Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

tiết 7 đặc điểm chung vai trò thực hiện của động vật nguyên sinh

38fb3f5fff7233fbffaf26217cf57df8
Gửi bởi: thanhdatlocnga 1 tháng 9 2016 lúc 20:07 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 16:27 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 366 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tu ần 4Tiết Baøi 7ÑAËC ÑIEÅM CHUNG VAØ VAI TROØ THÖÏC TIEÃNCUÛA ÑOÄNG VAÄT NGUYEÂN SINH NS: 14.9.2012Ng ày dạy 17/9( 7a2,3,4) 18/9(7a1) 20/9( 7a5)I.MUÏC TIEÂU ÀI HỌC 1. Kieán thöùc:- Trình bày tính đa dạng về hình thái, cấu tạo, hoạt động và đa dạng về môi trường sống của động vật nguyên sinh- Nêu được vai trò của động vật nguyên sinh với đời sống con người và vai trò cuả động vật nguyên sinh với thiên nhiên. HS neâu ñöôïc ñaëc ñieåm chung cuûa ñoäng vaät nguyeân sinh .2. Kó naêng :- Reøn kó naêng quan saùt thu thaäp kieán thöùc.- Kó naêng hoaït ñoäng nhoùm 3. Thaùi ñoä :Giaùo duïc yù thöùc hoïc taäp ,giöõ veä sinh moâi tröôøng vaø caù nhaân .II. TR ỌNG TÂM :- Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh- Vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinhIII. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:1. Giaùo vieân :Tranh veõ moät soá loaïi truøng .Tö lieäu veà truøng gaây beänh ôû ngöôøi vaø ñoäng vaät .2. Hoïc sinh :Keû baûng 1vaø vaøo vôû oân laïi baøi tröôùc.IV. HO ẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định lớp, nắm sĩ số.2. Kiểm tra bài cũ :Em hãy nêu đặc điểm về cấu tạo, sinh sản, dinh dưỡng, phát triển của trùng kiết lị và tác hại của chúng đối với con người ?3. Ph át triển bài :Giôùi thieäu Chuùng ta ñaõ nghieân cöùu veà truøng roi ,truøng bieán hình ,truøng giaøy ,truøng kieát lò truøng soát reùt .Nhöõngloaøi ñoù coù ñaëc ñieåm chung gì vaø chuùng coù vai troø gì ñoái vôùi ñôøi soáng con ngöôøi .Baøi ới :HOAÏT ÑOÄNG 1:ÑAËC ÑIEÅM CHUNG CUÛA ÑOÄNG VAÄT NGUYEÂN SINH Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh- Gv yeâu caàu hoïc sinh :+ Quan saùt hình moät soá truøng ñaõ hoïc Caù nhaân töï nhôù laïi kieán thöùc baøi tröôùc vaø quan saùt hình veõ .1+ Trao ñoåi nhoùm hoaøn thaønh baûng 1- GV cho caùc nhoùm leân ghi keát quaû vaøo baûng .- GV ghi phaàn boå sung cuûa caùc nhoùm vaøo beân caïnh .- GV cho hoïc sinh quan saùt baûng kieán thöùc chuaån Trao ñoåi nhoùm thoáng nhaát yù kieán Hoaøn thaønh noäi dung baûng Ñaïi dieän caùc nhoùm ghi keát quaû vaøo baûng Nhoùm khaùc boå sung .- HS töï chöõa neáu caàn Baûng :Ñaëc ñieåm chung cuûa ñoäng vaät nguyeân sinhTT Ñaïi dieän Kích thöôùc Caáu taïo töø Thöùc aên Boä phaän di chuyeån Hình thöùc sinh saûn Hvi Lôùn 1TB NhTB1 Truøng roi Vuïn höõu cô Roi Voâ tính theo chieàu doïc Truøng bieán hình Vi khuaån Vuïn höõu cô Chaân giaû Voâ tính Truøng giaøy Vi khuaån Vuïn höõu cô Loâng bôi Voâ tính ,höõu tính Truøng kieát lò Hoàng caàu Tieâu giaûm Voâ tính Truøng soát reùt Hoàng caàu Khoâng coù Voâ tính -GV yeâu caàu tieáp tuïc thaûo luaän nhoùm traû lôøi 3caâu hoûi:+Ñoäng vaät nguyeân sinh soáng töï do coù ñaëc ñieåm gì ?+Ñoäng vaät nguyeân sinh soáng kí sinh coù ñaëc ñieåm gì ?+Ñoäng vaät nguyeân sinh coù ñaëc ñieåm gì chung ?-GV yeâu caàu ruùt ra keát luaän .-GV cho moät vaøi hoïc sinh nhaéc laïi keát luaän -Trao ñoåi nhoùm thoáng nhaát caâu traû lôøi .Yeâu caàu neâu ñöôïc :+Soáng töï do quan di chuyển phát triển, dinh dưỡng kiểu động vật và là mắtxích trong chuỗi thức ăn tự nhiên.+Soáng kí sinh: quan di chuyển thườngtiêu giảm hay kém phát triển, dinh dưỡngkiểu hoại sinh, sinh sản vô tính với tốc độrất nhanh( lần phân chia cho nhiều cá thể con)+ ĐVNS dù sống tự do hay kí sinh đều cóđặc điểm chung: về cấu tạo là một tế bào nhưng về chức năng là một cơ thể độc lập.-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy ñaùp aùn nhoùm khaùc boå sung. 2Tieåu ết Ñoäng vaät nguyeân sinh coù ñaëc ñieåm:-Cô theå chæ laø moät teá baøo ñaûm nhaän moïi chöùc naêng soáng .-Dinh döôõng cuû yeáu baèng caùch dò döôõng .-Sinh saûn voâ tính vaø höõu tính .HOAÏT ÑOÄNG 2:TÌM HIEÅU VAI TROØ THÖÏC TIEÃN CUÛA ÑOÄNG VAÄT NGUYEÂN SINH .Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït doäng cuûa hoïc sinh- Gv yeâu caàu HS:+ Nghieân cöùu SGK vaø quan saùt hình 7.1,7.2 trang 27+ Hoaøn thaønh baûng 2+ GV keû saün baûng ñeå hoïc sinh chöõa baøi GV yeâu caàu chöõa baøi GV khuyeán khích caùc nhoùm keå theâm ñaïidieän khaùc SGK GV thoâng baùo moät vaøi loaøi khaùc gaây beänh ôû ngöôøi vaø ñoäng vaät GV cho hoïc sinh quan saùt baûng kieán thöùc chuaån . giá trị thực tiễn của ĐVNS GV giáo dục HS thức phòng chống nhiễm môi trường nói chung và nhiễm môi trường ước nói riêng. -Caù nhaân ñoïc thoâng tin trong SGK trang 26,27 ghi nhôù kieán thöùc .-Trao ñoåi nhoùm thoáng nhaát yù kieán hoaøn thaønh baûng Yeâu caàu:+Neâu lôïi ích töøng maët cuûa ñoäng vaät nguyeân sinh ñoái vôùi töï nhieân vaø ñôøi soáng con ngöôøi .+Chæ roõ taùc haïi vôùi ñoäng vaät vaø ngöôøi +Neâu ñöôïc con ñaïi dieän .- Ñaïi dieän nhoùm leân ghi ñaùp aùn vaøo baûng Nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung- HS theo doõi töï söõa loãi neáu coù HS ghi nh ớBaûng :Vai troø cuûa ñoäng vaät nguyeân sinh Vai troø ên các đại diệnLôïi ích -Trong töï nhieân :+Laøm saïch moâi tröôøng nöôùc +Laøm thöùc aên cho ñoäng vaät nöôùc giaùp xaùc nhoû caù bieån.-Ñoái vôùi ngöôøi :+Giuùp xaùc ñònh tuoåi ñòa taàng tìm mô daàu .+Nguyeân lieän cheá giaáy raùp -Truøng bieán hình ,truøng giaøy ,truøng hình chuoâng ,truøng roi.-Truøng bieán hình, truøng nhaûy,truøng roi giaùp-Truøng loã -Truøng phoùng xaï Taùc haïi -Gaây beänh cho ñoäng vaät .-Gaây beänh cho ngöôøi -Truøng caàu truøng baøo töû -Truøng kieát lò ,truøng soát reùt 3Tieåu keát 2:Ñoäng vaät nguyeân sinh moät soá coù lôïi cho con ngöôøi nhöng ña soá gaây beänh cho ngöôøivaø ñoäng vaät V. ỦNG CỐ- DẶN DÒ :1. Củng cố :- Đọc ghi nhớ SGK/28- HS laøm baøi taäp :Choïn nhöõng caâu traû lôøi ñuùng trong caùc caâu sau :Ñoäng vaät nguyeân sinh coù ñaëc ñieåm :a.Cô theå coù caáu taïo phöùc taïp b.Cô theå goàm moät teá baøo c.Sinh saûn voâ tính höõu tính ñôn giaûn d.Coù cô quan di chuyeån chuyeân hoaù e.Toång hôïp ñöôïc chaát höõu cô nuoâi soáng cô theå g.Soáng dò döôõng nhôø chaát höõu cô coù saün h.Di chuyeån nhôø roi loâng bôi hay chaân giaû2. Dặn dò:-Hoïc baøi traû lôøi caâu hoûi SGK-Ñoïc muïc ‘’Em coù bieát ‘’- Chu ẩn bị bài mới.-Keû baûng trang 30 SGK vaøo vôû 4Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.