88bb1e
Gửi bởi: hoangkyanh0109 9 tháng 8 2017 lúc 0:09 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 19:52 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 310 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Vi hành­Nguy Ái Qu c­ễ I. Tác gi tác ph m.ả ẩ1,Tác gi .ả– Chí Minh (1890 1969), là búp sen xanh làng ủKim Liên Nam Đàn Nghê An.– Ng sinh ra trong gia đình nhà nho nghèo cha là ườ ộông nguy Sinh c, là Hoàng Th Loan.ễ ị– nh Chí Minh đã thông minh và lên đã đc ượti thu ng làm cách ng.ế ưở ạ– Sinh ra trong th đi đt làm nô Chí ướ ồMinh đã đi theo con đng và tr thành ườ ướ ịlãnh đu tiên Vi Nam ta.ụ ướ ệ– Bác không ch tâm làm th văn nh ng vì ph ụcho cách ng và yêu th văn cho nên Bác đã ấnhi tác ph có giá tr 2. Tác ph mẩa. Hoàn nh sáng tác:ả Bài vi đc Chí Minh vi trong vua Kh ượ Đnh đn Pháp cu quan trong. Nói là nh ng vua này ch sang nh che thiên mà thôi. Chính vì th Bác đã vi bài Vi hành ng ti ng Pháp đăng trên báo Nhân Đo Đng ng ộs Pháp cáo xa th dân và vua bù nhìn. b. Tình hu ng truy nố tình hu ng đc ng Đó là hai ng khách ườ ngoài ng nhân tôi là ông vua Vi ướ ưở ướ nên đã đa ra nh ng phán xét con ng này. Và ườ qua nh ng nh xét đó cáo gi ủtên Vua Kh Đnh.ả ịc. Mâu thu trào phúng: Đó là nh gi ch bên trong và hình th bên ngoài, gi ch bù nhìn sa đa và ch vi làm chính quy th dân khi đa Kh Đnh sang thăm Pháp. Câu 1:Mâu thu trào phúng truy ng Vi hành” :ắ Đó là nh gi ch bên trong và hình th bên ngoài, gi ch bù nhìn sa đa và ch vi làm chính quy th dân khi đa Kh Đnh sang thăm Pháp. Câu 2:Tác gi đã sáng tình hu ng trong truy ng là:ắ Hai ng khách ngoài ng nhân tôi là ông ườ ướ ưở vua Vi nên đã đa ra phán xét con ng ướ ườ này. Và qua nh ng nh xét đó cáo gi tên vua Kh Đnh. Ông ta ch là trò con không không kém trong đôi thanh niên nam ng Pháp. Vì th dù vua Kh Đnh không ườ xu hi trong truy n, nh ng trân dung ông ta đc ng lên th và ng nghĩnh.ượ Câu 3: Hình ng nhân Kh Đnhượ ­Ngo hình:ạ +M mũi: da vàng ng nh qu chanh, mũi t, ắx ch ­> vô duyên.ế +Trang ph thì lăng ch ng ra phong cách nào ốchí khoe khoang trang là, có bao nhiêu là đeo ụh lên ng tr ng di n.ế ườ +Đi loét lúng túng ph ng ăn ng ườ ụtr m.ộ +Hành vi: nhút nhát, lén lút vi hành. ­> ch nhiêu thôi qua đây ta th đc ch ượ ảm ông vua bù nhìn.ộ Tính chi đu nh tác ph m:ế Nhà văn cáo ch th dân chính sách dã man và m.ị Lên án chính sách ngu dân, đu đc ng dân ng ườ thu phi và n.ố ượ Nhà văn còn ch tr nh ng chính sách qu th dân, tung chiêu bài khai hóa văn minh nh ng th ch là c.ự ướ ướ cáo ch nhà tù, nh ng truy nã vây theo dõi nh ng ng yêu trên kh đt Pháp.ữ ườ ướ Ngh thu trào phúng ngòi bút Nguy Ái Qu c:ệ Gi ng đi châm bi nhiên nh ng sâu cay, qua nh ng chi ti ch đt giá, qua cách vi đa nghĩa nhi suy nghĩ liên ng cho ng đc, ưở ườ cách dùng ngôn hàm ch nhi nghĩa…ừ Gi ng văn ch gi thâm thúy, nhìn ngoài có nh nhàng hóm nh, không có thoái nh ng th ch có nh kích quy li An Nam Kh Đnh và chiêu bài khai hóa gi th dân Pháp.ị thankyou