Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 2

6ebdd1e4c3e0ac6158ab4578b3d96b06
Gửi bởi: Đề thi kiểm tra 27 tháng 10 2017 lúc 17:41 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 3:46 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 354 | Lượt Download: 8 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr nghi lý 10: Ôn cu ch ng 2ắ ươCâu 1: Khi ng hai thanh ph co gia đng quy?ô ôA. Không bao gi ng hai thanh ph n.ơ âB. Không bao gi nh hai thanh ph n.ơ âC. Luôn hai thanh ph n.ơ âD. Luôn th man th |Fo ư1 F2 F1 F2 .Câu 2: thang đang đc ng di chuy cac tô ươ ận ng lên xu ng theo ph ng th ng đng. Dây cap ch căngă ươ ưl nh khi?ơ âA. đc nâng lên th ng đu.â ươ êB. đc đa xu ng th ng đu.â ươ êC. đc nâng lên nhanh n.â ươ âD. đc đa xu ng nhanh n.â ươ âCâu 3: Ba qu đc ng chi, ng va ng co th ticha êb ng nhau, đc th không đu cung caoă ươ ôxu ng. Bi không khi tac ng vao cac qu ngố ănhau. Khi đo?A. Qu ng chi ch đt tr ca ươB. Qu ng ch đt tr ca ươC. Qu ng ch đt tr ca ươD. Ba qu ch đt cung luca âCâu 4: do Trai Đt tac ng lên Trăng tac ngư ulên Trai Đt luôn?âA. Cung ph ng, cung chi u.ươ êB. Cung va cung chi u.ô êC. Cung ph ng, ng chi va cung n.ươ ươ ơD. Cung ph ng, cung chi va cung n.ươ ơCâu 5: Trong gi đan i, đan lo xoơ ukhông ph thu vao nao sau đây?u ốA. bi ng lo xo.ô uB. ch ch lam lo xo.a âC. Chi dai lo xo.ê uD. Kh ng lo xo.ô ươ uCâu 6: đc nem ngang cao so đt iô ươ ơco gia do g. Khi ch đt, thanh ph theoố ốph ng th ng đng co la?ươ ơCâu 7: tinh chuy đng tron đu quanh Trai Đt caoệ ôb ng ban kinh Trai Đt R. Bi đong vai tro că ưh ng tâm. la kh ng Trai Đt. Bi th xac đnhươ ươ iv tinh la?ậ ệCâu 8: Ch đi ch tac ng co la Fâ ơ1 F2 N.Bi hai nay nhau goc 150ê va chung coơ ugia tr nh nh t. Gia tr Fi u1 la?A. N.B. 4√3 N.C. N.D. N.Câu 9: kh ng 2,5 kg đang yên trên ph ngô ươ ăngang thi ch tac ng keo 15 theo ph ng ngang vai ươb đu chuy đng. Bi trong phut đu tiên sau khi ch tacắ id ng c, đi đc 2700 m. Coi tac ng vao khôngu ươ ậđi trong qua trinh chuy đng. tac ng vao ng?ô ăA. 11,25 N.B. 13,5 N.C. 9,75 N.D. 15,125 N.Câu 10: xe tô co kh ng 1,2 n, chuy đng ch mô ươ ậd đu cho đn khi ng thi đi đc quang đng 96 m.â ươ ươBi quang đng xe đi đc trong giây đu tiên 15 nê ươ ươ âquang đng xe đi đc trong giây cu i. tacươ ươ ưd ng vao xe trong qua trinh chuy đng ch đu la?u êA. 2500 N.B. 1800 N.C. 3600 N.D. 2900 N.Câu 11: Bi sao co ban kinh ng 0,53 ban kinh Trai Đt vaê âco kh ng ng 0,1 kh ng Trai Đt. co giaố ươ ươ ật do trên đt la 9,8 m/số 2, nay do trênê ưsao thi gia la?o ơA. 3,5 m/s 2.B. 7,0 m/s 2.C. 2,8 m/s 2.D. 3,25 m/s 2.Câu 12: Môt đoan tau đu may hai toa xe kh io ốl ng 40 ti toa xe co kh ng 20 ngươ ươ ăhai lo xo gi ng nhau, co ng 150000 N/m. Sau khi kh hanh 1ố ơphut thi đoan tau đt 32,4 km/h. gian cac lo xo khia uđo la?A. cm va cm.B. cm va cm.C. cm va cm.D. cm va cm.Câu 13: tô co kh ng 1200 kg, đang đng yên đuô ươ âch tac ng keo đng theo ph ng song song ii ươ ơm đng ngagn thi chuy đng nhanh đn va sau 30 s,ă ươ âv tô đt 30 m/s. Cho ma sat xe la 0,2. gậ â= 10 m/s 2. keo đng la?ô ơA. 1200 N.B. 2400 N.C. 4800 N.D. 3600 N.Câu 14: Vong xi la vanh tron ban kinh 15 m, trongê ăm ph ng th ng đng. ng đi xe đp trong vong xi nay,ă ươ êkh ng xe va ng la 100kg. 10 m/số ươ ươ 2. Bi iê ađi cao nh t, xe la =15 m/s. ep xe lên vongê uxi đi th nh nh gia tr nao sau đây?ê iA. 2100 N.B. 2800 N.C. 3000 N.D. 2450 N.Câu 15: tri A, đc nem ngang vư ươ ôo 2m/s. Sau đo 1s, tri co cung cao ng ta nema ươth ng đng xu ng ban đu v’ă ươ âo Bi ABê= va hai nhau trong qua trinh chuy đng. =ậ â10 m/s 2. v’ậ ốo nh gia tr nao sau đây?â iA. 15 m/s.B. 10 m/s.C. 12 m/s.D. m/s.H ng gi và đáp án tr nghi lý 10ươ ậCâu 10Đáp án CCâu 11 12 13 14 15 Đáp án Câu 7: