Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 46

4b07a341f0831e2ce7dc2658d610e3db
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 30 tháng 9 2018 lúc 16:55:51 | Được cập nhật: 31 tháng 1 lúc 17:08:05 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 449 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr nghi Sinh 12 Bài 46: Th hành: Qu lý và ng ng tài nguyên thiênắ ữnhiênCâu 1: Tài nguyên không tái sinh làA. than đá, aầ ửB. sinh t, cậ ướC. năng ng tr iượ ờD. A, và CảCâu 2: Tài nguyên vĩnh mử ồA. năng ng tr i, năng ng gióượ ượB. năng ng sóng bi và năng ng th tri uượ ượ ềC. than đá, mầ ỏD. và BảCâu 3: Tài nguyên nào đây là tái nguyên sinh?ướA. sinh bi nậ ểB. năng ng tr iượ ờC. than đáD. kim lo iạCâu Bi pháp và phát tri ng hi nay làệ ệA. không khai thácB. tr ng và khai thác theo ho chồ ạC. khai thác nhi tr ng cây ngề ừD. A, và CảCâu 5: Nguyên nhân hi ng nhà kính Trái là doẫ ấA. quá nhi nhiên li hóa th ch và do thu di tích ngố ừB. th th xu ng gi quang và tăng hô vì có thay khíả ướ ổh uậC. ng phát tri nhi nên làm tăng ng CO2 qua hô pộ ượ ượ ấD. A, và CảCâu 6: Trong nh ng bi pháp sau đây, có bao nhiêu bi pháp góp ph vào vi vữ ệvà ng ng tài nguyên ng?ử ừ(1) Thay th các ng nguyên sinh ng các ng th sinh có năng su sinh cao.ế ọ(2) Tích tr ng cây gây ng.ự ừ(3) Xây ng th ng các khu thiên nhiên.ự ồ(4) Xây ng các nhà máy th đi các ng ngu quan tr ng.ự ọ(5) Duy trì quán du canh, di ng bào dân thi .ậ ố(6) Tránh ng làm ng y.ố ươ ẫA. B. 5C. D. 4Câu 7: phát tri ng, con ng nể ườ ầA. ch gia tăng dân sạ ốB. khai thác và ng lí tài nguyên thiên nhiênử ợC. đa ng sinh c, trong ch môi tr ngả ườD. A, và CảCâu 8: Nh ng bi pháp nào sau đây không góp ph kh ph tình tr ng nhi môiữ ễtr ng hi nay?ườ ệ(1) Tăng ng ng các lo hoocmon sinh tr ng trong xu nâng cao năngườ ưở ểsu t.ấ(2) Qu lí ch ch các ch gây nhi môi tr ng.ả ườ(3) Tăng ng khai thác ng ngu và ng nguyên sinh.ườ ừDOC24.VN 1(4) Giáo nâng cao th môi tr ng cho ng i.ụ ườ ườ(5) Tăng ng khai thác ngu tài nguyên khoáng n.ườ ả(6) ng các lo thu hóa tiêu di các lo sâu, nh và iử ạ(7) Xây ng các nhà máy và tái ch rác th i.ự ảA. (1), (3), (5) và (6)B. (1), (3), (5) và (7)C. (2), (3), (5) và (6)D. (1), (4), (5) và (6)Câu 9: Ho ng nào sau đây không làm gia tăng ng khí CO2 th vào không khí?ạ ượ ảA. xu công nghi gia tăngả ệB. xu nông nghi gia tăngả ệC. Giao thông, iậ ảD. Tr ng ng ph xanh tr c.ồ ọCâu 10: Cho các ho ng con ng i:ạ ườ(1) Bón phân, c, di các sinh thái nông nghi p.ướ ướ ệ(2) Khai thác tri các ngu tài nguyên không tái sinh.ệ ồ(3) Lo các loài c, cá trong các sinh thái ao, nuôi tôm, cá.ạ ồ(4) Xây ng các sinh thái nhân cách lí.ự ợ(5) các loài thiên ch.ả ị(6) Tăng ng ng các ch hóa tiêu di các loài sâu i.ườ ạCó bao nhiêu ho ng nh nâng cao hi qu ng sinh thái?ạ ệA. B. 3C. D. 5Câu 11: Ng ta tăng năng su mà không gây nhi môi tr ng ng cách tăngườ ườ ằl ng ch chu chuy trong sinh thái. Các ph ng pháp tăng ng ch tượ ươ ượ ấchu chuy n:ể(1) Tăng ng ng các rác th .ườ ơ(2) Tăng ng ng sinh c.ườ ọ(3) Tăng ng ng phân bón hóa c.ườ ọ(4) Làm gi ch dinh ng kh sinh thái.ả ưỡ ệPh ng án đúng là:ươA. (1), (2) và (3)B. (1), (2) và (4)C. (2), (3) và (4)D. (1), (3) và (4)DOC24.VN 2Đáp án ng gi iướ ả1 10 11 BDOC24.VN