Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ

6e0d569c0a676d68552f4997fcd876c3
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 15 tháng 6 2018 lúc 18:28:19 | Được cập nhật: 4 tháng 2 lúc 10:30:26 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 491 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr nghi Sinh Bài 9: và tính ch cấ ơCâu 1. th ng có kho ng bao nhiêu ?ơ ườ ơA. 400 cơB. 600 cơC. 800 cơD. 500 cơCâu 2. Ch thích đi vào ba ch trong câu sau: là bàoọ ếc .ơA. Bó cơ B. cơ ơC. Ti cế D. cợ ơCâu 3. Khi nói ch co nh nh nào sau đây là đúng?ề ịA. Khi co, dày xuyên sâu vào vùng phân nh làm cho bào cơ ơng i.ắ ạB. Khi co, dày xuyên sâu vào vùng phân nh làm cho bào cơ ơdài ra.C. Khi co, nh xuyên sâu vào vùng phân dày làm cho bào cơ ơdài ra.D. Khi co, nh xuyên sâu vào vùng phân dày làm cho bào cơ ơng i.ắ ạCâu 4. vân có hình ng nh th nào?ắ ếA. Hình uầ B. Hình trụC. Hình đĩa D. Hình thoiCâu 5. có hai tính ch n, đó làơ ảA. Co và dãn.B. và du i.ấ ỗC. Ph ng và p.ồ ẹD. Kéo và y.ẩCâu 6. Trong bào ti làế ơA. Ph trong Zầ ấB. Ph li sát hai bên Z.ầ ấDOC24.VN 1C. Ph gi hai Z.ầ ấD. Ph trong bào (s ).ầ ơCâu 7. du đa trong tr ng nào đây?ơ ườ ướA. cỏ B. Li cệ ơC. Viêm cơ D. cơ ơCâu 8. Trong ng cánh tay, các hai bên cánh tay sử ẽA. Co du ng nhiên.ỗ ẫB. Co du kháng.ỗ ốC. Cùng co.D. Cùng du iỗCâu 9. có lo i?ơ ạA. B. 4C. D. 5Câu 10. Trong các lo nh th nào?ợ ếA. song song và xen nhauế ẽB. ti nhauế ếC. ch ng lên nhauế ốD. vuông góc nhauế ớDOC24.VN 2Đáp án tr nghi Sinh cọ Bài 9: và tính ch cấ ơ1. 2. 3. 4. 5. A6. 7. 8. 9. 10. ADOC24.VN