Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tổng hợp mẫu câu luyện thi IOE lớp 3,4,5

8361fa23bdf428ba2015ce2f85c9dc54
Gửi bởi: Thành Đạt 29 tháng 10 2020 lúc 14:04:02 | Được cập nhật: hôm kia lúc 10:03:57 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 710 | Lượt Download: 20 | File size: 0.154096 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TỔNG HỢP MẪU CÂU LUYỆN THI IOE LỚP 3-4-5 SENTENCES FOR IOE 1. Tặng quà cho bạn - This/ That ……. (tên món quà) is for …... Ex: This gift is for you. - These/ Those ……. (tên món quà ở số nhiều) are for ….. Ex: These flowers are for you. - Here is/are ……. (tên món quà) for ….. Ex: Here are some cards for you. - Let’s buy …….(tên món quà) for ….. Ex: Let’s buy birthday cake for her birthday party. 2. Hỏi người (Who) - Who is/are ………? Ex: Who is the man wearing the black vest? – It’s Mr. Brown. He is a businessman. - Who …………….with? Ex: Who do you live with? - I live with my parents. - Who can ………….? Ex: Who can answer the third question? 3. Hỏi đồ vật (What) - What’s this/ that/ it? – This is/ That’s/ It’s a/an ……….(tên đồ vật) Note: It có thể thay thế cho this, that. “An” chỉ đi với các từ có chữ cái bắt đầu bằng 5 nguyên âm là “a_, o_, e_, u_, i_” ( anh ốm em ú ì) Ex: What’s this? – It’s a yellow pencil sharpener. - What are these/ those/ they? – These are/ Those are/ They’re …………(tên đồ vật) Ex: What are these? – They’re ballpoint pens. 4. Hỏi tên - What’s ……….(sở hữu cách) name?/ Who are you?/ Who is he/ is she? Ex: What’s your brother’s name? – His name’s Minh/ He’s Minh. - What’s the name of ………..(1 địa danh, người)? Its name’s ………(tên) 1 EX: What’s the name of your school? – Its name’s Oxford Primary School. 5. Hỏi nghề - What do you do? – I’m a/ an ……….(nghề) What does he/ she do? – He’s/ She’s a/ an ……….(nghề) Ex: What’s does your father do? – He’s a factory worker. - What’s your/ his/ her job? – I’m/ He’s/ She’s a/ an ………….(nghề) Ex: What’s your brother’s job? – He’s an architect. 6. Hỏi sở thích - What’s your/ his/ her hobby? – I/ He/ She like ………( động từ thêm ing)/( My/ His/ Her hobby is ……..) Ex: What’s your hobby: - I like dancing. - What’s your favourite colour/ subject/ food/ drink? – I like/ My favourite colour/ subject/ food/ drink is …….(danh từ)/ ……… is my favourite….. Ex: What’s your favourite food? – My favourite food is hamburger/ Hamburger is my favourite food/ I like hamburger. - What do you like (best/ the most)? – I like ……..(best/ the most/ very much) Ex: What do you like best? – I like English best. 7. Xác định đồ vật, sự vật cụ thề - Sở thích: What do you do in your free time/ break time? – I often …….. Ex: What do you do in your free time? – I often go fishing. - Giờ: What time is it?/ What time do you …..? – It’s ………(giờ) Note: a quarter: 15 phút; a haft: 30 phút; to: kém; past: đã qua Ex: What time is it? It’s a haft past eight/ eight thirty. It’s a quarter to ten/ nine forty-five - Thứ: What day is it? – It’s ……..(thứ) Ex: What day is it today? – It’s Sunday. - Ngày: What is the date? – It’s ………….( tháng_ngày)/ (the ngày of tháng) Ex: What is the date today? – It’s the first of March/ It’s March 1st. - Tháng: What month is it? – It’s …….. 2 - Môn học: What subject do you like/ have? I like/ have ……….(môn) - Màu sắc: What colour is/ are ……? It’s/ They’re ………(tên màu) Ex: What colour are those sneakers? They’re white. - Lớp/ Khối lớp: What/Which class/ grade are you/ is he/ is she in? – I’m/ He’s/ She’s in …… Ex: What grade is your little sister in? – She’s in 4th grade/ grade 4. - Quốc tịch: What nationality are you/ is he/ is she? / What’s your/ his/ her nationality? – I’m ……... Ex: What nationality is your new pen-friend? – He’s Filipino. - Bệnh: What’s the matter with you/ him/ her? I’ve/ He’s/ She’s got a/an…… Ex: What’s the matter with Phong? – He has got a headache. 8. Hỏi ngoại hình - What does he/ she look like? – He’s/ She’s ………. Ex: What do your sister look like? – She’s pretty and very cute. 9. Hỏi vị trí (where) - Đồ vật: Where is/ are ……(đồ vật)? – It’s/ They’re ………..(các từ chỉ vị trí như in, on, at, under, behind, in front of, to the left of, to the right of + đồ vật cụ thể) Ex: Where are the books? – They’re in my school bag/ on the table. - Người: Where are you/ is he/ is she from? – I’m/ He’s/ She’s from …….(nước) Where are you/ is he/ is she now/ at the moment? - I’m/ He’s/ She’s……… Ex: Where is Mary now? – She’s at school now/ in the kitchen now. 10. Hỏi thời gian, thời điểm (When) - When do you have ……? I have…..on/ in/ at…….. Note: on + thứ, ngày; in + tháng, năm; at + giờ Ex:When do you have Music? – I have it on Thursday. - When’s ………….? – It’s on/ in/ at …….. Ex: When’s your birthday? – It’s in May. 11. Hỏi nguyên nhân, lý do, mục đích (Why, What….for) 3 - Why are you/ is he/ she……….? Because …………. Ex: Why is Mary happy? – She is happy because today is her birthday. - What do you/ does he/she ………for? – I/ He/ She …. to Ex: What does Mary go to the library for? – She goes to the library to read book. 12. Hỏi trạng thái (how) - Sức khỏe: How are you/ is he/ is she? – I’m/ He’s/ She’s …… Ex: How is your father? – He’s very well, thanks - Cảm giác: How do you feel? – I’m …… I want……. Ex: How do you feel? – I’m thirsty. I want a packet of milk. 13. Hỏi số lượng: - How many ……. are there? – There is one/ a/ an …./ There are two ↑/ no/ many…. Note: sau many và các số từ 2 trở lên là danh từ số nhiều( thường có _s/ _es) Trường hợp danh từ số nhiều không có s/es: person/people; child/children; tooth/teeth; foot/feet; man/men; woman/women. Ex: How many books are there in your backpack? – There are three books. 14. Hỏi giá How much is/ are………? – It’s/ They’re…………….(số tiền) Ex: How much is the red skirt? – It’s 50,000 dong 15. Hỏi tần suất (how often) How often do you ……? I ……… Note: Các trạng ngữ chỉ tần suất: always, usually, often, sometimes, rarely, never đứng sau dộng từ to be (is/ am/ are), đứng trước động từ thường. Once/ twice/ three times a week/a month/ a year, every day đứng vị trí cuối Ex: How often do you go swimming? – I sometimes go swimming./ I go swimming twice a week. 16. Hỏi thời tiết: - How’s the weather?/ What’s the weather like? – It’s ………..(thời tiết) Ex: How’s the weather? – It’s foggy and humid. 17. Hỏi khoảng cách: 4 - How far is it from…..to……? It’s …………….. Ex: How far is it from your house to your school? – It’s 500 metter. 18. Hỏi khoảng thời gian: - How long do/ did you ………? – I ………for/ about ….. Ex: How long do you stay at Ha Long Bay? I stay there for two days. 19. Hỏi xin phép làm việc gì đó? May I ……..? – Sure/ ok/ Yes, you can. or No, you can’t Ex: Excuse me. May I sit on that chair, please? - Sure 20. Câu hỏi yes – no - Is/ Does/ Can he/ she/ it/ this/ that ……? – Yes, he/ she/ it is/ does/ can. or No, he/ she/ it isn’t/ doesn’t/ can’t Ex: Can your brother play football? – Yes, he can. - Are/ Do/ Can/ Did you/ they/ these/ those …..? – Yes, I am/ they are/ do/ can did. or No, I am not/ they aren’t/ don’t/ can’t/ didn’t Ex: Can you help me? – Yes, I can give you a hand. - Are/ Is there any …….? – Yes, there is/ are. Or No, there aren’t/ isn’t Ex: Are there any fruit in the fridge? – No, there aren’t - Would you like ……..? – Yes, please. or No, thanks Ex: Would you like some milk? – No, thanks. 21. Chỉ cho xem, mang cho: - Show me ………….. Ex: Show me the way to the nearest post office. - Give me …………… Ex: Give me the blue book. 22. Câu hỏi chọn lựa: Ex: Would you like to drink, tea or coffee? – Coffee, please. Ex: Are you a student or a teacher? – I’m a student. 23. Sở hữu cách: 5 - Whose ……… is it/ this/ that? (tên đồ vật) – It’s …………(đại từ sở hữu)/ (tính từ sở hữu với tên đồ vật) - Whose ……..are they/ these/ those? – They’re ……….. Ex: Whose books are they? They’re mine/ my books. 24. ……(tháng) is the …..(số thứ tự) month of the year. Ex: August is the eighth month of the year. 24. Chú ý các trường hợp sau: - Vị trí danh từ và tính từ + This/ that is a green hat./These/ those are green hats. + This/ that hat is green./These/ those hats are green. - Vị trí ngày tháng: Ex: November 20th is Vietnamese Teachers’ Day. Vietnamese Teachers’ day is November 20th./ the twentieth of November. - Câu cảm thán: + What a nice girl! + What terrible weather! - Câu đề nghị: + What about …….( động từ thêm ing)? / Why don’t we ……..? ( động từ nguyên mẫu) Let’s ………( động từ nguyên mẫu) - I’d love to/ That a good idea. or Sorry, I’m busy Ex: Why don’t we go out for dinner? – Yes, I’d love to. + Would you mind ….. ( động từ thêm ing)? Ex: - So sánh hơn + tính từ ngắn (1 âm tiết) thêm er - than Ex: Tony is tall but his brother is taller than him. + “more” đứng trước tính từ dài (2 âm tiết trở lên) - than Ex: The red dress is more expensive than the blue one. (one thay thế cho dress) - So sánh nhất 6 + “the” đứng trước tính từ ngắn (1 âm tiết) thêm est Ex: Nam is the tallest in my class. + “the” most đứng trước tính từ dài (2 âm tiết trở lên) Ex: Ho Chi Minh is the most excited city in Vietnam - “but” nằm giữa 2 câu phản nghĩa nhau: Ex: Jane studies very hard and can swim very well but she can’t ride a bicycle. - “and” nằm giữa 2 câu hoặc 2 từ cùng loại hoặc gần ý: Ex: A young man called Phillips is traveling by bicycle and visiting a lot of interesting places in Vietnam - “between ……and” (and nối giữa 2 từ số ít) or “between” (sau nó là từ số nhiều) Ex: My house is between the bakery and the hotel. Ex: I am between my parents. 25. Đuôi s và es Hầu hết các danh từ số nhiều đều được thành lập bằng cách thêm –s vào danh từ số ít. Ex: boy - boys, house - houses, dog - dogs, etc. - Các danh từ tận cùng bằng “s, ss, sh, ch, x, z” được tạo thành số nhiều bằng cách thêm –es Ex: dish ( dishes, church ( churches, box ( boxes, bus ( buses, quiz ( quizes, etc. - Riêng đối với các danh từ có tận cùng bằng –y thì ta chia ra làm hai trường hợp: + Nếu trước –y là một phụ âm, ta bỏ -y thêm –ies vào danh từ: baby - babies, country - countries, etc. + Nếu trước –y là một nguyên âm, ta chỉ thêm –s vào danh từ: boy - boys, day days, etc. - Một số danh từ tận cùng bằng –f hoặc –fe như calf, half, knife, leaf, life, loaf, self, thief, wife, wolf được tạo thành số nhiều bằng cách bỏ đi –f hoặc –fe rồi thêm vào – ves. Ex: knife - knives, wolf - wolves, etc. 7 - Các danh từ tận cùng bằng –f hoặc –fe còn lại thì ta thêm –s vào cuối danh từ để tạo thành hình thức số nhiều cho danh từ đó. Ex: roof - roofs, belief - beliefs, cliffs, etc. - Một số danh từ tận cùng bằng một phụ âm + o được tạo thành hình thức số nhiều bằng cách thêm –es. Eg: tomato - tomatoes, potato - potatoes, hero - heroes, echo - echoes - Các danh từ tận cùng bằng một nguyên âm + o, các từ vay mượn của nước ngoài hoặc các từ được viết tắt thì chỉ cần thêm –s để tạo thành hình thức số nhiều. Eg: zoo ( zoos, radio ( radios, photo ( photos, piano ( pianos - Một số trường hợp danh từ bất quy tắc thông dụng: Singular form Plural form A man - men A woman - women A tooth - teeth A foot - feet A child - children A mouse - mice An ox - oxen A sheep - sheep An aircraft - aircraft A deer - deer A fish - fish ​ Các động từ được chia ở thì hiện tại đơn khi đi kèm với chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít (He/She/It) cũng cần thêm s/es. Quy tắc thì cũng gần tương tự như trên. * Cách phát âm: Có 3 cách phát âm phụ âm cuối “s” như sau: - /s/:Khi từ có tận cùng là các phụ âm vô thanh /t/, /p/, /f/, /k/, /ð/ (thường có tận cùng là các chữ cái “k, f, p, t, th, d”) 8 - /iz/:Khi từ có tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận cùng là các chữ cái “ce, x, z, sh, ch, s, ss, ge”) - /z/:Khi từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại. 26. Cách thêm “-ing” Động từ tận cùng bằng "e" bỏ "e" thêm "ing" love => loving take => taking write => writing Động từ tận cùng là "ee" giữ nguyên và thêm "ing" agree => agreeing see => seeing Khi động từ tận cùng là một nguyên âm + phụ âm (trừ r,h,w,x,y,) gấp đôi phụ âm và thêm "ing" stop => stopping run => running fix => fixing play => playing allow => allowed discover => discovered Động từ có 2 âm tiết và trọng âm nằm ở âm tiết thứ 2, gấp đôi phụ âm và thêm "ing" begin => beginning prefer => preferring Một số trường hợp phải học thuộc lòng lie => lying die => dying 27. Cách thêm “-ed” Động từ tận cùng là "e" hoặc "ee" chỉ cần thêm "-d" live => lived 9 agree => agreed Đối với các động từ một vần, tận cùng bằng một nguyên âm + một phụ âm (trừ h, w, x, y), chúng ta phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm "–ed" fit => fited stop => stoped Đối với động từ có 2 âm tiết và dấu nhấn ở âm cuối, ta cũng phải gấp đôi phụ âm và khi thêm "–ed": permit => permitted prefer=> preferred Động từ tận cùng bằng phụ âm "y" ta chia ra 2 trường hợp: + trước y là phụ âm, đổi "y" thành "i" và thêm "ed" Study => studied + trước "y" là nguyên âm giữ nguyên và thêm "ed" play => played 28. Đuôi –ed xuất hiện trong động từ có quy tắc chia ở quá khứ hoặc quá khứ phân từ. * Cách phát âm đuôi –ed như sau: - /id/ hoặc /əd/:Khi động từ có tận cùng là phụ âm /t/ hoặc /d/ - /t/:Khi động từ tận cùng bằng phụ âm vô thanh “k, f, p, s, sh, ch, gh” - /d/:Khi động từ tận cùng là các nguyên âm và các phụ âm còn lại. - Một số trường hợp ngoại lệ: Một số từ kết thúc bằng –ed được dùng làm tính từ, đuôi –ed được phát âm là /id/ - Tất cả các quy luật phát âm đuôi ed, s và es đều xoay quanh 2 câu nói này *Các danh từ ở dạng số nhiều đi với s và es: Ở câu thứ nhất, ta thấy có các chữ cái đầu mỗi từ đều được tô màu, tất cả các danh từ có tận cùng là các chữ cái này (o,s,x,z,ch,sh) khi thêm số nhiều đều cộng với es. Còn lại cộng với s. *Cách phát âm đuôi es và s 10