Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 21: Hoạt động hô hấp

d4ea386ea0d61e561a10cb5f154177bb
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 8 tháng 6 2018 lúc 16:02:53 | Được cập nhật: 7 tháng 4 lúc 1:03:46 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 627 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr nghi Sinh Bài 21: Ho ng hô pạ ấCâu 1. ng i, ng hô tính ngỞ ườ ượ ằA. Hai hít vào và th ra.ầ ởB. hít vào và th ra.ộ ởC. hít vào ho th ra.ộ ởD. hít vào và hai th ra.ộ ởCâu 2. Ho ng hô ng có tham gia tích nh ng lo nào?ạ ườ ơA. ng xô và liên nơ ườB. đòn chũm và hoànhơ ơC. liên và nh uơ ườ ầD. liên và hoànhơ ườ ơCâu 3. Khi chúng ta hít vào, liên ngoài và hoành tr ng thái nào?ơ ườ ạA. liên ngoài dãn còn hoành coơ ườ ơB. liên ngoài và hoành dãnơ ườ ềC. liên ngoài và hoành coơ ườ ềD. liên ngoài co còn hoành dãnơ ườ ơCâu 4. Trong quá trình trao khí bào, lo khí nào khu ch tán bào vàoổ ếmáu?A. Khí nitơB. Khí cacbônicC. Khí ôxiD. Khí hiđrôCâu 5. Trong 500 ml khí thông trong hô ng tr ng thành thì cóư ườ ưởkho ng bao nhiêu ml khí trong “kho ng ch t” (không tham gia trao khí)?ả ổA. 150 ml B. 200 mlC. 100 ml D. 50 mlCâu 6. Quá trình trao khí ng di ra theo chổ ườ ếA. sung.ổB. Ch ng.ủ ộC. Th th u.ẩ ấDOC24.VN 1D. Khu ch tán.ếCâu 7. Dung tích ng trung bình nam gi ng Vi trong kho ngố ườ ảA. 2500 3000 ml.B. 3000 3500 ml.C. 1000 2000 ml.D. 800 1500 ml.Câu 8. ng khí trong ph ng bình th ng có th tích kho ng bao nhiêu?ượ ườ ườ ảA. 500 700 ml.B. 1200 1500 ml.C. 800 1000 ml.D. 1000 1200 ml.Câu 9. Khi chúng ta th ra thìởA. liên ngoài co.ơ ườB. hoành co.ơC. Th tích ng ng gi m.ể ảD. Th tích ng ng tăng.ể ựCâu 10. Khi luy th th ng xuyên và c, chúng ta làm tăngệ ườ ẽA. Dung tích ng ph i.ố ổB. ng khí ph i.ượ ổC. Kho ng ch trong ng khí.ả ườ ẫD. ng khí thông trong hô p.ượ ấDOC24.VN 2Đáp án tr nghi Sinh cọ Bài 21: Ho ng hô pạ ấ1. 2. 3. 4. 5. A6. 7. 8. 9. 10. ADOC24.VN