Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 2: Ba định luật Niu - Tơn

f9f4309d0c94ea6e3ddaee6be08bc90f
Gửi bởi: Đề thi kiểm tra 27 tháng 10 2017 lúc 17:59 | Được cập nhật: 24 tháng 2 lúc 10:51 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 356 | Lượt Download: 10 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr nghi lý 10 ch ng 2: Ba đnh lu Niu nắ ươ ơCâu 1: Theo đnh lu Niu­t thi?ị ơA. tac ng luôn co ph tr đi no.ơ ơB. gi nguyên tr ng thai đng yên ho chuy đngô ôth ng đu no không ch tac ng ki nao khac.ă ưC. không th chuy đng đc tac ng lên noô ươ ub ng 0.ăD. đang chuy đng đu co xu ng ng do quan tinh.o ươ aCâu 2: Theo đnh lu II Niu­t thi va ph c?ị ưA. La cân ng.ă ăB. La co cung đi đt.ă ăC. La cung ph ng, cung chi va cung n.ă ươ ơD. La xu hi va đi đng th i.ă ơCâu 3: nao sau đây chuy đng theo quan tinh?ậ ôA. chuy đng tron đu.â êB. chuy đng trên qu đo th ng.â ăC. chuy đng th ng đu.â êD. chuy đng do.â ưCâu 4: Khi noi ch tac ng c, phat bi naoê êsau đây đung?A. Khi không co tac ng, không th chuy đng.ư ôB. Khi ng ng tac ng lên t, nay ng i.ư aC. Gia luôn cung chi chi tac ng.ô uD. Khi co tac ng lên t, tăng.u âCâu 5: co tac ng lên co kh ng 0,8ô ươkg đang đng yên. qua ma sat va cac n. Gia tư ậb ng?ăA. 32 m/s 2.B. 0,005 m/s 2.C. 3,2 m/s 2.D. m/s 2.Câu 6: qu bong co kh ng 500 đang yên trên tô ươ ăđt thi th đa ng 250 N. qua maâ osat. Gia ma qu bong thu đc la?ô ươA. m/s 2.B. 0,002 m/s 2.C. 0,5 m/s 2.D. 500 m/s 2.Câu 7: tac ng co Fâ ươ ơ1 va F2 lên kh iô ôl ng m, thu đc gia co la aươ ươ ươ1 va a2 Bi tê3F1 2F2 qua ma sat. ao ô2 /a1 la?A. 3/2.B. 2/3.C. 3.D. 1/3.Câu 8: Tac ng vao co kh ng 5kg, đang đng yên, tu ươ ôl theo ph ng ngang thi nay chuy đng nhanh đuư ươ êv gia m/sơ 2. nay la?ô ưA. N.B. N.C. N.D. N.Câu 9: co tac ng vao co kh ngô ươ1 kg luc đu đng yên. Quang đng ma đi đc trongâ ươ ươkho ng th gian 2s la?a ơA. m.B. 0,5 m.C. m.D. m.Câu 10: qu bong kh ng 200 bay 90 km/hô ươ ôđn đp vuông goc vao ng tr theo ph ng cu iê ươ ươ ơv 54 km/h. Th gian va ch gi bong va ng la 0,05s.ậ ươĐ ng tac ng lên qu bong la?ô ươ aA. 120 N.B. 210 N.C. 200 N.D. 160 N.Câu 11: tac ng 20 thi chuy nươ êđng gia 0,4 m/sô 2. tac ng vao nay 50 Nê ưthi nay chuy đng gia ng?ậ ăA. m/s 2.B. 0,5 m/s 2.C. m/s 2.D. m/s 2.Câu 12: kh ng kg đc nem th ng đng ngô ươ ươ ươxu ng ban đu m/s cao 30 m. nay iô ơch đt sau sau khi nem. Cho bi không khi taca ad ng vao không đi trong qua trinh chuy đng. 10u âm/s 2. không khi tac ng vao co ng?ư ăA. 23,35 N.B. 20 N.C. 73,34 N.D. 62,5 N.Câu 13: viên bi co kh ng 300 đang chuy đng iô ươ ơv m/s thi va ch vao viên bi co kh ng 600 đangậ ươđng yên trên ban nh n, ngang. Bi sau th gian vaư ơcham 0,2 s, bi chuy đng 0,5 m/s cung chi uê êchuy đng ban đu bi A. qua ma sat, đê ochuy đng bi ngay sau va ch la?ê aA. m/s.B. m/s.C. m/s.D. m/s.Câu 14: Hai xe va cung đt trên ph ng ngang, đuă âxe co lo xo nh Đt hai xe sat nhau lo xo nen iắ ôbuông nh hai xe chuy đng ng chi nhau. Tinh luce ươ ưth tay, xe va đi đc quang đng la va ma ươ ươ ươtrong cung kho ng th gian. Bi môi tr ng tô ươ il kh ng xe. kh ng xe va xe la?ệ ươ ươ uA. 2.B. 0,5.C. 4.D. 0,25.Câu 15: tô co kh ng đang chuy đng thi ch uô ươ ịtac ng ham va chuy đng th ng bi đi đu. Ku êt luc ham, tô đi đc đo đng AB 36 va ôư ươ ươ utô gi đi 14,4 km/h. Sau khi ti đi thêm đo đng BC =a ươ28 m, tô gi thêm m/s. ham vaô ưquang đng tô chuy đng đn khi ng tươ ươla?A. 800 va 64 m.B. 1000 va 18 m.C. 1500 va 100 m.D. 2000 va 36 m.Câu 16: xe may đang chuy đng 36 km/h thiô ôham phanh, xe may chuy đng th ng ch đu va ngê ưl sau khi đi đc 25 m. Th gian xe may nay đi đo na ươ ađng cu cung tr khi ng la?ươ ươ ăA. 0,5 s.B. s.C. 1,0 s.D. s. ng gi và đáp án tr nghi lý 10ươ ậCâu 10Đáp án DCâu 11 12 13 14 15 16 Đáp án