Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ VIỆT NAM 12

fd1e8219135b7371a9a54d10596884e9
Gửi bởi: Võ Hoàng 24 tháng 1 2018 lúc 0:33 | Được cập nhật: 27 tháng 2 lúc 13:34 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 323 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr nghi ch ửVi NamT và biên so n: Lê Đan VK14 THPT Chuyên Nguy nh Khiêmư ỉTR NGHI PH CH VI NAMẦ 12ỚCH I: PHONG TRÀO DÂN DÂN CH VI NAM 1919 1930Ủ ẾCâu 1: ki qu sau chi tranh đã nh ng nh cách ng Vi Nam?ự ưở ệA. Các chính tr thành p, ra tam qu lãnh cách ng th ng i.ổ ượ ượ ợB. phát tri phong trào cách ng nh là phong trào công nhân Nga theo con ng vô n.ư ướ ườ ảC. Cách ng tháng Nga thành công có tác ng thúc cách ng Vi Nam chuy sang th kỳ i.ạ ườ D. ng ng các Pháp, Trung Qu thành thúc ng ng Vi Nam ra i.ả ướ ựợ ờCâu 2: sao qu Pháp nh khai thác Vi Nam ngay sau khi chi tranh th gi th nh tạ A. chi th tr ng Vi Nam.ể ườ ệB. Do chi tranh thúc, Pháp là th ng tr nên có nh ti hành khai thác ngay.ế ướ ếC. bù nh ng thi do chi tranh gây ra.ể ếD. Do Vi Nam có nhi cao su và than là hàng mà th tr ng Pháp và th gi có nhu sau chi nệ ườ ếtranh.Câu 3: Trong cu khai thác thu th hai, th dân Pháp nhi nh vào các ngành nào?ộ ấA. Công nghi ch bi n. B. Nông nghi và th ng nghi p.ệ ươ ệC. Nông nghi và khai thác D. Giao thông i.ậ ảCâu 4: Ch ng trình khai thác Vi Nam th hai qu Pháp có đi gì ?ươ ớA. Tăng ng vào các ngành kinh .ườ ếB. đo toàn ông nông dân đi tr ng cao su.ướ ồC. ch phát tri các ngành công nghi nh là công nghi ng.ạ ặD. Qui mô khai thác n, tri n, xã phân hóa sâu c.ớ ắCâu 5: Chính sách khai thác thu Pháp Vi Nam (1919-1929) có đi gì ng ng iộ ươ ớch ng trình khai thác thu th nh t?ươ ấA. Pháp chú tr ng vào ngành khai thác .ọ ỏB. Pháp không nhi vào các ngành công nghi ng.ầ ặC. nh ho ng th ng xu nh kh u.ẩ ươ ẩD. Không nhi vào ng.ầ ầCâu 6: Cu khai thác thu th hai th dân Pháp ti hành ta trong kho ng tộ ướ ừA. năm 1919 năm 1945.ế B. năm 1919 năm 1925.ếC. năm 1919 năm 1929.ế D. năm 1930 năm 1945.ếCâu 7: Đi trong ch ng trình khai thác thu hai th dân Pháp là gì?ể ươ ựA. khai thác ch bi n.ừ B. phát tri công nghi ng.ầ ặC. phát tri công nghi nh .ầ Tăng ng thu lãi cao.ườ ưCâu 8: Th đo nào thâm nh Pháp trong lĩnh nông nghi Vi Nam sau chi tranh th gi iủ ớth nh t?ứ ấA. Đánh thu ng vào các hàng nông n.ế ảB. đo ru ng nông dân.ướ ủC. nông dân đi phu phen, ch.ắ ịD. Không cho nông dân tham gia xu t.ả ấCâu 9: Tác ng ch ng trình khai thác th hai kinh Vi Nam là:ộ ươ ệA. kinh VN phát tri ch .ề ủTr nghi ch ửVi NamT và biên so n: Lê Đan VK14 THPT Chuyên Nguy nh Khiêmư ỉB. kinh VN phát tri thêm nh ng kim hãm và thu kinh Pháp. ướ ếC. kinh VN u, không phát tri n.ề ểD. kinh Pháp ph thu vào kinh Vi Nam.ề ệCâu 10: Nh ng giai cũ trong xã Vi Nam có tr cu khai thác thu Pháp, đó là giai pữ ướ ấnào?A. Nông dân, ch phong ki n.ị ếB. Nông dân, ch phong ki n, th th công.ị ủC. Nông dân, ch phong ki n, dân c.ị ộD. Nông dân, ch phong ki n, công nhân.ị ếCâu 11: Các giai xã Vi Nam ra sau chi tranh th gi th nh làấ ấA. giai n, vô n, phong ki n.ấ ếB. giai vô và giai n. ảC. vô và giai ti n.ả ảD. Giai và giai ti n.ấ ảCâu 12: Sau chi tranh th gi th nh xã Vi Nam phân hóa nh th nào?ế ếA. Phân hóa sâu xu hi các giai i: n, vô n, phong ki n, nông dân, ti n.ắ ảB. Phân hóa sâu bên nh giai cũ: phong ki n, nông dân. Xu hi giai i: n, ti n, vôắ ảs n.ảC. Phân hóa sâu trong đó giai xu hi n: vô và nông dân là ng quan tr ng cách ng.ắ ươ ạD. Phân hóa sâu n, giai vô đã ng lên giành quy lãnh cách ng đi th ngắ ướ ươ ắl i.ợCâu 13: Hãy nêu nh ng mâu thu xã Vi Nam sau chi tranh th gi th nh t?ư ấA. Gi dân Vi Nam th dân Pháp, gi g/c g/c vô n.ữ ảB. Gi dân Vi Nam th dân Pháp, gi g/c nông dân g/c phong ki n.ữ ếC. Gi dân Vi Nam th dân Pháp, gi g/c nông dân g/c n.ữ ảD. Gi dân Vi Nam th dân Pháp, gi các giai trong do và quy khác nhauữ ợnên mâu thu n.ề ẫCâu 14: Thái chính tr dân sau chi tranh th gi th nh th hi nh th nào?ộ ếA. Có thái kiên nh Pháp.ộ ớB. Có tinh th tranh cách ng tri .ầ ểC. Có thái không kiên nh, tho hi p.ộ ệD. sàng ch ng Pháp.ẵ ốCâu 15: Trong cu khai thác thu th hai th dân Pháp, thái chính tr giai aộ ịch phong ki nh th nào?ủ ếA. sàng th hi nông dân ch ng dân c.ẵ ộB. sàng ph dân ch ng Pháp.ẵ ốC. sàng th hi Pháp ng quy i.ẵ ưở ợD. sàng ng lên ch ng Pháp gi phóng dân cẵ ộCâu 16: Th dân Pháp đã giai Vi Nam nh th nào?ự ếA. th dân Pháp dung ng.ượ ưỡ B. th dân Pháp chèn ép, kim hãm.ị ựC. th dân Pháp bóc ng .ị D. th dân Pháp cho ng quy n, i.ượ ưở ợTr nghi ch ửVi NamT và biên so n: Lê Đan VK14 THPT Chuyên Nguy nh Khiêmư ỉCâu 17: Giai xã Vi Nam có ng tăng nhanh nh trong cu khai thác thu th hai làấ ượ ứA. nông dân B. nư ảC. ch D. công nhânCâu 18: ph nào trong giai ch phong ki tham gia phong trào dân c, dân ch ch ng Pháp vàộ ốth ph ng tay sai?ế ộA. ch C. Ti và trung chể ủB. Ti ch D. Trung và chể ủCâu 19: Trong cu khai thác thu th hai th dân Pháp, giai phân hoá nh thộ ếnào?A. dân và th ng nghi pư ươ ệB. dân và nư ảC. dân và công nghi pư ệD. dân và công th ngư ươCâu 20: ng hăng hái và đông nh cách ng Vi Namự ượ ệA. Công nhân B. Nông dân C. Ti nể D.T dân cư ộCâu 21: ki nào th hi “T ng cách ng tháng 10 Nga đã sâu vào giai công nhân vàự ưở ấb bi thành hành ng giai công nhân Vi Nam”ắ ệA. Bãi công th máy ng Ba Son ng Sài Gòn (8-1925)ủ ưở ảB. Nguy Ái Qu th Lu ng Lê-nin dân và thu (7-1920)ễ ươ ịC. Ti ng bom Ph ng Thái vang Sa Di Qu ng Châu (6-1924)ế ảD. Nguy Ái Qu yêu sách ngh Véc xai (6-1919)ễ ịCâu 22: Cho bi tiêu tranh trong phong trào yêu dân ch công khai nh ng năm 1919 1925?ế ướ ữA. Đòi quy kinh và các quy do dân ch .ộ ủB. Ch ng Pháp xu ng lúa o.ố ạC. Đòi nhà quy Pháp th Phan Châu (1925).ầ ộD. Thành ng hi ng qu chúng ch ng Pháp.ậ ượ ốCâu 23: Giai công nhân Vi Nam xu thân ch đâu?ấ ừA. Giai phá nấ B. Giai nông dân t.ấ ấC. ng ti chèn ép.ầ D. Th th công th nghi p.ợ ệCâu 24: Đi khác nhau gi giai công nhân và giai nông dân trong phong trào dân c, dânể ộch là ủA. tinh th yêu c.ầ ướB. có tinh th tranh ch ng qu c, phong ki n.ầ ếC. ti thu ng Mác- Lênin.ớ ưởD. ng tham gia tranh đông trong phong trào cách ng.ự ượ ạCâu 25: Trong phong trào dân c, dân ch 1919-1925 giai nào có tinh th cách ng tri nh tộ ấA. Công nhân B. Ti nể C. Nông dân D. nư ảCâu 26: Phong trào tiên do giai dân kh ng đó làầ ướTr nghi ch ửVi NamT và biên so n: Lê Đan VK14 THPT Chuyên Nguy nh Khiêmư ỉA. ch ng quy th ng ng Sài Gòn.ố ươ ảB. ch ng quy xu kh lúa Nam Kỳ.ố ạC. phong trào “Ch ng hóa, bài tr ngo hóa”.ấ ạD. thành ng hi ng qu chúng.ậ ượ ầCâu 27: Vì sao sau Chi tranh th gi th nh t, phong trào yêu theo khuynh ng dân ch nế ướ ướ ảphát tri nh ?ể ẽA. Ch nghĩa Mac Lê nin truy bá sâu ng vào Vi Nam.ủ ượ ệB. Do nh ng ng Tam dân Tôn Trung n.ả ưở ưở ơC. Giai công nhân đã chuy sang tranh giác.ấ ựD. Th dân Pháp đang trên đà suy u.ự ếCâu 28: Nh ng báo ti ng ti trí th xu trong phong trào yêu dân chữ ướ ủcông khai (1919 1926) làA. “Chuông rè”, “An Nam tr ”, “Nhành lúa”.ẻB. “Tin c”, “Th i”, “Ti ng dân”.ứ ếC. “Chuông rè”, “Tin c”, “Nhành lúa”.ứD. “Chuông rè”, “An Nam tr ”, “Ng nhà quê”.ẻ ườCâu 29: Vào tháng 8-1925 di ra ki gì giai công nhân Vi Nam?ễ ệA. Cu bãi công công nhân th nhu Ch n.ộ ớB. Cu bãi công công nhân Ki.ộ ắC. Bãi công th máy ng Ba Son- Sài Gòn.ủ ưởD. Bãi công công nhân nhà máy Nam nh.ủ ịCâu 30: sao cho ng cu bãi công công nhân Ba Son (8-1925) là quan tr ng trên conạ ọđ ng phát tri phong trào công nhân?ườ ủA. Vi đã ngăn tàu chi Pháp ch lính sang đàn áp phong trào tranh cách ng nhân dân và th yả ượ ủth Trung Qu c.ủ ốB. Đánh ng Cách ng tháng giai công nhân Vi Nam ti thu.ấ ưở ườ ượ ếC. Vi sau cu bãi công công nhân Ba Son có nhi cu bãi công công nhân Ch n, Nam nh, Hàộ ịN i…t ng bãi công.ộ ổD. Đánh ti phong trào công nhân Vi Nam, giai công nhân ta đây vào uấ ướ ướ ướ ấtranh giác.ựCâu 31: Vì sao Nguy Ái Qu phi tán thành qu 3?ễ ếA. Qu này bênh cho quy các thu aố ướ ịB. Qu này giúp nhân dân ta tranh ch ng th dân Phápố ựC. Qu này ra ng cho cách ng Vi Namố ườ ệD. Qu ch tr ng thành tr dân gi phóng Vi Namố ươ ệCâu 32: ki nào đánh Nguy Ái Qu tìm th con ng đúng nự ườ ướ ắA. Nguy Ái Qu yêu sách ngh Véc xai (18-6-1919)ễ ịB. Nguy Ái Qu tham gia sáng ng ng Pháp (12-1920)ễ ảTr nghi ch ửVi NamT và biên so n: Lê Đan VK14 THPT Chuyên Nguy nh Khiêmư ỉC. Nguy Ái Qu th lu ng Lê nin dân và thu (7-1920)ễ ươ ịD. Nguy Ái Qu thành ch Vi Nam cách ng thanh niên (6-1925)ễ ạCâu 33: Năm 1922, Nguy Ái Qu làm ch nhi kiêm ch bút báo nào?ễ ờA. ng công nhânờ C. Nhân oạB. Ng cùng khườ D. th tự ậCâu 34: Báo ng cùng kh do Nguy Ái Qu làm ch nhi m, kiêm ch bút là quan ngôn lu tườ ổch nào?ứA. ng xã Phápả C. Vi Nam cách ng thanh niênộ ạB. ng ng Pháp D. liên hi các dân thu aộ ịCâu 35: ki tháng 6-1924, ho ng nào Nguy Ái Qu Liên Xô?ự ởA. Ng qu nông dânườ ếB. Ng th Qu ng nườ ảC. Ng qu ph nườ ữD. Người dự Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản.Câu 36: Tác ng trong quá trình ho ng Nguy ái Qu năm 1919 1925 là gì?ụ ếA. Quá trinh chu ng chính tr và ch cho thành ng ng Vi tẩ ưở ệNam 3/2/1930B. Quá trinh truy bá ch nghĩa Mác Lênin vào Vi Nam ệC. Quá trinh thành ba ch ng Vi Namậ ệD. Quá trinh th hi ch tr ng “Vô hóa” truy bá ch nghĩa Mác Lênin vào Vi tự ươ ệNam Câu 37: sao nói Nguy Ái Qu đã tr ti chu chính tr ng và ch cho ra iạ ưở ờchính ng vô Vi Nam?ả ệA. Ng đã tim ra con ng đúng cho cách ng Vi Nam, con ng cách ng vô n.ườ ườ ướ ườ B. Ng đã trinh bày tr Qu ng th tr ng, quan đi trí chi aườ ướ ườ ượ ủcách ng các thu a.ạ ướ ịC. Ng đã ti nh ánh sáng ch nghĩa Mác-Lênin và đã có công truy bá vào ta.ườ ựơ ướD. Sau nh ng năm bôn ba ho ng ngoài Ngu đã hi rõ ch ch nghĩa qu th dân.ữ ướ ựCâu 38: Trong phong trào yêu công khai, ki nào trong năm 1925?ướ ậA. Cu tranh đòi th Phan Châuộ ộB. Đám tang Phan Châu TrinhC. Xu tác ph “B án ch th dân Pháp”ấ ựD. Thành Vi Nam cách ng thanh niênậ ạCâu 39 Cho bi đi phong trào công nhân giai đo 1919-1925?ế ạA. Phong trào th hi th chính tr .ể ịB. Phong trào th hi th quy kinh .ể ếC. Phong trào ch đòi quy chính tr và kinh có th .ủ ứD. Phong trào ch đòi quy kinh nên còn mang tính phát.ủ ựCâu 40: tiêu tranh phong trào công nhân năm 1919 năm 1924 ch làụ ếTr nghi ch ửVi NamT và biên so n: Lê Đan VK14 THPT Chuyên Nguy nh Khiêmư ỉA. Đòi quy kinh tề C. Đòi quy kinh chính trề ịB. Đòi quy chính trề D. Ch ng th dân Pháp gi phóng dân cố ộCâu 41: Vi Nam cách ng thanh niên ra trong hoàn nh nào?ộ ảA. Do yêu phong trào công nông Vi Nam có ch cách ng lãnh o.ầ ạB. Tháng 6- 1924, ki ti ng bom Sa Di n, thanh niên yêu Vi Nam đang Trung Qu cự ướ ốth có ch chính tr lãnh o.ấ ạC. Do Nguy Ái Qu Qu ng Châu 11-1924 ti xúc các nhà cách ng và thanh niên đây chu nễ ẩb cho vi thành ng vô n.ị ảD. Do ho ng Nguy Ái Qu 1919- 1925 Liên Xô và Trung Qu yêu thi tạ ếthành ch lãnh o.ậ ạCâu 42: Lí luận nào sau đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá vào Việt Nam?A. Lí lu Mác Lênin.ậ B. Lí lu tranh giai p.ậ ấC. Lí lu cách ng vô n.ậ D. Lí lu gi phóng dân c.ậ ộCâu 43: Khuynh ng Vi Nam Cách ng thanh niên là:ướ ạA Khuynh ng dân ch n.ướ B. Khuynh ng vô n.ướ ảC. Khuynh hướng tư sản. D. Kết hợp giữa khuynh hướng vô sản với tư sản.Câu 44: Quá trình phân hóa Vi Nam cách ng thanh niên đã thành pủ ậcác ch ng nào trong năm 1929?ổ ảA. Đông ng ng ng, An Nam ng ngươ ảB. Đông ng ng ng, An Nam ng ng và Đông ng ng liên đoànươ ươ ảC. Đông ng ng ng, Đông ng ng liên đoànươ ươ ảD. saiấ ềCâu 45: sao ch Tân Vi cách ng ng phân hóa theo hai khuynh ng?ạ ướA. Do ho ng Vi Nam cách ng thanh niên lý lu và ng ch nghĩa Mác Lêninạ ưở ủcó nh ng nh .ả ưở ẽB. Do Tân Vi đã di ra cu tranh gi ng cách ng và ng ng cu iộ ưở ưở ươ ốcùng quan đi vô chi th .ể ếC. Do ng viên tiên ti Tân Vi chuy sang gia nh Vi Nam Qu dân ng.ộ ảD. Do đa ng viên Tân Vi mu thành chính ng ki theo ch nghĩa Mác- Lênin.ố ủCâu 46: tiêu ch Vi Nam Qu dân ng là gì?ụ ảA. Đánh đu th dân Pháp, xóa phong ki n.ổ ếB. Đánh đu Pháp, giành dân c.ổ ộC. Đánh đu gi Pháp, đánh ngôi vua, thi dân quy n.ổ ềD. Đánh gi Pháp, đánh ngôi vua, nên Vi Nam pổ ướ ậCâu 47: bàn ho ng ch Vi Nam Qu dân ng là:ị ảA. Trung Kỳ.Ở B. KỳỞ C. Nam Kỳ.Ở D. Trong c.ả ướCâu 48: Năm 1929 ba ch ng ra theo th ?ổ ượ ựA. Đông ng ng liên đoàn, Đông ng ng ng, An Nam ng ng.ươ ươ ảB. An Nam ng ng, Đông ng ng ng, Đông ng ng liên đoàn.ộ ươ ươ ảC. Đông ng ng ng, Đông ng ng liên đoàn, An Nam ng ng.ươ ươ ảD. Đông ngươ ng ng, An Nam ng ng, Đông ng ng liên đoàn..ộ ươ ảCâu 49: nhà ph Hàm Long (Hà i) là di ra ki nào sau đây? ệA. th nh Vi Nam Cách ng Thanh Niênạ ạB. Thành Đông ng ng ngậ ươ ảTr nghi ch ửVi NamT và biên so n: Lê Đan VK14 THPT Chuyên Nguy nh Khiêmư ỉC. Thành Chi ng tiên Vi Namậ ệD. ngh thành ng ng Vi Namộ ệCâu 50: quan ngôn lu Đông ng ng ng là:ơ ươ A. Báo Nhành Lúa B. Báo Ng Nhà Quêườ C. Báo Búa Li mề D. Báo Ti ng Chuông RèếCâu 51: ch ti thân ng ng Vi Nam là?ổ ệA. liên hi các dân áp Đông.ộ ứB. Tâm tâm xã.C. i.Vi Nam cách ng thanh niên ạD. nh ng ng Vi Nam yêu c.ộ ườ ướCâu 52: Cu sách nh ng bài gi ng Bác các hu luy chính tr Qu ng Châu là:ố ảA. “Con ng tre”.ồ B. “Đ ng Kách nh”.ườ ệC. “B án ch th dân Pháp”.ả D. “Ng cùng kh ”ườ ổĐÁP ÁN1 11 21 31 41 51 C2 12 22 32 42 52 B3 13 23 33 43 B4 14 24 34 44 A5 15 25 35 45 A6 16 26 36 46 C7 17 27 37 47 B8 18 28 38 48 D9 19 29 39 49 C10 20 30 40 50 CTr nghi ch ửVi NamT và biên so n: Lê Đan VK14 THPT Chuyên Nguy nh Khiêmư ỉCH 2: VI NAM NĂM 1930 NĂM 1945Ủ ẾCâu 1. Đi gi ng nhau gi ng lĩnh chính tr tiên ng ng Vi Nam do Nguy Ái Qu cể ươ ốkh th và Lu ng chính tr do Tr Phú so th làở ươ ảA. xác nh hai nhi cách ng Đông ng là ch ng qu c, ch ng phong ki n.ị ươ ếB. xác nh nhi cách ng dân quy bao cách ng ru ng t.ị ấC. xác nh vai trò lãnh cách ng Đông ng là ng ng ươ Vi Nam.ệD. xác nh ng cách ng là công nhân, nông dân và ti n.ị ượ ảCâu 2. ki nào không đúng khi nh xét nhi dân ra trong ng lĩnh chính tr uậ ượ ươ ầtiên ng (đ năm 1930) do Nguy Ái Qu kh th oủ ?A. Nhi dân ch ra nh nh và cũng nh th hi nhi gi phóng dân c.ệ ượ ộB Nhi dân trung gi quy mâu thu ch trong xã Vi Nam lúc đó.ệ ệC. Là ng sáng ch nghĩa Mác Lê nin vào đi ki Vi Nam.ự ệD. Gi phóng dân c, gi phóng giai là ng lõi ng lĩnh.ả ưở ươCâu 3. Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng làA. nông dân. B. công nhân.C. dân c.ư D. ti trí th c.ể ứCâu 4. Lu nậ ngươ chính trị (10-1930) aủ ngả ngộ nả Đông ngươ xác nhị nhi mệ vụ chi aế ượ ủcách ng làạA. ách th ng tr th dân Pháp.ậ ựB. ách th ng tr ch nghĩa qu c.ậ ốC. đánh qu và phong ki ph ng.ổ ộD. đánh phong ki và đánh qu c.ổ ốCâu 5. Lu ng chính tr thông qua ngh th nh Ban Ch hành Trung ng lâm th iậ ươ ượ ươ ờĐ ng ng Vi Nam (10 1930) xác nh ng cách ng dân quy làả ượ ềA. giai công nhân và nông dân.ấB. giai nông dân, giai ti n.ấ ảC. giai công nhân, nông dân và dân c.ấ ộD. công nhân, nông dân, và ch .ư ủCâu 6. qu nh cu kh ng ho ng kinh th gi (1929 1933) gây ra xã Vi Namậ ệlàA làm tr tr ng thêm tinh tr ng đói kh các ng nhân dân lao ng.ầ ộB. mâu thu xã sâu c, phong trào tranh công nhân phát tri nh .ẫ ẽC. nông dân ph ch nh cao, lãi ng, giá nông ph th p.ả ấD. nhi công nhân sa th i, ng có vi làm thi ng ng ít i.ề ườ ươ ỏCâu 7. Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nh t, quy nh bùng và phát tri nơ ểc phong trào cách ng 1930 1931?ủ ạA. nh ng cu kh ng ho ng kinh 1929 1933A ưở ếB. Th dân Pháp ti hành kh ng tr ng sau kh nghĩa Yên Báiự ởTr nghi ch ửVi NamT và biên so n: Lê Đan VK14 THPT Chuyên Nguy nh Khiêmư ỉC. ng ng Vi Nam ra th lãnh nhân dân ng lên ch ng qu và phong ki ếD. ch phong ki th dân Pháp đàn áp, bóc th nông dânị ớCâu 8. “Đ qu c”, “Đ phong ki n” là hai kh hi phong trào cách ng nào Vi Namả ệtrong th kì 1930 1945?ờA. Phong trào 1936 1939. B. Phong trào 1932 1935.C. Phong trào 1930 1931. D. Phong trào 1940 1945.Câu 9. nh cao phong trào cách ng 1930 1931 Vi Nam làỉ ệA. công nhân bãi công nhân ngày Qu Lao ng (1 1930).ố ộB. cu tranh nông dân Thái Binh (4 1930).ộ ủC. cu tranh nông dân ng Nguyên (12 1930).ộ ưD. thành Xô vi Ngh Tĩnh (9 1930).ậ ệCâu 10. Căn vào đâu kh ng nh Xô vi Ngh Tĩnh là hình th chính quy công nông ta,ứ ướvà đó th là chính quy cách ng.ự ạA. Th hi rõ ch cách ng. Đó là chính quy dân, do dân, vi dân.ể ủB. Vi tiên chính quy ch tan rã, chính quy giai vô thi trong c.ầ ựơ ướC. tiên chính quy th hi nh ng chính sách th hi tính do dân ch .ầ ủD. Chính quy Xô vi thành đó là thành qu tranh gian kh nhân dân lãnh ng.ề ướ ảCâu 11. Đi khác bi căn chính quy Xô vi Ngh Tĩnh so các hình th chính quy tr cể ướđó là gì?A. Đó là chính quy tiên gi quy ru ng cho nông dân.ề ấB. Đó là chính quy công nông binh.ềC. Đó là chính quy do nhân dân thành p, ph ích cho nhân dân.ề ợD. Đó là chính quy gi ng các Xô vi Nga.ề ướCâu 12. Kinh Vi Nam trong nh ng năm 1929 1933 có đi nh th nào?ế ếA vào th kỳ suy thoái và kh ng ho ng tr tr ng.ướ ọB. Ph và có phát tri so tr cu Chi tranh th gi th nh t.ụ ướ ướ ấC. Ph ng th xu ch nghĩa xâm nh ngày càng sâu và kinh .ươ ếD. Quan xu phong ki ti duy tri và phát tri n.ệ ượ ểCâu 13. Kh hi tranh chính tr công- nông trong phong trào cách ng 1930- 1931 làẩ ạA. tăng ng, gi gi làm.ươ ờB. gi u, gi thu .ả ếC “Đ ch nghĩa qu c”! “Đ phong ki n”!. Th tù chính tr ”!ả ịD. “Nhà máy tay th thuy n”, Ruông tay dân cày”ề ềCâu 14. Đi gì ch ng ng: tháng 9/1930 tr đi phong trào cách ng 1930- 1931 phát tri nhề ỉcao?A. Phong trào di ra kh c.ễ ướB. Gi quy tri ru ng cho nông dân.ả ấC ng hinh th vũ trang kh nghĩa và thành Xô vi t.ử ếTr nghi ch ửVi NamT 10 và biên so n: Lê Đan VK14 THPT Chuyên Nguy nh Khiêmư ỉD. Th hi liên minh công nông ngự .Câu 15. Lu ng chính tr ng (10- 1930) có ch nào đây?ậ ươ ướA. ch nêu rõ hinh th và ph ng pháp tranh.ư ươ ấB ch xác nh mâu thu ch xã Đông ng.ư ượ ươC. ch xác nh đúng tính ch và ng chi cách ng.ư ườ ượ ạD. ch th vai trò lãnh ng.ư ảCâu 16. Vì sao trong phong trào 1930 1931, Ngh An Hà nh là phong trào di ra nh nh t?ệ ấA. Là có ng ng viên đông nh t.ơ ấB. Là quê ng Nguy Ái Qu c.ươ ốC. Là có truy th ng tranh anh hùng, là có chi ng ho ng nh.ơ ạD. Là th dân Pháp kh ng tàn kh nh tơ ấCâu 17. Đi nh phong trào cách ng 1930 1931 làể ạA. Qu chúng tranh lãnh ng.ầ ượ ượ ướ ảB Vai trò lãnh ng và liên minh công nông.ạ ảC. ng trong th ti tranh.ả ượ ấD. Thành quân chính tr đông qu chúng.ậ ượ ầCâu 18. Tính ch tri phong trào cách ng 1930 1931 th hi nh th nào? ượ ếA. Phong trào th hi liên minh công nông ng ch c.ự ắB. Phong trào giáng đòn quy li vào th dân phong ki n.ộ ếC. Phong trào đã ng hinh th tranh vũ trang kh nghĩa, đã giành chính quy ph ng,ử ượ ươthành Xô vi t.ậ ếD. tranh liên chí Nam.ấ ắCâu 19. Xô Vi Ngh Tĩnh là nh cao phong trào cách ng 1930 1931 vì: ạA. đã làm lung lay ch phong ki trên ta ướB. đánh hoàn toàn th dân Pháp và phong ki tay sai ếC đây là hinh th chính quy ki i, do dân, dân, vi dân ủD. kh ng nh quy làm ch ru ng nông dânẳ ủCâu 20. Vì sao chính quy Ngh An Hà nh thành năm 1930 là Xô-vi t.ề ượ ếA. Chính quy tiên công nôngề ủB. Hinh th chính quy theo ki Xô vi t(Nga)ứ ếC. Hinh th chính quy theo nhà ki i.ứ ướ ớD. Chính quy do giai công nhân lãnh o. ạCâu 21. khác bi gi phong trào tranh nông dân Ngh Tĩnh phong trào tranh cự ướnăm 1930 làA. Nh ng cu bi tinh ra tiêu thi ng.ữ ốB. Nông dân tranh ng ng chính tr .ấ ượ ịC. Nông dân ch có kh hi th .ư ểD. Nh ng cu tranh có vũ trang .ữ