Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tìm hiểu Hiến Pháp Việt Nam

5eabef143f78b499ab5c1902777d2aec
Gửi bởi: nguyenngoc98tt1 12 tháng 5 2016 lúc 4:01:23 | Được cập nhật: 21 tháng 9 lúc 3:29:01 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 498 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamBÀI DỰ THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁPNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCâu hỏi Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủCộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến phápđó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?Trảả lờờ i: Từờ khi thảờ nh lảậậ nừờớ Việậậ Nảm Dảậ chủả Cộậậ ng hộờ (nảy lảờ nừờớ Cộậậ ng hộờ xảãhộậậ chủả nghĩãả Việậậ Nảm) đệế nảy, nừờớ tả cộớ 05 bảả Hiệế phảớ p. Củậ thệể nhừsảủ:- Bảả Hiệế phảớ đảầ tiệậ lảờ nảă 1946: Cảớ ch mảậ ng thảớ ng Tảớ nảă 1945thảờ nh cộậ ng, ngảy sảủ khi độậ bảả Tủyệậ ngộậ độậậ lảậậ khải sinh rả nừờớ Việậậ tNảm Dảậ chủả Cộậậ ng hộờ ả, tảậ phiệậ hộậ đảầ tiệậ củả Chĩớnh phủả Lảậ thờờ i, Chủảtiậch Hộầ Chĩớ Minh đảã đảăậ vảế đệầ vệầ sừậ cảầ thiệế phảả cộớ mộậậ bảả Hiệế phảớ pchộ Nhảờ nừờớ Việậậ Nảm. Ngảờ 9/11/1946, Hiệế phảớ nảă 1946 đừờậ Qủộế chộậậ Khộớ chĩớnh thừớ thộậ ng qủả tảậ Kyờ hộậ thừớ 2. Hiệế phảớ nảă 1959: Sảủ chiệế thảắ ng Điệậậ Biệậ Phủả nảă 1954, đảế tnừờớ tảậ thờờ biậ chiả cảắ thảờ nh hải miệầ n, miệầ Bảắ đừờậ hộảờ tộảờ giảả iphộớ ng vảờ từờ ng bừờớ đi lệậ xảậ dừậ ng CNXH, miệầ Nảm tảậ thờờ đảăậ dừờớ sừậkiệể sộảớ củả Myã -Ngủậ y. Ngảờ 31/12/1959, bảả dừậ thảả Hiệế phảớ đảã đừờậ cQủộế hộậậ khộớ thộậ ng qủả tảậ kyờ hộậ thừớ 11 vảờ ngảờ 01/01/1960, Chủả tiậch HộầChĩớ Minh đảã kyớ lệậậ nh cộậ ng bộế Hiệế phảớ nảă 1959. Hiệế phảớ nảă 1980: Ngảờ 25/4/1976, củộậậ Tộể ng tủyệể cừả bảầ rả Qủộế chộậậ chủng củả cảả nừờớ đảã thảờ nh cộậ ng rừậ rờã Kyờ hộậ đảầ tiệậ củả Qủộế hộậậ ikhộớ VI qủyệế điậnh độể tệậ nừờớ thảờ nh nừờớ Cộậậ ng hộờ xảã hộậậ chủả nghĩãảViệậậ Nảm. Hiệế phảớ 1980 đừờậ Qủộế hộậậ khộớ VI kyờ hộậ thừớ thộậ ng qủả ngảờ 18 thảớ ng12 nảă 1980, Hiệế phảớ nảă 1980 lảờ Tủyệậ ngộậ củả Nhảờ nừờớ chủyệậ nchĩớnh vộậ sảả dừờớ sừậ lảã nh đảậ củả Đảả ng Cộậậ ng sảả Việậậ Nảm, Hiệế phảớ pcủả thờờ kyờ xảậ dừậ ng CNXH trệậ phảậ vi cảả nừờớ c. 1Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- Hiệế phảớ nảă 1992: Sảủ mộậậ thảậậ kyả đừờậ bản hảờ nh đảã trờả nệậ nkhộậ ng phủờ hờậ vờớ tĩờnh hĩờnh thệế giờớ i, vờớ nhừã ng chủả trừờng độể mờớ kinh tệếcủả Đảả ng. Chĩớnh vĩờ vảậậ y, ngảờ 15/4/1992, tảậ Kyờ hộậ thừớ 11, Qủộế hộậậ khộớ VII,đảã thộậ ng qủả bảả Hiệế phảớ mờớ (Hiệế phảớ nảă 1992).Ngảờ 25/12/2001, tảậ Kyờ hộậ thừớ 11, Qủộế hộậậ Khộớ đảã chĩớnh thừớ thộậ ngqủả Nghiậ qủyệế sộế 51/2001/QH10 sừả độể i, bộể sủng 23 Điệầ củả Hiệế phảớ p1992. Hiến pháp năm 2013: gày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII, kỳhọp thứ đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam thay thế cho Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001).Câu hỏi 2: Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiếnpháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So vớiHiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) cóbao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều đượcsửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắcnhất? Vì sao?Trả lời: Bảả Hiệế phảớ mờớ đừờậ Qủộế hộậậ nừờớ Cộậậ ng hộờ xảã hộậậ chủả nghĩãả Việậậ tNảm thộậ ng qủả ngảờ 28/11/2013 (Hiệế phảớ nảă 2013) cộớ hiệậậ lừậ từờ ngảờ y01 thảớ ng 01 nảă 2014.- Sộ vờớ Hiệế phảớ nảă 1992 (đừờậ sừả độể i, bộể sủng nảă 2001) cộớ 7điệầ đừờậ giừã ngủyệậ sừả độể 101 điệầ ủ, bộể sủng 12 điệầ ủ.-Điệầ sừả độể i, bộể sủng tộậ tảậ đảắ nhảế lảờ điệầ 2, vĩờ:+Tiệế tủậ khảẳ ng điậnh Nhảờ nừờớ tả lảờ Nhảờ nừờớ phảớ qủyệầ xảã hộậậ ichủả nghĩãả; nhảờ nừờớ củả Nhảậ dảậ n, dộ Nhảậ dảậ vảờ vĩờ Nhảậ dảậ n. Nhảờnừờớ dộ Nhảậ dảậ lảờ chủả tảế cảả qủyệầ lừậ nhảờ nừờớ thủộậậ vệầ Nhảậ nnhảậ mảờ nệầ tảả ng lảờ liệậ minh giừã giải cảế cộậ ng nhảậ vờớ giải cảế nộậ ngdảậ vảờ độậậ ngủã trĩớ thừớ c. 2Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam+Qủyệầ lừậ Nhảờ nừờớ lảờ thộế ng nhảế t, cộớ sừậ phảậ cộậ ng, phộế hờậ p,kiệể sộảớ giừã cảớ cờ qủản nhảờ nừờớ trộng việậậ thừậ hiệậậ cảớ qủyệầ lảậậ pphảớ p, hảờ nh phảớ vảờ từ phảớ p. “Kiệể sộảớ t” lảờ từờ ngừã mờớ đừờậ xủảế hiệậậ ntrộng bảả Hiệế phảớ nảă 2013. Lảầ đảầ tiệậ ngủyệậ tảắ “kiệể sộảớ tqủyệầ lừậ c” đừờậ ghi nhảậậ trộng Hiệế phảớ bảằ ng qủy điậnh. “Kiệể sộảớ tqủyệầ lừậ c” lảờ ngủyệậ tảắ qủản trộậ ng củả nhảờ nừờớ phảớ qủyệầ n, việậậ ghinhảậậ ngyệậ tảắ nảờ trộng Hiệế phảớ 2013 đảã thệể hiệậậ rộã bảả chảế củả ảNhảờ nừờớ tả lảờ Nhảờ nừờớ phảớ qủyệầ xảã hộậậ chủả nghĩãả củả nhảậ dảậ n, dộnhảậ dảậ n, vĩờ nhảậ dảậ n.Câu hỏi Điều Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cảquyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân…”. Bạn hãy nêu vàphân tích ngắn gọn các quy định của Hiến pháp năm 2013 vềnhững cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực nhànước?Trả lời: Điệầ Hiệế phảớ nảă 2013 đảã thệể hiệậậ nhảế qủảớ qủản điệể củả Đảả ng vảờBhảờ nừờớ tả vệầ cđệầ cảộ qủyệầ lảờ chủả củả Nhảậ dảậ trộng Hiệế phảớ độầ ngthờờ thệể hiệậậ đảế nừờớ Việậậ Nảm lảờ dộ chĩớnh Nhảậ dảậ lảờ chủả Nhảậ dảậ nlảờ chủả thệể qủản trộậ ng trộng xảậ dừậ ng vảờ bảả vệậậ đảế nừờớ c. Lảầ đảầ tiệậ từờNhảậ dảậ đừờậ việế hộả. Nhảậ dảậ đừờậ việế hộả lảờ thệể hiệậậ đảầ đủả vảờ sảậ ủsảắ từ từờả ng củả Bảớ Hộầ vệầ vải trộờ củả Nhảậ dảậ n. Nhảậ dảậ lảờ chủả vảờ Nhảậ ndảậ lảờ chủả Nhảờ nừờớ bảằ ng cảớ hĩờnh thừớ c, cảớ ch thừớ khảớ nhảủ thộậ ng qủảviệậậ thừậ hiệậậ cảớ qủyệầ dảậ chủả củả cộậ ng dảậ n.Cộớ hải hĩờnh thừớ chủả yệế đệể Nhảậ dảậ thừậ hiệậậ qủyệầ lảờ chủả củả mĩờnh,độớ lảờ dảậ chủả trừậ tiệế vảờ dảậ chủả giảớ tiệế p. Dảậ thừậ thi dảậ chủả trừậ tiệế pvảờ dảậ chủả giảớ tiệế lảờ việậậ Nhảờ nừờớ ghi nhảậậ bảằ ng Hiệế phảớ cảớ qủyệầ ndảậ chủả củả cộậ ng dảậ n.-Cảớ qủyệầ dảậ chủả củả cộậ ng dảậ gộầ m: Qủyệầ bảầ cừả vảờ qủyệầ ừớ ng cừảvảờ cảớ cờ qủản đảậ biệể củả nhảậ dảậ n; Qủyệầ thảm giả qủảả lĩớ nhảờ nừờớ vảờ xảãhộậậ i; Qủyệầ khiệế nảậ i, tộế cảớ củả cộậ ng dảậ n. 3Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam+Qủyệầ bảầ cừả vảờ qủyệầ ừớ ng cừả lảờ cảớ qủyệầ dảậ chủả cờ bảả củả cộậ ngdảậ trộng lĩãnh vừậ chĩớnh triậ, thộậ ng qủả độớ nhảậ dảậ thừậ thi hĩờnh thừớ dảậ nchủả giảớ tiệế ờả từờ ng điậả phừờng trộng phảậ vi cảả nừờớ c. Điệầ 27 Hiệế nphảớ nảă 2013 qủy điậnh: Mộậ cộậ ng dảậ Việậậ Nảm đủả 18 tủộể trờả lệậ đệầ ủcộớ qủyệầ bảầ cừả vảờ đủả 21 tủộể trờả lệậ cộớ qủyệầ ừớ ng cừả vảờ Qủộế hộậậ i, Hộậậ iđộầ ng nhảậ dảậ n. Cộậ ng dảậ đừờậ hừờả ng qủyệầ bảầ cừả vảờ ừớ ng cừả mộậậ cảớ chbĩờnh đảẳ ng, khộậ ng biậ phảậ biệậậ độế xừả thệộ giờớ tĩớnh, dảậ tộậậ c, tộậ giảớ ộ, trĩờnhđộậậ vảă hộớ ả, nghệầ nghiệậậ p, thờờ hảậ cừ trủớ nời hộậ thừậ hiệậậ qủyệầ bảầ cừả ,ừớ ng cừả Lủảậậ Bảầ cừả củã ng qủy điậnh rảế chảăậ chệã nhừã ng từờờ ng hờậ khộậ ngđừờậ thừậ hiệậậ qủyệầ bảầ cừả vảờ qủyệầ ừớ ng cừả nhừ đảng phảả chảế hảờ nhhĩờnh phảậ tủờ đảng biậ tảậ giảm hảy mảế nảă ng lừậ hảờ nh vi dảậ sừậ Hiệế nphảớ khảẳ ng điậnh ngủyệậ tảắ bảầ cừả phộể thộậ ng, bĩờnh đảẳ ng, trừậ tiệế vảờ bộảphiệế kĩớn. Mộỗ cừả tri đệầ cộớ mộậậ lảớ phiệế vờớ giảớ triậ ngảng nhảủ, đệầ đừờậ ctừậ dộ vảờ độậậ lảậậ thệể hiệậậ trừậ tiệế sừậ lừậ chộậ củả mĩờnh độế vờớ nhừã ngngừờờ trộng dảnh sảớ ch ừớ ng cừả việậ bảằ ng việậậ từậ việế phiệế ủ, từậ bộả phiệế ủvảờ hộờ phiệế kĩớn. Thệộ Hiệế phảớ qủyệầ ừớ ng cừả củả cộậ ng dảậ đừờậ thừậ chiệậậ bảằ ng hải cộn đừờờ ng: từậ ừớ ng cừả vảờ đừờậ giờớ thiệậậ ừớ ng cừả Cảớ ừớ ng cừảviệậ đủả tiệậ chủảể thệộ qủy điậnh củả phảớ lủảậậ đừờậ Mảăậ trảậậ Tộể qủộế cViệậậ Nảm giờớ thiệậậ vệầ cờ sờả nời cộậ ng tảớ hảy cừ trủớ đệể lảế yớ kiệế củả Hộậậ inghiậ cừả tri trừờớ khi lảậậ dảnh sảớ ch ừớ ng cừả việậ chĩớnh thừớ c. Cộớ thệể nộớ iqủyệầ bảầ cừả vảờ qủyệầ ừớ ng cừả lảờ cờ sờả phảớ lĩớ chĩớnh triậ qủản trộậ ng đệểhĩờnh thảờ nh cảớ cờ qủản qủyệầ lừậ nhảờ nừờớ c, đệể nhảậ dảậ thệể hiệậậ yớ chĩớ vảờngủyệậậ vộậ ng củả mĩờnh, thộậ ng qủả cảớ đảậ biệể đảậ diệậậ cộ nhảậ dảậ ờảTrủng ừờng vảờ điậả phừờng dộ mĩờnh bảầ rả.+Qủyệầ thảm giả qủảả lyớ nhảờ nừờớ vảờ xảã hộậậ i. 4Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐiệầ 28 Hiệế phảớ nảă 2013 khảẳ ng điậnh cộậ ng dảậ cộớ qủyệầ thảm giảqủảả lyớ nhảờ nừờớ vảờ xảã hộậậ i. Đảậ lảờ qủyệầ thảm giả thảả lủảậậ vảờ cảớ cộậ ngviệậậ chủng củả đảế nừờớ c; qủyệầ kiệế nghiậ vờớ cảớ cờ qủản nhảờ nừờớ vệầviệậậ xảậ dừậ ng bộậậ mảớ nhảờ nừờớ vảờ xảậ dừậ ng, phảớ triệể kinh tệế xảã hộậậ ihảy đảậ chĩớnh lảờ cảớ qủyệầ gảắ liệầ vờớ việậậ thừậ hiệậậ hĩờnh thừớ dảậ chủảtrừậ tiệế ờả nừờớ tả. ỞỞ phảậ vi cảả nừờớ c, Nhảậ dảậ thừậ hiệậậ qủyệầ thảmgiả qủảả lyớ nhảờ nừờớ vảờ xảã hộậậ chủả yệế bảằ ng cảớ ch: Thảm giả thảả lủảậậ n, gộớ pyớ kiệế xảậ dừậ ng cảớ vảă bảả phảớ lủảậậ qủản trộậ ng, liệậ qủản đệế cảớ cqủyệầ vảờ lờậ ĩớch cờ bảả củả mộậ cộậ ng dảậ n. Thảả lủảậậ vảờ biệể qủyệế cảớ vảế nđệầ trộậ ng đảậ khi Nhảờ nừờớ tộể chừớ trừng cảầ yớ dảậ n. Điệầ 29 Hiệế phảớ p2013 qủy điậnh: Cộậ ng dảậ đủả 18 tủộể trờả lệậ cộớ qủyệầ biệể qủyệế khi Nhảờnừờớ tộể chừớ trừng cảầ yớ dảậ n. ỞỞ phảậ vi cờ sờả dảậ chủả trừậ tiệế đừờậ cthừậ hiệậậ thệộ cờ chệế “Dảậ biệế t, dảậ bảờ n, dảậ lảờ m, dảậ kiệể trả.”. Cộớ thệểthảế y, qủyệầ thảm giả qủảả lĩớ nhảờ nừờớ vảờ xảã hộậậ lảờ cờ sờả phảớ lĩớ qủảntrộậ ng đệể nhảậ dảậ thảm giả vảờ hộảậ độậậ ng củả bộậậ mảớ nhảờ nừờớ c, nhảằ mđộậậ ng việậ vảờ phảớ hủy sừớ mảậ nh củả tộảờ dảậ n, củả tộảờ xảã hộậậ vảờ việậậ xảậ ydừậ ng bộậậ mảớ nhảờ nừờớ vừã ng mảậ nh vảờ hộảậ độậậ ng cộớ hiệậậ qủảả .+Qủyệầ khiệế nảậ i, tộế cảớ củả cộậ ng dảậ n.Tảậ Điệầ 30 Hiệế phảớ nảă 2013 qủy điậnh: Cộậ ng dảậ cộớ qủyệầ khiệế ủnảậ i, tộế cảớ ộ. Đảậ củã ng lảờ qủyệầ dảậ chủả cờ bảả củả cộậ ng dảậ n, lảờ cộậ ng củậ đệểNhảậ dảậ thừậ hiệậậ dảậ chủả trừậ tiệế trộng nhừã ng trừờờ ng hờậ cảầ bảả vệậậqủyệầ vảờ lờậ ĩớch hờậ phảớ củả cộậ ng dảậ n, tộể chừớ biậ hảờ nh vi trảớ phảớ lủảậậ txảậ hảậ i. Qủyệầ khiệế nảậ i, tộế cảớ củả cộậ ng dảậ lảờ qủyệầ dảậ chủả qủảntrộậ ng trộng đờờ sộế ng củả cộậ ng dảậ n, thệể hiệậậ mộế qủản hệậậ giừã Nhảờ nừờớ vảờcộậ ng dảậ n. Qủy điậnh củả Hiệế phảớ vảờ phảớ lủảậậ vệầ khiệế nảậ i, tộế cảớ lảờ cờsờả phảớ lĩớ đệể cộậ ng dảậ thừậ hiệậậ mộậậ cảớ ch cộớ hiệậậ qủảả qủyệầ cộậ ng dảậ củả ảmĩờnh trộng mộậậ xảã hộậậ dảậ chủả đệể bảả vệậậ qủyệầ vảờ lờậ ĩớch hờậ phảớ củả ảcộậ ng dảậ n, ngảă chảăậ nhừã ng việậậ lảờ trảớ phảớ lủảậậ t, xảậ phảậ lờậ ĩớch củả ảNhảờ nừờớ c, tộể chừớ vảờ cộậ ng dảậ n.Tộớ lảậ i, Nhảờ nừờớ phảả đảả bảả cảớ điệầ kiệậậ đệể cộậ ng dảậ thừậ hiệậậ nqủyệầ dảậ chủả Thừậ hiệậậ qủyệầ dảậ chủả củả cộậ ng dảậ từớ lảờ thừậ thiqủyệầ củả ngừờờ lảờ chủả nhảờ nừờớ vảờ xảã hộậậ i.Câu hỏi 4: Những quy định nào của Hiến pháp năm 2013 thểhiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc? 5Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamTrả lời: Phảớ hủy trủyệầ thộế ng độảờ kệế củả dảậ tộậậ Việậậ Nảm trộng qủảớ trĩờnh xảậ ydừậ ng, bảả vệậậ tộể qủộế vảờ từ từờả ng đảậ độảờ kệế tộảờ dảậ tộậậ củả Chủả tiậchHộầ Chĩớ Minh, Hiệế phảớ nảă 2013 tiệế tủậ thệể hiệậậ từ từờả ng đảậ độảờ kệế tdảậ tộậậ tảậ mộậậ sộế qủy điậnh sảủ: Điệầ Hiệế phảớ nảă 2013 qủy điậnh: 1. Nừờớ Cộậậ ng hộờ xảã hộậậ chủả nghĩãả Việậậ Nảm lảờ qủộế giả thộế ng nhảế củả cảớ cdảậ tộậậ củờ ng sinh sộế ng trệậ đảế nừờớ Việậậ Nảm. 2. Cảớ dảậ tộậậ bĩờnh đảẳ ng, độảờ kệế t, tộậ trộậ ng vảờ giủớ nhảủ củờ ng phảớ triệể n;nghiệậ cảế mộậ hảờ nh vi kyờ thiậ, chiả rệã dảậ tộậậ c.3. Ngộậ ngừã qủộế giả lảờ tiệế ng Việậậ t. Cảớ dảậ tộậậ cộớ qủyệầ dủờ ng tiệế ng nộớ i, chừãviệế t, giừã gĩờn bảả sảắ dảậ tộậậ c, phảớ hủy phộng tủậ c, tảậậ qủảớ n, trủyệầ thộế ngvảờ vảă hộớ tộế đệậ củả mĩờnh. 4. Nhảờ nừờớ thừậ hiệậậ chĩớnh sảớ ch phảớ triệể tộảờ diệậậ vảờ tảậ điệầ kiệậậ đệể cảớ cdảậ tộậậ thiệể sộế phảớ hủy nộậậ lừậ c, củờ ng phảớ triệể vờớ đảế nừờớ c. ”Bệậ cảậ nh Điệầ đừờậ xảớ điậnh lảờ điậnh hừờớ ng chộ cộậ ng tảớ dảậ tộậậ c, chĩớnh sảớ chdảậ tộậậ c, lĩãnh vừậ dảậ tộậậ c, cộậ ng tảớ dảậ tộậậ cộờ đừờậ qủy điậnh củậ thệể trộng cảớ Điệầ 42, 58, 60, 61, 75 củả Hiệế phảớ 2013, củậ thệể :- Vệầ qủyệầ xảớ điậnh dảậ tộậậ c, sừả dủậ ng ngộậ ngừã củả độầ ng bảờ dảậ tộậậ thiệể sộếđừờậ qủy điậnh tảậ Điệầ 42 Hiệế phảớ Cộậ ng dảậ cộớ qủyệầ xảớ điậnh dảậ ntộậậ củả mĩờnh, sừả dủậ ng ngộậ ngừã mệậ đệả lừậ chộậ ngộậ ngừã giảộ tiệế p”.- Vệầ lĩãnh vừậ tệế chảă sộớ sừớ khộả chộ độầ ng bảờ dảậ tộậậ thiệể sộế vủờ ng cộớđiệầ kiệậậ kinh tệế -xảã hộậậ đảăậ biệậậ khộớ khảă đừờậ khảẳ ng điậnh tảậ khộảả 1Điệầ 58 củả Hiệế phảớ p: “1. Nhảờ nừờớ c, xảã hộậậ đảầ từ phảớ triệể sừậ nghiệậậ pbảả vệậậ chảă sộớ sừớ khộả củả Nhảậ dảậ n, thừậ hiệậậ bảả hiệể tệế tộảờ ndảậ n, cộớ chĩớnh sảớ ch ừủ tiệậ chảă sộớ sừớ khộệả chộ độầ ng bảờ dảậ tộậậ thiệể ủsộế độầ ng bảờ ờả miệầ nủớ i, hảả đảả vảờ vủờ ng cộớ điệầ kiệậậ kinh tệế xảã hộậậ đảăậ cbiệậậ khộớ khảă n”.- Vệầ lĩãnh vừậ vảă hộớ ả, Hiệế phảớ tiệế tủậ khảẳ ng điậnh tảậ khộảả Điệầ 60ngủyệậ tảắ c: “1. Nhảờ nừờớ c, xảã hộậậ chảă lộ xảậ dừậ ng vảờ phảớ triệể nệầ vảă nhộớ Việậậ Nảm tiệậ tiệế n, đảậậ đảờ bảả sảắ dảậ tộậậ c, tiệế thủ tinh hộả vảă hộớ ảnhảậ lộảậ i”. 6Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- Vệầ lĩãnh vừậ giảớ dủậ c, Hiệế phảớ qủy điậnh rộã hờn cảớ chĩớnh sảớ ch ừủ tiệậ n:“2.Nhảờ nừờớ ừủ tiệậ đảầ từ vảờ thủ hủớ cảớ ngủộầ đảầ từ khảớ chộ giảớ dủậ c;chảă lộ giảớ dủậ mảầ nộn; bảả đảả giảớ dủậ tiệể hộậ lảờ bảắ bủộậậ c, Nhảờnừờớ khộậ ng thủ hộậ phĩớ; từờ ng bừờớ phộể cảậậ giảớ dủậ trủng hộậ c; phảớ triệể ngiảớ dủậ đảậ hộậ c, giảớ dủậ nghệầ nghiệậậ p; thừậ hiệậậ chĩớnh sảớ ch hộậ bộể ng,hộậ phĩớ hờậ lyớ.3. Nhảờ nừờớ ừủ tiệậ phảớ triệể giảớ dủậ ờả miệầ nủớ i, hảả đảả ộ, vủờ ng độầ ngbảờ dảậ tộậậ thiệể sộế vảờ vủờ ng cộớ điệầ kiệậậ kinh tệế xảã hộậậ đảăậ biệậậ khộớkhảă n; ừủ tiệậ sừả dủậ ng, phảớ triệể nhảậ tảờ i; tảậ điệầ kiệậậ đệể ngừờờ khủyệế ttảậậ vảờ ngừờờ nghệờ đừờậ hộậ vảă hộảớ vảờ hộậ nghệầ .”- Vệầ viậ trĩớ, vải trộờ chừớ nảă ng, nhiệậậ vủậ củả Hộậậ độầ ng vảờ Chủả tiậch Hộậậ độầ ng dảậ ntộậậ đừờậ lảờ rộã hờn, đệầ cảộ vải trộờ trảớ ch nhiệậậ m, qủy điậnh tảậ khộảả 2,khộảả Điệầ 75 Hiệế phảớ p: “2. Hộậậ độầ ng dảậ tộậậ nghiệậ cừớ vảờ kiệế nghiậvờớ Qủộế hộậậ vệầ cộậ ng tảớ dảậ tộậậ c; thừậ hiệậậ qủyệầ giảớ sảớ việậậ thi hảờ nhchĩớnh sảớ ch dảậ tộậậ c, chừờng trĩờnh, kệế hộảậ ch phảớ triệể kinh tệế xảã hộậậ miệầ nnủớ vảờ vủờ ng độầ ng bảờ dảậ tộậậ thiệể sộế .3. Chủả tiậch Hộậậ độầ ng dảậ tộậậ đừờậ mờờ thảm dừậ phiệậ hộậ củả Chĩớnh phủả bảờ nvệầ việậậ thừậ hiệậậ chĩớnh sảớ ch dảậ tộậậ c. Khi bản hảờ nh qủy điậnh thừậ hiệậậ nchĩớnh sảớ ch dảậ tộậậ c, Chĩớnh phủả phảả lảế yớ kiệế củả Hộậậ độầ ng dảậ tộậậ c.”Thừậ hiệậậ đủớ ng nộậậ dủng nhảế qủảớ củả Hiệế phảớ 2013 vảă bảả cộớ hiệậậ lừậ cphảớ lyớ tộế thừờậ ng củả Nhảờ nừờớ cộậậ ng hộờ xảã hộậậ chủả nghĩãả Việậậ Nảm,nhừã ng chủả trừờng, chĩớnh sảớ ch củả Đảả ng vảờ Nhảờ nừờớ tả đảng hiệậậ thừậ chộớ mủậ tiệậ mảờ Nghiậ qủyệế Đảậ hộậậ Đảả ng tộảờ qủộế khộớ XI đệầ rả: Cộậậ ngđộầ ng cảớ dảậ tộậậ Việậậ Nảm bĩờnh đảẳ ng, độảờ kệế t, thừờng yệậ ủ, tộậ trộậ ng,giủớ nhảủ củờ ng tiệế bộậậ .Câu hỏi Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiếnpháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về quyền conngười, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Điểm mớinào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?Trả lời: Hiệế phảớ nảă 2013 đảã qủy điậnh bảộ qủảớ vệầ qủyệầ cộn ngừờờ i; qủyệầ vảờnghĩãả vủậ cờ bảả củả cộậ ng dảậ vệầ chĩớnh triậ, dảậ sừậ kinh tệế vảă hộớ ả, xảã hộậậ i. 7Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamSộ vờớ Hiệế phảớ nảă 1992 (sừả độể i, bộể sủng nảă 2001), Hiệế phảớ nảă m2013 cộớ nhừã ng điệể mờớ đừờậ sừả độể i, bộể sủng vệầ qủyệầ cộn ngừờờ i,qủyệầ vảờ nghĩãả vủậ cờ bảả củả cộậ ng dảậ sảủ đảậ y: Khộảả Điệầ 14 đảã khảẳ ng điậnh: ỞỞ nừờớ Cộậậ ng hộờ xảã hộậậ chủả nghĩãả Việậậ tNảm, cảớ qủyệầ cộn ngừờờ i, qủyệầ cộậ ng dảậ vệầ chĩớnh triậ, dảậ sừậ kinh tệế ,vảă hộớ ả, xảã hộậậ đừờậ cộậ ng nhảậậ n, tộậ trộậ ng, bảả vệậậ bảả đảả thệộ Hiệế nphảớ vảờ phảớ lủảậậ t. ”. Bệậ cảậ nh độớ Hiệế phảớ nảă 2013 củã ng đảã bộể sủng ngủyệậ tảắ hảậ chệế qủyệầ ncộn ngừờờ i, qủyệầ cộậ ng dảậ phủờ hờậ vờớ cảớ cộậ ng ừờớ qủộế tệế vệầ qủyệầ ncộn ngừờờ mảờ Việậậ Nảm lảờ thảờ nh việậ n. Củậ thệể tảậ Khộảả Điệầ 14 qủyđiậnh: Qủyệầ cộn ngừờờ i, qủyệầ cộậ ng dảậ chĩả cộớ thệể biậ hảậ chệế thệộ qủyđiậnh củả lủảậậ trộng trừờờ ng hờậ cảầ thiệế vĩờ lyớ dộ qủộế phộờ ng, ản ninh qủộế cgiả, trảậậ từậ ản tộảờ xảã hộậậ i, đảậ đừớ xảã hộậậ i, sừớ khộả củả cộậậ ng độầ ng. ”. Nhừvảậậ y, việậậ hảậ chệế qủyệầ cộn ngừờờ i, qủyệầ cộậ ng dảậ khộậ ng thệể tủờ tiệậậ mảờphảả “thệộ qủy điậnh củả lủảậậ t”. Điệầ 15 đảã khảẳ ng điậnh vảờ lảờ rộã ngủyệậ tảắ vệầ qủyệầ cộn ngừờờ i, qủyệầ vảờnghĩãả vủậ cờ bảả củả cộậ ng dảậ trộng Hiệế phảớ thệộ hừờớ ng: qủyệầ cộậ ngdảậ khộậ ng tảớ ch rờờ nghĩãả vủậ cộậ ng dảậ n; mộậ ngừờờ cộớ nghĩãả vủậ tộậ trộậ ngqủyệầ củả ngừờờ khảớ c; cộậ ng dảậ cộớ trảớ ch nhiệậậ thừậ hiệậậ nghĩãả vủậ độế vờớ iNhảờ nừờớ vảờ xảã hộậậ i; việậậ thừậ hiệậậ qủyệầ cộn ngừờờ i, qủyệầ cộậ ng dảậ nkhộậ ng đừờậ xảậ phảậ lờậ ĩớch qủộế giả, dảậ tộậậ c, qủyệầ vảờ lờậ ĩớch hờậ phảớ pcủả ngừờờ khảớ c. Tiệế tủậ lảờ rộã nộậậ dủng qủyệầ cộn ngừờờ i, qủyệầ vảờ nghĩãả vủậ cờ bảả củả ảcộậ ng dảậ vệầ chĩớnh triậ, dảậ sừậ kinh tệế vảă hộớ ả, xảã hộậậ i; trảớ ch nhiệậậ củả Nhảờnừờớ vảờ xảã hộậậ trộng việậậ tộậ trộậ ng, bảả đảả vảờ bảả vệậậ qủyệầ cộn ngừờờ i.- Bộể sủng mộậậ sộế qủyệầ mờớ i; thệể hiệậậ rộã hờn trảớ ch nhiệậậ củả Nhảờ nừờớ trộngviệậậ bảả đảả thừậ hiệậậ qủyệầ cộn ngừờờ i, qủyệầ cộậ ng dảậ n. Độớ lảờ qủyệầ nsộế ng (Điệầ 19); qủyệầ hiệế mộậ bộậậ phảậậ cờ thệể ngừờờ vảờ hiệế xảớ (Điệầ ủ20); qủyệầ bảế khảả xảậ phảậ vệầ đờờ sộế ng riệậ ng từ (Điệầ 21); qủyệầ đừờậ cbảả đảả ản sinh xảã hộậậ (Điệầ 34); qủyệầ kệế hộậ n, ly hộậ (Điệầ 36); qủyệầ nhừờả ng thủậ vảờ tiệế cảậậ cảớ giảớ triậ vảă hộảớ thảm giả vảờ đờờ sộế ng vảă hộớ ả,sừả dủậ ng cảớ cờ sờả vảă hộớ (Điệầ 41); qủyệầ xảớ điậnh dảậ tộậậ củả mĩờnh(Điệầ 42); qủyệầ đừờậ sộế ng trộng mộậ trừờờ ng trộng lảờ nh (Điệầ 43) ... 8Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- Tiệế tủậ kệế thừờ cảớ nghĩãả vủậ cờ bảả củả cộậ ng dảậ trộng Hiệế phảớ nảă m1992 nhừ nghĩãả vủậ trủng thảờ nh vờớ Tộể qủộế (Điệầ 44); nghĩãả vủậ qủảậ sừậ(Điệầ 45); nghĩãả vủậ tủảậ thệộ Hiệế phảớ vảờ phảớ lủảậậ t, thảm giả bảả vệậậ ảnninh qủộế giả, trảậậ từậ ản tộảờ xảã hộậậ vảờ chảế hảờ nh nhừã ng qủy tảắ sinh hộảậ tcộậ ng cộậậ ng (Điệầ 46). Vệầ nghĩãả vủậ nộậậ thủệế Hiệế phảớ nảă 2013 đảã sừả ảđộể vệầ chủả thệể lảờ mộậ ngừờờ cộớ nghĩãả vủậ nộậậ thủệế thệộ lủảậậ điậnh (Điệầ 47)mảờ khộậ ng qủy điậnh chĩả cộậ ng dảậ cộớ nghĩãả vủậ nộậậ thủệế nhừ Hiệế phảớ nảă m1992. Câu hỏi 6: Những điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng củaQuốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm2013. Phân tích điểm mới về mối quan hệ giữa các cơ quanđó trong thực hiện quyền lực Nhà nước?Trả lời: 1. Qủộế hộậậ i- Vệầ viậ trĩớ: chừờng củả Hiệế phảớ p, sừả độể i, qủy điậnh vệầ Qủộế Hộậậ (QH), vờớ i16 điệầ ủ, từờ Ðiệầ 69 đệế Ðiệầ 85 (sộ vờớ 18 điệầ ủ, từờ Ðiệầ 83 đệế Ðiệầ 100tảậ Chừờng VI củả Hiệế phảớ nảă 1992). Vệầ mảăậ kyã thủảậậ t, sộế lừờậ ng cảớ điệầ trộng Chừờng cộớ giảả đi (giảả Điệầ ủ);cảớ ch thiệế kệế cảớ điệầ củã ng thệể hiệậậ sừậ hờậ lyớ, lộgic, chảăậ chệã hờn vệầ vảă nphộng, bộế củậ c, thệể hiệậậ bừờớ tiệế mờớ vệầ kyã thủảậậ lảậậ hiệế n.- Nộậậ dủng: Hiệế phảớ 2013 tiệế tủậ khảẳ ng điậnh Qủộế hộậậ lảờ cờ qủản đảậ biệể ủcảộ nhảế củả Nhảậ dảậ n, cờ qủản qủyệầ lừậ Nhảờ nừờớ cảộ nhảế củả nừờớ cCHXHCN Việậậ Nảm (Ðiệầ 69). Ðảớ nh giảớ mộậậ cảớ ch tộể ng thệể cộớ thệể nộớ cảớ cvảế đệầ cảă bảả nhảế vệầ viậ trĩớ, chừớ nảă ng, nhiệậậ vủậ qủyệầ hảậ củả Qủộế chộậậ trộng bảả Hiệế phảớ 2013 tiệế tủậ kệế thừờ cảớ qủy điậnh vệầ Qủộế hộậậ itrộng Hiệế phảớ nảă 1992. Thệộ độớ "Qủộế hộậậ thừậ hiệậậ qủyệầ lảậậ hiệế n,qủyệầ lảậậ phảớ p, qủyệế điậnh cảớ vảế đệầ qủản trộậ ng củả đảế nừờớ vảờ giảớ msảớ tộế cảộ độế vờớ tộảờ bộậậ hộảậ độậậ ng củả Nhảờ nừờớ c".Bệậ cảậ nh độớ cảớ qủy điậnh vệầ Qủộế hộậậ trộng Hiệế phảớ 2013 đảã cộớ nhừã ngđiệầ chĩảnh thệộ hừờớ ng minh điậnh rộã hờn vệầ viậ trĩớ, chừớ nảă ng, nhiệậậ vủậ ,qủyệầ hảậ củả Qủộế hộậậ i, cảớ chủả thệể cộớ liệậ qủản trộng tộể chừớ vảờ hộảậ tđộậậ ng củả Qủộế hộậậ i. Thệể hiệậậ qủả mộậậ sộế điệể mờớ sảủ đảậ y: 9Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamThứ nhất vệầ qủyệầ lảậậ hiệế n, Hiệế phảớ 2013 qủy điậnh Qủộế hộậậ thừậ hiệậậ nqủyệầ lảậậ hiệế (Ðiệầ 69), sộ vờớ Hiệế phảớ nảă 1992, đảã bộả củậ từờ "dủynhảế t", gảắ vờớ khảả nảă ng thừậ hiệậậ trừng cảầ yớ dảậ vệầ Hiệế phảớ trộng qủytrĩờnh sừả độể Hiệế phảớ trộng từờng lải. Tảậ khộảả Ðiệầ 120 đảã bộể sủngqủy điậnh: "Hiệế phảớ đừờậ thộậ ng qủả khi cộớ ĩớt nhảế hải phảầ bả tộể ng sộếđảậ biệể Qủộế hộậậ biệể qủyệế tảớ thảờ nh. Việậậ trừng cảầ yớ dảậ vệầ Hiệế phảớ pdộ Qủộế hộậậ qủyệế điậnh"; qủy điậnh nảờ nhảằ thệể chệế hộớ chủả trừờng củả ảÐảả ng vệầ phảớ hủy dảậ chủả XHCN; Qủộế hộậậ vờớ viậ trĩớ lảờ cờ qủản đảậ biệể ủcảộ nhảế củả Nhảậ dảậ n, cờ qủản qủyệầ lừậ nhảờ nừờớ cảộ nhảế củả nừờớ cCHXHCN Việậậ Nảm đừờậ trảộ thảể qủyệầ qủyệế điậnh việậậ trừng cảầ yớ dảậ nvệầ Hiệế phảớ phủờ hờậ vờớ điệầ kiệậậ n, tĩờnh hĩờnh thừậ tiệỗ củậ thệể củả đảế tnừờớ c.Thứ hai Hiệế phảớ 2013 đảã cộớ cảớ điệầ chĩảnh từờng ừớ ng liệậ qủản đệế thảể mqủyệầ củả Qủộế hộậậ i, nhừ: trộng việậậ thừậ hiệậậ qủyệầ giảớ sảớ tộế cảộ, đảãbộể sủng qủy điậnh Qủộế hộậậ thừậ hiệậậ việậậ "xệớ bảớ cảớ cộậ ng tảớ củả Hộậậ iđộầ ng bảầ cừả qủộế giả, Kiệể tộảớ Nhảờ nừờớ vảờ cảớ cờ qủản khảớ dộ Qủộế chộậậ thảờ nh lảậậ p" (điệể Ðiệầ 70); trộng việậậ bảầ ủ, miệỗ nhiệậậ m, bảã nhiệậậ mChủả tiậch Hộậậ độầ ng bảầ cừả qủộế giả, Tộể ng Kiệể tộảớ Nhảờ nừờớ c, ngừờờ đừớ ngđảầ cờ qủản khảớ dộ Qủộế hộậậ thảờ nh lảậậ p; phệậ chủảể dảnh sảớ ch thảờ nh việậ nHộậậ độầ ng qủộế phộờ ng vảờ ản ninh, Hộậậ độầ ng bảầ cừả qủộế giả (điệể Ðiệầ ủ70), v.v.Hiệế phảớ nảă 2013 củã ng qủy điậnh bộể sủng thệộ hừờớ ng đảầ đủả chảăậ chệã hờnvệầ thảể qủyệầ củả Qủộế hộậậ khộậ ng chĩả giờớ hảậ ờả việậậ thảờ nh lảậậ p, giảả thệểđờn viậ hảờ nh chĩớnh kinh tệế đảăậ biệậậ t, mảờ cộờ bộể sủng cảả việậậ nhảậậ p, chiả,điệầ chĩảnh điậả giờớ hảờ nh chĩớnh củả đờn viậ hảờ nh chĩớnh kinh tệế đảăậ biệậậ t; bộểsủng qủy điậnh việậậ Qủộế hộậậ cộớ thảể qủyệầ thảờ nh lảậậ p, bảã bộả cờ qủản khảớ cthệộ qủy điậnh củả Hiệế phảớ vảờ Lủảậậ (điệể Ðiệầ 70). 10Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.