Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác

dea0d7038852f7423d20d0bdcf848045
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 4 tháng 6 2018 lúc 22:13 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 11:32 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 432 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr nghi Sinh Bài 51: quan phân tích thính giácơCâu 1. Ngăn cách gi tai ngoài và tai gi làữ ữA. Màng .ơ ởB. Màng ti đình.ềC. Màng nhĩ.D. Màng c.ử ụCâu 2. ng i, lo ng nào đây tr ti màng nhĩ?Ở ườ ươ ướ ượ ớA. ng bàn pươ ạB. ng đeươC. ng búaươD. ng đònươCâu 3. tai gi chúng ta lo ng?Ở ươA. B. 4C. D. 3Câu 4. Trong tai ng i, ng bàn áp sát ph nào đây?ườ ươ ướA. Màng nhĩB. Màng cử ụC. Màng ti đìnhềD. ng bán khuyênỐCâu 5. tai trong, ph nào có nhi thu nh các thông tin trí và sỞ ựchuy ng th trong không gian?ể ểA. tai và ng bán khuyênỐ ốB. ph ti đình và taiộ ốC. ph ti đình và ng bán khuyênộ ốD. ph ti đình, tai và ng bán khuyênộ ốCâu 6. Các bào th thính giác ởA. Màng bên.B. Màng .ơ ởC. Màng ti đình.ềDOC24.VN 1D. Màng c.ử ụCâu 7. Vì sao tr viêm ng th ng viêm tai gi a?ẻ ườ ữA. Vì vi sinh gây viêm ng và vi sinh gây viêm tai gi luôn cùng ch ng lo iậ ạv nhau.ớB. Vì vi sinh gây viêm ng có th theo vòi nhĩ khoang tai gi và gây viêm vậ ịtrí này.C. Vì vi sinh gây viêm ng có th bi trúc và theo th gian gâyậ ẽviêm tai gi a.ữD. các ph ng án còn i.ấ ươ ạCâu 8. Tai ngoài có vai trò gì kh năng nghe con ng i?ố ườA. ng sóng âm và ng sóng âmứ ướB. lí các kích thích sóng âmử ềC. Thu nh các thông tin chuy ng th trong không gianậ ểD. Truy sóng âm não bề ộCâu 9. bên tai ng có bao nhiêu ng bán khuyên?ỗ ườ ốA. B. 2C. D. 4Câu 10. tai, chúng ta đi nào sau đây?ể ềA. các ph ng án còn i.ấ ươ ạB. sinh tai ch ng tăm bông, tránh dùng nh vì có th gây th ngệ ươmàng nhĩ.C. Tránh có ti ng ho ng các bi pháp ch ng (dùng tai, xây ngơ ườcách âm…).D. Súc mi ng ng mu sinh lý th ng xuyên phòng ng viêm ng, đóệ ướ ườ ừgi thi nguy viêm tai gi a.ả ữDOC24.VN 2Đáp án tr nghi Sinh cọ Bài 51: quan phân tích thính giácơ1. 2. 3. 4. 5. C6. 7. 8. 9. 10. ADOC24.VN