Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 85: Hình tam giác

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 3 tháng 8 2020 lúc 11:23 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 7:02 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 123 | Lượt Download: 0 | File size: 0.534016 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Sö dông c«ng nghÖ th«ng tin hç trî d¹y häc

M«n To¸n líp 5
Gi¸o viªn thùc hiÖn

LEÂ BAÙ BAÛY
Tr­êng TiÓu häc Thanh Tuøng

TiÕt 85: h×nh tam gi¸c
a) H×nh tam
gi¸c

B

A

C

h×nh tam gi¸c
H×nh tam gi¸c ABC cã:
* Ba c¹nh lµ :c¹nh AB, c¹nh AC, c¹nh
BC.
* Ba ®Ønh lµ : ®Ønh A, ®Ønh B,
®Ønh C.
* Ba gãc lµ: gãc A, gãc B, gãc C.

h×nh tam gi¸c

Hình tam giác

Tam gi¸c cã 3 gãc
nhän.

Hình tam giác

Hình tam giác

Tam gi¸c cã 1 gãc tï vµ 2 gãc
nhän.

h×nh tam gi¸c
A

B

C

h×nh tam gi¸c
A

C
B
Tam gi¸c cã 1 gãc vu«ng vµ 2 gãc
nhän.
(Tam gi¸c

h×nh tam gi¸c
b) §¸y vµ ®­êng cao
A

B

H

C

h×nh tam gi¸c
A

C
H
BC lµ ®¸y,AH lµ ®­êng cao øng víi ®¸y
BC.
§é dµi AH lµ chiÒu cao.
B

h×nh tam gi¸c
A

H

B

C

h×nh tam gi¸c
A

H
B
C
AH lµ ®­êng cao øng víi ®¸y
BC.

h×nh tam gi¸c
A

B

C

h×nh tam gi¸c
A

B
C
AB lµ ®­êng cao øng víi ®¸y
BC.

LuyÖn tËp- thùc
hµnh
Bµi 1: ViÕt tªn ba gãc vµ ba c¹nh cña
mçi h×nh tam gi¸c d­íi ®©y:
D

A

B

C E

M

G K

N

A

B

C

Tam gi¸c ABC cã:
Ba c¹nh: c¹nh AB,c¹nh BC,c¹nh CA.
Ba gãc:gãc A,gãc B,gãc C.

D

E

G

Tam gi¸c DEG cã:
Ba c¹nh:c¹nh DE,c¹nh EG,c¹nh GD.
Ba gãc:gãc D,gãc E,gãc G.