Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 8: Ăn uống sạch sẽ

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều 27 tháng 7 2020 lúc 11:33:34 | Được cập nhật: 27 tháng 11 lúc 17:42:17 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 156 | Lượt Download: 0 | File size: 2.394624 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Môn : Tự nhiên xã hội lớp 2

Trường tiểu học Gio Hoà
Giáo viên : Nguyễn Thị Hường

Thöù

n¨m , ngaøy 29 thaùng 10

2009
Töïnaêm
nhieân
vaø
Xaõ hoäi
Kiểm tra bài cũ
*Hãy
têntacác
thức
ăn,chÝnh?
n­íc uèng
*Mét kÓ
ngµy
¨nloại
mÊy
b÷a


chóng
th­êng dïng hµng
nh÷ng
b÷a ta
nµo?
ngµy
C¸c ?lo¹i thøc ¨n, n­íc uèng mµ

Mét ngµy chóng ta ¨n 3
chóng
ta
dïng
hµng
ngµy
lµ:
b÷a chÝnh. §ã lµ b÷a s¸ng,
thÞt, c¸, rau, trøng, chuèi,n­íc
tr­a, tèi.
canh, n­íc s«i…

Thöù

n¨m , ngaøy 29 thaùng 10
Töïnaêm
nhieân
vaø
2009
xaõ hoäi

Thöù

n¨m , ngaøy 29 thaùng 10
naêm 2009

Töï nhieân vaø
Xaõ
hoäi
BAØI
8

AÊn, uoáng
saïch seõ

HOAÏT ÑOÄNG 1

Thứ 5 ngày 29 tháng 10 năm 2009

Tự nhiên xã hội:

Ăn , uống sạch sẽ
Ho¹t
®éng 1

Thảo luận: Phải làm
gì để ăn sạch?

Ho¹t ®éng 1: Ta phaûi laøm gì
ñeå aên saïch?

Tranh 1

Rửa tay sạch
trước khi ăn.

Tranh 2

Tranh 3

Rửa sạch hoa
Phải gọt vỏ hoa quả
quả trước khi ăn. trước khi ăn.

Tranh 4

Thức ăn phải
đậy cẩn thận.

Tranh 5

Bát, đũa và dụng cụ
nhà bếp phải sạch sẽ.

Tranh 1

Rửa tay sạch
trước khi ăn.

Tranh 2

Rửa sạch hoa quả
trước khi ăn.

Tranh 4

Thức ăn phải
đậy cẩn thận.

Tranh 3

Phải gọt vỏ hoa quả
trước khi ăn.

Tranh 5

Bát, đũa và dụng cụ
nhà bếp phải sạch sẽ.

Kết luận

Để thực hiện ăn sạch chúng ta cần:
- Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch
trước khi ăn, sau khi đại, tiểu tiện.
- Rửa sạch hoa quả và gọt vỏ trước khi
ăn.
- Thức ăn phải đậy cẩn thận, không để
ruồi, gián, chuột đậu hoặc bò vào.
- Bát, đĩa, và dụng cụ nhà bếp phải sạch sẽ.

Thöù

n¨m , ngaøy 29 thaùng 10
2009
Töï naêm
nhieân
vaø
xaõ hoäi

¡n, uèng s¹ch
Hoạt động 2: Ta phaûi laøm gì ñeå

uoáng
saïch?
Haøng
ngaøy caùc con uoáng
¨

nhöõng loaïi nöôùc uoáng naøo?

Nước sôi, nước mía, nước ngọt, nước chanh …

Chỉ và nói bạn nào uống hợp vệ sinh , bạn nào uống chưa hợp vệ sinh? Vì sao?


Tranh 6


Tranh 7

Tranh 8

Kết luận
Để thực hiện uống sạch chúng ta
cần:
Lấy nước từ nước máy hoặc nguồn
nước sạch, không bị ô nhiễm.
Đun sôi, để nguội, đậy kín trong bình
trước khi uống. Không uống nước lã.

Hoạt động 3: Ích lôïi cuûa vieäc
aên, uoáng saïch seõ
Taïi sao
chuùng
ta phaûi
aên,
Neâu
moät
soá taùc
haïi cuûa
uoáng
saïch
seõmaát
?
vieäc
aên,
uoáng
veä sinh?
Keát
luaän:
•* Sẽ làm cho cho chúng ta có sức khoẻ tốt.
uoáng
saïch
seõ
giuùp
*•AÊn
Làm
cho
chúng
ta
bị
đau bụng.
*
Chúng
ta
không
bị
bệnh
tật.
chuùng ta ñeà phoøng ñöôïc
nhöõng
ñöôøng
ruoät
nhö:
•**Chúng
ta học
tập xao,
sẽ đạt gầy
kết
quả
cao.
Cơ beänh
thể
xanh
yếu.
ñau buïng, tieâu chaûy, giun saùn...

•* Ảnh hưởng đến việc học tập.

Hoa
Khi
Thịt,
¨n
qu¶
caù,
xong,
tr­
ícrau,
khi
em
củ
th­
ê
tr­
cÇn
ng
íc khi
dïng
ph¶i
¨nvËt
röa
cÇn


®­
î®Ó
lµm
c
lµm
lau

Lo¹i
rau
mua

röa
thËt
s¹ch,
¨n lu«n
kh«ng
Kh«ng

nguån

í¨n
c s¹ch,
ta
cÇn
lµm

khi
söû
BÖnh
thöôøng
m¾c
ph¶i
khi
¨n
uèng
kh«ng
hîp
§Ó
ch÷a
chóng
ta
dïng
thø

? ??
§©y
N­§å
ícHoạt

laõ
dïng
®å
tr­
í®Ó
vËt
c bÖnh
khi
óp
dïng
uèng
b¸t,
®Ó
cÇn
®Üa
®Ëy
ph¶i
khi
m©m
röa
lµm
s¹ch
c¬m

Ñộng
4:
duïng
nöôùc?
ph¶i
nÊu?
miÖng
n÷a

?? ?

sinh
Củng cố K
1 K
Trß
ch¬
2 ll

N
3
N
ch÷
R A
A U
U
4 R
5 ll ää

H ¡¡
H
åå nn
U
ÊÊ U
S
S
cc

èè
nn

N
N
g
g

?
B µ
µ N
N
B
?
H Ý
Ý N
C H
N
C
?
g ?
nn g
U íí cc ?
U

V áá
g ää TT V
6 g
?
7 §§ uu nn ss «« II ?
b ¸¸ tt
C hh ¹¹ nn b
8 C
?
H ¶¶ yy ?
C H
U C
9 tt II ££ U
H uu èè cc ?
10 TT H

¤ hµng däc

Củng cố
Để thực hiện ăn, uống sạch sẽ, chúng ta cần:
- Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi ăn, sau
khi đại tiện, tiểu tiện.
- Rửa sạch rau quả và gọt vỏ trước khi ăn.
- Thức ăn phải đậy cẩn thận bằng lồng bàn.
- Bát đĩa và dụng cụ nhà bếp phải sạch sẽ..
- Lấy nước từ nước máy hoặc nguồn nước sạch,đun sôi
để nguội,đậy kín trong bình trước khi uống.
- Đặc biệt khi ăn chúng ta cần ăn chậm nhai kĩ.

DÆn dß
• * VÒ nhµ häc thuéc bµi .
•* Thực hiện ăn , uống sạch sẽ.
•* Xem bµi đề phòng bệnh giun .
•* Lµm ở vë bµi tËp trang 8.

Tieát hoïc keát thuùc

Kính chaøo quyù
Thaày Coâ giáo chaøo
caùc con, chúc các con học giỏi, chăm ngoan

Xin caûm ôn vaø

.