Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 9: Tình bạn

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 28 tháng 7 2020 lúc 10:47:43 | Được cập nhật: 20 tháng 9 lúc 9:25:52 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 251 | Lượt Download: 0 | File size: 4.057088 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Thø ba ngµy 19 th¸ng
10 n¨m
2011
Ñaïo

ñöùc

Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp
-Lớp hát bài Lớp chúng ta đoàn kết
- Bài hát nói lên điều gì?
- Lớp ta có vui và đoàn kết không?
- Điều gì sẽ xảy ra khi xung quanh chúng ta không có bạn
bè?
-Trẻ em có quyền tự do kết bạn không? Em biết điều đó
từ đâu?

KÕt luËn: Ai còng cÇn cã b¹n bÌ. TrÎ em còng
cÇn cã b¹n bÌ vµ cã quyÒn ®­îc tù do kÕt
giao b¹n bÌ

Thø ba ngµy 19 th¸ng
10 n¨m
2011
Ñaïo

ñöùc
Tình baïn
Ñoâi baïn
( Truyeän:
tieát 1)

Thø ba ngµy 19 th¸ng
Ñaïo
10 n¨m
2011

Tình
baïn
ñöùc
Ñoâi baïn
(Truyeän:
tieát 1)

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung truyện “Đôi bạn”
Trao đổi với bạn và trả lời các câu hỏi sau?
1. Câu chuyện gồm những nhân vật nào?
Câu chuyện gồm có 3 nhân vật đôi bạn và một con gấu.
2.Khi đi vào rừng hai người bạn gặp chuyện gì?
Khi Vào rừng bỗng trước mặt họ xuất hiện một con gấu.
3. Chuyện gì xảy ra sau đó?
Một người bỏ chạy và leo tót lên cây ẩn nấp. Còn người
kia đứng lại .Sực nhớ ra loài gấu thường không đụng đến
xác chết bao giờ, anh liền ngã lăn ra giả vờ chết. Con gấu
tiến lại gần. Anh ta nín thở.Gấu chỉ gửi vào mặt anh rồi bỏ
đi.

Thø ba ngµy 19 th¸ng
10 n¨m
2011
Ñaïo

Tình
baïn
ñöùc
Truyeän: Ñoâi baïn
( tieát 1)

4. Em có nhận xét gì về hành động bỏ chạy thoát
thân của nhân vật trong truyện?
Người bạn đó không tốt, bỏ bạn lúc gặp nguy hiểm.
5. Khi con gấu bỏ đi người bạn bị bỏ rơi đã nói gì với
người bạn kia?
Nói với người bạn kia “ Ai bỏ bạn trong lúc nguy hiểm để
chạy thoát thân là kẻ tồi tệ !”

Thø ba ngµy 19 th¸ng
10 n¨m
2011
Ñaïo

ñöùc
Tình
baïn
Truyeän: Ñoâi baïn
( tieát 1)

6. Em thử đoán xem sau chuyện này tình cảm giữa
hai người sẽ như thế nào?
- Hai người sẽ không chơi với nhau nữa. Người bạn kia
xấu hổ nhận ra lỗi của mình và mong bạn tha thứ.
7. Qua câu chuyện trên em có thể hiểu ra điều gì về cách
đối xử với bạn bè?
Là bạn bè phải biết thương yêu, giúp đỡ nhau lúc khó
khăn,hoạn nạn.
Kết luận:

Khi đã là bạn bè,chúng ta cần biết yêu thương,
đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, cùng nhau vượt
qua mọi khó khăn.

V× sao chóng ta cÇn
®èi xö tèt víi b¹n bÌ?
B¹n bÌ cÇn ph¶i ®oµn kÕt , th­¬ng
yªu , gióp ®ì nhau , nhÊt lµ
nh÷ng lóc khã kh¨n , ho¹n n¹n .
Cã nh­ vËy , t×nh b¹n míi thªm
th©n thiÕt , g¾n bã .
§äc c©u tôc ng÷ cã néi
dung vÒ t×nh b¹n?
B¹n bÌ lµ nghÜa t­¬ng th©n ,
Khã kh¨n , thuËn lîi ©n cÇn
bªn nhau .

Thø ba ngµy 19 th¸ng
10 n¨m
2011
Ñaïo

ñöùc
Tình baïn
Ñoâi baïn
( Truyeän:
tieát 1)
Ghi nhớ:

Bạn bè cần phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ
Nhau nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn. Có như
vậy,tình bạn mới thêm thân thiết gắn bó .
Bạn bè là nghĩa tương thân
Khó khăn, thuận lợi ân cần có nhau

1/Trong nhöõng bieåu hieän sau:
bieåu hieän naøo laø bieåu hieän
cuûa tình baïn toát?

Cuøng baïn laøm baát cöù ñieàu gì mieãn
laø coù lôïi cho baûn thaân.
Giuùp ñôõ baïn khi baïn gaëp khoù khaên.
Chuùc möøng baïn khi baïn khi baïn coù
nieàm vui.
An uûi, chia seû khi baïn gaëp chuyeän buoàn.
Che giaáu, im laëng khi baïn gaëp khuyeát
ñieåm,
loãiveä
laàm.
Baûo
baïn khi baïn gaëp nguy hieåm.
Ñeå buïng thuø gheùt khi baïn khoâng chieàu
theo yù mình.
Tieáp thu lôøi nhaéc nhôû pheâ bình cuûa
baïn khi mình laøm ñieàu sai traùi

Thø ba ngµy 19 th¸ng
10 n¨m
2011
Ñaïo

ñöùc
Tình baïn
Ñoâi baïn
( Truyeän:
tieát 1)

Hoạt động 3: Xử lí tình huống

Bài tập 2: SGK trang 18 Em sẽ làm gì trong các
tình huống sau ? Vì sao? ( thảo luận nhóm 4)

a)B¹n em cã chuyÖn vui.
b)B¹n em cã chuyÖn buån.
c)B¹n em bÞ b¾t n¹t.
d)B¹n em bÞ kÎ xÊu rñ rª, l«i kÐo vµo viÖc
lµm kh«ng tèt.
®)B¹n phª b×nh khi em m¾c khuyÕt ®iÓm.
e)B¹n em lµm ®iÒu sai tr¸i, em khuyªn ng¨n

Hoạt động 3: Xử lí tình huống
a. Bạn em có chuyện vui.
Em sẽ chúc mừng bạn.
b. Bạn em có chuyện buồn.
Em an ủi, động viên, giúp đỡ bạn.
c. Bạn em bị bắt nạt.
Bênh vực bạn hoặc nhờ người lớn bệnh vực bạn.
d. Bạn em bị kẻ xấu rủ rê, lôi kéo vào những việc làm
không tốt.
Khuyên ngăn bạn hoặc nhờ người lớn khuyên ngăn bạn.
đ. Bạn phê bình khi em mắc khuyết điểm.
Hiểu ý tốt của bạn, không tự ái, nhận khuyết điểm và
sửa chữa khuyết điểm.
e. Bạn em làm điều sai trái, em khuyên ngăn nhưng
bạn không nghe.
Nhờ bạn bè, thầy cô hoặc người lớn khuyên ngăn bạn.

Thø ba ngµy 19 th¸ng
10 n¨m
2011
Ñaïo

ñöùc
Tình baïn
Ñoâi baïn
( Truyeän:
tieát 1)

Hoạt động 4: Liên hệ thực tế.
Lớp chúng ta đoàn kết chưa?

Điều gì xảy ra khi xung quanh chúng ta không có bạn bè?

kÓ nh÷ng viÖc ®· lµm vµ sÏ lµm ®Ó cã mét t×nh b¹n t
H·y kÓ cho c¸c b¹n trong líp nghe 1 t×nh b¹n tèt
®Ñp mµ em thÊy ë líp, ë tr­êng?
Keát luaän: Caùc bieåu hieän cuûa tình baïn
ñeïp laø toân troïng, chaân thaønh, bieát quan
taâm, giuùp ñôõ nhau cuøng tieán boä, bieát

1

T

HT

T

H

À

T

Ì

N

H

C

À

N

KT

4

HP

5

BBƠ

N

2

Đ

3

O

6
7

T

H

ƯM

T

Á

C

N

HC

N

B

È

G

Y

Ê

U

Hàng số
62gồm
57chữ
cái
làthể
từhiện
chỉ cái quý
Hàng
ngang
số
gồm
chữ
cái
Hàng
Hàngngang
số
4 gồm
sốngười
1 6gồm
chữ
7cái
chữ
chỉ
cáimột
chỉ
việc
phẩm
làm
chất
phải
tốt
Hàng
ngang
số
3
gồm
7
chữ
cái

những
cùng
lứa
tuổi
với
mình.
Hàng
số
5
gồm
6
chữ
cái
chỉ
người
bạn
giá
nhất
của
con
người

tiền
bạc
không
thể
Hàng
sốsức
7từ
gồm
9
chữ
cái

từ
chỉ
tình
cảm
quí
của
chung
con
người
cùng
được
nhau
bắt
gánh
đầu
bằng
vác
một
tiếng
công

thật
việc
“ giá
trái
nghĩa
với
từ

Chia
rẽ
”.
cùng
họcđược
với mình,
cókết
chữ
Bchữ

chữ
H.
mua
được,
bắt
đầu
bằng

tình...”
nhất
của
con
người
được
thúc
bằng
từ
...yêu
quan trọng, được bắt đầu bằng chữ H và “chữ
T. .”

Thø ba ngµy 19 th¸ng
10 n¨m
2011
Ñaïo

ñöùc
Tình baïn
Ñoâi baïn
( Truyeän:
tieát 1)
Củng cố - dặn dò

-Về nhà học thuộc phần ghi nhớ
-Chuẩn bị sưu tầm những truyện, ca dao, tục ngữ,
bài thơ bài hát, về chủ đề Tình bạn
- Đối xử tốt với bạn bè.

Thø ba ngµy 19 th¸ng
10 n¨m
2011
Ñaïo

ñöùc
Tình baïn
Ñoâi baïn
( Truyeän:
tieát 1)
Ghi nhớ: Bạn bè cần phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ
Nhau nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn. Có như vậy,
tình bạn mới thêm thân thiết gắn bó .
Bạn bè là nghĩa tương thân
Khó khăn, thuận lợi ân cần có nhau