Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 11. Trả bài làm văn số 2

735f2bafc6972058f7a8dd39f2e4b3bd
Gửi bởi: hoangkyanh0109 5 tháng 8 2017 lúc 22:12:08 | Được cập nhật: 22 tháng 11 lúc 10:43:51 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 378 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GV:NGUYEÃN THÒ DANH DUYEÂN TRAÛ BAØI SOÁ Ñeà baøi: Caûm nhaän cuûa em veà ngaøy ñaàu tieân khi böôùc vaøo tröôøng trung hoïc phoå thoâng.I.Tìm hieåu ñeà:-Theå loaïi +phaùt bieåu caûm nghó, töï söï, mieâu taû…- Kieán thöùc thöïc teá +quan saùt caûm nhaän cuûa baûn thaân. II.Laäp daøn yù:1.Môû baøi: Giôùi thieäu hoaøn caûnh cuûa baûn thaân tröôùc khi böôùc vaøo tröôøng trung hoïc phoå thoâng.2.Thaân baøi :a.Caûm xuùc khi nhìn thaáy ngoâi tröôøng môùi:-Mieâu taû quang caûnh thieân nhieân, caáu truùc cuûa ngoâi tröôøng vaø caûm xuùc ngaïc nhieân bôõ ngôõ.-Mieâu taû con ngöôøi trong tröôøng: chuù baûo veä, thaày giaùo vuï, thaày hieäu tröôûng, caùc thaày coâ môùi, baïn beø môùi troâng hoï nhö theá naøo,caûm xuùc cuûa baûn thaân.b.Caûm xuùc veà nhöõng tieát hoïc ñaàu tieân:-Mieâu taû coâ giaùo chuû nhieäm vaø caùc thaày coâ boä moân trong tieát hoïc, hoïc sinh hoïc nhö theá naøo, khoâng khí lôùp hoïc ra sao.-Caûm xuùc cuûa baûn thaân khi traûi qua nhöõng tieát hoïc ñaàu tieân.3.Keát baøi:-Tình caûm vôùi moâi tröôøng môùi, söï quyeát taâm hoïc taäp cuûa baûn thaân… •III.Nhaän xeùt:•1.Öu ñieåm:•-Neâu nhöõng suy nghó chaân thaät cuûa baûn thaân.•-Bieát phaân chia boá cuïc môû baøi, thaân baøi, keát baøi.•-Bieát keát hôïp caùc phöông thöùc bieåu ñaït trong baøi laøm nhö töï söï, mieâu taû bieåu caûm.•-Keát quaû: 28 baøi ñieåm trôû leân, baøi ñaït ñieåm 7. •III.Nhaän xeùt:•2.Nhöôïc ñieåm:•-Vieát taét, vieát soá vieát hoa khoâng theo qui ñònh, sai chính taû.•-Söû duïng daáu caâu chöa hôïp lí, vieát caâu sai ngöõ phaùp.•-Dieãn ñaït vuïng veà, luûng cuûng.•-YÙ truøng laëp, chöa ñöôïc saép xeáp coù heä thoáng.•-Chöõ vieát khoâng ñuùng qui ñònh.•=> Keát quaû:13 baøi döôùi trung bình. •IV.Luyeän taäp:•Baøi taäp 1: •Söûa laïi caùc töø sau ñaây cho ñuùng chính taû:•-Tröôøng THPT, tröôøng Trung Hoïc Phoå Thoâng baûo laâm naêm hai ngaøn khoâng traêm linh taùm ,1 naêm hoïc môùi suùc ñoäng, xung xöôùng, lôùp 10, coá gaén, naùo nöùt, traøng ñaày, toøa aùo daøi, baøi giaûn, söùng ñaùng, baân khuaân, caây baïch ñaøng, haøi höôùt, bc ra khoûi lôùp, maïnh daïng… •IV.Luyeän taäp:•Baøi taäp 2: Söûa loãi duøng töø:•-Em thaáy mình nhö moät vaät voâ cuøng nhoû beù.•-Nhöõng tieát hoïc ñaàu khoâng khí raát noùng, raát khoù chòu.•-Hoâm nay toâi cuõng nhö caùc baïn ñeàu phaûi caép saùch tôùi tröôøng môùi.•-Caùc thaày coâ troâng raát maéc cöôøi.•-Moät haøng chöõ to töôùng ñaäp vaøo maét em. •IV.Luyeän taäp:•Baøi taäp Söûa loãi daáu caâu.•-Vôùi toâi veà nhöõng ngaøy ñaàu tieân khi böôùc vaøo tröôøng trung hoïc phoå thoâng.Ñaõ cho toâi moät nieàm tin.•-Baïn beø cuûa toâi ôi!ñaâu heát roài sao chæ coøn mình toâi thoâi… •IV.Luyeän taäp:•Baøi taäp 4: Söûa loãi caáu truùc caâu.•-Caûm thaáy mình tröôûng thaønh hôn, lôùn hôn so vôùi nhöõng naêm hoïc tröôùc.•-Söï lo laéng cuûa toâi moät noãi lo khoâng sao dieãn taû ñöôïc baèng lôøi.•-Neân toâi phaûi coá gaéng hoïc taäp ñeå khoâng phuï loøng mong ñôïi cuûa cha meï. dò:ặXem bài vi và ch các .ạ ỗChu bài ti theo.ẩ