Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Gửi bởi: Pham Thi Linh 19 tháng 5 2019 lúc 8:59 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 19:30 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 362 | Lượt Download: 1 | File size: 0.033616 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Câu 1: Dạng đột biến số lượng NST gây ra hội chững Đao là
A. thể một ở cặp NST 23, có 45 NST.
B. thể ba ở cặp NST 21, có 47 NST.
C. thể một ở cặp NST 21, có 45 NST.
D. thể ba ở cặp NST 23, có 47 NST.
Câu 2: Ở cà độc dược có 12 cặp NST tương đồng trong tế bào sinh dưỡng. Có nhi ều
nhất bao nhiêu trường hợp đột biến dạng thể một đơn?
A. 12
B. 24
C. 15
D. 13
Câu 3: Đặc điểm khác nhau cơ bản giữa thể tự đa bội và thể dị đa bội có bộ NST với
số lượng bằng nhau trong tế bào là
A. số lượng NST
B. nguồn gốc NST
C. hình dạng NST
D. kích thước NST
Câu 4: Đặc điểm nào dưới đây không đúng đối với thể đột biến đa bội?
A. Sinh tổng hợp các chất mạnh
B. Cơ quan sinh dưỡng lớn, chống chịu tốt
C. Thường gặp ở thực vật
D. Không có khả năng sinh giao tử bình thường
Câu 5: Sự không phân li của một cặp NST tương đồng ở một nhóm tế bào sinh dưỡng
của một cơ thể khi tiến hành nguyên phân sẽ dẫn đến kết quả
A. tất cả các tế bào của cơ thể đều mang đột biến
B. chỉ có cơ quan sinh dục mang tế bào đột biến
C. tất cả các tế bào sinh dưỡng đều mang đột biến, còn tế bào sinh dục thì không
D. cơ thể sẽ có 2 dòng tế bào: dòng bình thường và dòng mang đột biến
Câu 6: Bộ NST lưỡng bội của một loài thực vật là 48. Khi quan sát NST trong t ế bào
sinh dưỡng, người ta thấy có 47 NST. Đột biến trên thuộc dạng
A. đột biến lệch bội
B. đột biến tự đa bội
C. đột biến dị đa bội
D. thể tam nhiễm
Câu 7: Trường hợp nào dưới đây không thuộc dạng đột biến lệch bội?
A. Tế bào sinh dưỡng có một cặp NST gồm 4 chiếc
B. Trong tế bào sinh dưỡng thì mỗi cặp NST đều chứa 3 chiếc.
C. Tế bào sinh dưỡng thiếu 1 NST trong bộ NST
D. Tế bào sinh dục thừa 1 NST
Câu 8: Những cơ thể mang đột biến nào sau đây là thể đột biến?
(1) Đột biến gen lặn trên NST giới tính. (2) Đột biến gen trội. (3) Đ ột bi ến dị đa b ội.
(4) Đột biến gen lặn trên NST thường. (5) Đột biến đa bội. (6) Đột biến cấu trúc NST.
Phương án đúng là:
A. (1), (2), (3) và (5)
B. (1), (2) và (3)
C. (1), (2), (3) và (4)
D. (1), (2), (3), (5) và (6)

DOC24.VN
1

Câu 9: Trong trường hợp xảy ra rối loạn phân bào giảm phân I, các loại giao t ử đ ược
tạo ra từ cơ thể mang kiểu gen XY là
A. XX, XY và O
B. XX, Y và O
C. XY và O
D. X, YY và O
Câu 10: Một loài sinh vậy có NST giới tính ở giới cái và giới đực tương ứng là XX và
XY. Trong quá trình tạo giao tử, một trong hai bên bố hoặc mẹ xảy ra sự không phân li
ở lần phân bào I của cặp NST giới tính.Con của chúng không có những kiểu gen nào
sau đây?
A. XXX, XO
B. XXX, XXY
C. XXY, XO
D. XXX, XX
Câu 11: Khi xử lí các dạng lưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa bằng tác nhân consixin,
có thể tạo ra đưỡ các dạng tứ bội nào sau đây?
(1) AAAA. (2) AAAa. (3) AAaa. (4) Aaaa.
(5) aaaa.
Phương án đúng là:
A. (1), (2) và (3)
B. (1), (3) và (5)
C. (1), (2) và (4)
D. (1), (4) và (5)
Câu 12: Ở mộ loài thực vật, cặp NST số 1 chứa cặp gen Aa, cặp NST s ố 3 ch ứa c ặp
gen bb. Nếu ở tất cả các tế bào, cặp NST số 1 không phân li trong gi ảm phân II, c ặp
NST số 3 phân li bình thường thì cơ thể có kiểu gen Aabb giảm phân sẽ tạo ra các lo ại
giao tử có kiểu gen
A. AAb, aab, b
B. Aab, b, Ab, ab
C. AAbb
D. Abb, abb, Ab, ab
Câu 13: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. Ở thể tam
nhiễm, hạt phấn (n+1) không cạnh tranh được với hạt phấn n, còn các loại t ế bào
noãn đều có khả năng thụ tinh. Phép lai nào dưới đây cho tỉ l ệ ở đ ời con là 2 cây qu ả
đỏ : 1 cây quả vàng?
A. Mẹ Aaa x Bố AA
B. Mẹ Aa x Bố Aaa
C. Mẹ AAa x Bố AA
D. Mẹ Aa x Bố AAA
Câu 14: Cơ thể tứ bội được tạo thành không phải do
A. sự thụ tinh của 2 giao tử 2n thuộc 2 cá thể khác nhau
B. sự tạo thành giao tử 2n từ thể lưỡng bội và sự thụ tinh của hai giao tử này
C. NST ở hợp tử nhân đôi nhưng không phân li
D. NST ở tế bào sinh dưỡng nhân đôi nhưng không phân li
Câu 15: Cơ chế phát sinh các giao tử (n-1) và (n+1) là do
A. một cặp NST tương đồng không phân li ở kì sau của giảm phân
B. một cặp NST tương đồng không được nhân đôi
C. thoi phân bào không được hình thành
D. cặp NST tương đồng không xếp song song ở kì giữa I của giảm phân

DOC24.VN
2

Câu 16: Ở một loài thực vật (2n=22), cho lai 2 cây lưỡng bội với nhau được các hợp
tử F1. Một trong số các hợp tử này nguyên phân liên tiếp 4 đợt. Ở kì giữa c ủa l ần
nguyên phân thứ tư, người ta đếm được trong các tế bào có 336 cromatit. H ợp t ử này
là dạng bột biến
A. thể bốn
B. thể ba
C. thể không
D. thể một
Câu 17: Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra cây tam bội mang kiểu gen Aaa?
A. Tác động consixin trong quá trình nguyên phân của cây Aa
B. Gây đột biến đa bội trong qúa trình giảm phân của cả bố mẹ trong phép lai Aa x Aa.
C. Gây đột biến đa bội trong qúa trình giảm phân của bố hoặc m ẹ trong phép lai Aa x
Aa.
D. Gây đột biến đa bội trong qúa trình giảm phân của một bên bố ho ặc m ẹ trong phép
lai Aa x Aa.
Câu 18: Một hợp tử của một loài nguyên phân bình thường 3 đợt, môi trường đã cung
cấp nguyên liệu tương đương với 147 NST đơn. Biết rằng loài nói trên có b ộ NST
lưỡng bội 2n = 14. Cơ chế đã tạo ra hợp tử nói trên là
A. không hình thành thoi phân bào trong quá trình nguyên phân
B. không hình thành thoi phân bào trong giảm phân ở tế bào sinh giao t ử c ủa c ả b ố và
mẹ
C. không hình thành thoi phân bào ở tế bào sinh giao tử của b ố ho ặc của m ẹ khi gi ảm
phân
D. một cặp NST nào đó đã không phân li trong giảm phân
Câu 19: Gen D có 540 nucleotit loại G, gen d có 450 G. F1 có kiểu gen Dd lai v ới nhau,
F2 thấy xuất hiện loại hợp tử chứa 1440 nucleotit loại X. Hợp tử đó có kí hiệu b ộ gen

A. DDD
B. Ddd
C. DDdd
D. Dddd
Câu 20: Giao phấn cây cà chua lưỡng bội thuần chủng có qu ả đ ỏ v ới cây cà chua
lưỡng bội quả vàng thu được F1 đều có quả đỏ. Xử lí consixin để t ứ b ội hóa các cây
F1 rồi chọn hai cây F1 để giao phấn với nhau. Ở F2 thu đ ược 253 cây qu ả đ ỏ và 23
cây quả vàng. Phát biểu nào sau đây là đúng về hai cây F1 nói trên?
A. Một cây là 4n và cây còn lại là 2n do tứ bội hóa không thành công
B. Cả 2 cây F1 đều là 4n do tứ bội hóa đều thành công
C. Cả 2 cây F2 đều là 2n do tứ bội hóa không thành công
D. Có 1 cây là 4n và 1 cây là 3n

DOC24.VN
3

1-B

2-A

3-B

Đáp án - Hướng dẫn giải
4-D
5-D
6 -A
7-B

8-D

9-C

10 - D

11 - B 12 - A 13 - B 14 - D 15 - A 16 - D 17 - D 18 - C 19 - B 20 - A
Câu 10:
Cặp NST giới tính bị rối loạn phân li trong giảm phân I:
- Xảy ra với cặp XX cho giao tử chứa XX và O kết hợp v ới NST t ừ b ố (Y và X) →
không cho hợp tử XX.
- Xảy ra với cặp XY cho các loại giao tử O và XY k ết h ợp v ới giao t ử bình th ường X
của mẹ cũng không cho hợp tử chứa XX.
Câu 12:
Ở tất cả các tế bào, cặp NST số 1 không phân li trong giảm phân II cho giao t ử ch ứa
NST là AA, aa, O; cặp NST số 3 phân li bình thường cho giao t ử ch ứa b → Các lo ại
giao tử tạo ra là: (AA, aa, O)(b) = AAb, aab, b.
Câu 13:
Đời con có cây quả vàng nên cây bố và mẹ đều phải cho giao tử chỉ ch ứa a → cây qu ả
vàng ở F1 = 1/3 = 1/2 x 2/3 → Đáp án B.
Câu 16:
Gọi bộ NST trong tế bào là a → số cromatit ở kì giữa trong 1 tế bào là 2a. Ở kì gi ữa
lần nguyên phân thứ 4 có 23 = 8 tế bào phân chia → 2a x 8 = 336 → a = 21 = 2n – 1.
Câu 19:
Loại hợp tử chứa 1440 nucleotit loại X = 540 + 450 x 2 → hợp tử ch ứa 1 gen D và 2
gen d → Kiểu gen của hợp tử là Ddd.

DOC24.VN
4