Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 65: Chia 1 số thập phân cho 10; 100; 1000

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 3 tháng 8 2020 lúc 11:21 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 19:24 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 73 | Lượt Download: 0 | File size: 0.876544 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2010Đặt tính rồi tính(lấy hai chữ số ở phần thập phân của thương):

1)653,8 : 252)29,4 : 12653,8

153

38

130

525

26,1529,4

54

60

012

2,45Thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2010

a) Ví dụ 1:

213,8 : 10 = ? * Nhận xét:

213,8

10

13

- Nếu chuyển dấu phẩy của số

2 1, 3 8

38

213,8 sang bên trái một chữ số ta

80

cũng được 21,38.

0

213,8 : 10 = 21,38

b) Ví dụ 2: 89,13 : 100 = ?

89,13

100

9 13

0,8 91 3

130

3 00

0

89,13 : 100 = 0,8913- Nếu chuyển dấu phẩy của số

89,13 sang bên trái hai chữ số ta

cũng được 0,8913.Thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2010

a) Ví dụ 1:

1)Tính nhẩm:

213,8 : 10 = 21,38

a) 43,2 : 10 = 4,32

b) Ví dụ 2:

0,65 : 10 = 0,065

89,13 : 100 = 0,8913

432,9 : 1000 = 0,4329

Qui tắc:

Muốn chia một số thập phân

13,96 : 1000 = 0,01396

cho 10, 100, 1000, . . . ta chỉ

b) 23,7 : 10 = 2,37

việc chuyển dấu phẩy của số

2,07 : 10 = 0,207

đó lần lượt sang bên trái một,

hai, ba, . . . chữ số.

2,23 : 1000 = 0,00223

999,8 : 1000 = 0,9998Thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2010

a) Ví dụ 1:

2)Tính nhẩm rồi so sánh kết

213,8 : 10 = 21,38

quả tính:

b) Ví dụ 2:

a) 12,9 : 10 và 12,9 x 0,1

89,13 : 100 = 0,8913

1,29

1,29

=

Qui tắc:

Muốn chia một số thập phân

cho 10, 100, 1000, . . . ta chỉ

b) 123,4 : 100 và 123,4 x 0,01

việc chuyển dấu phẩy của số

1,234

1,234

=

đó lần lượt sang bên trái một,

hai, ba, . . . chữ số.Thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2010

a) Ví dụ 1:

213,8 : 10 = 21,38

b) Ví dụ 2:

89,13 : 100 = 0,8913

Qui tắc:

Muốn chia một số thập phân

cho 10, 100, 1000, . . . ta chỉ

việc chuyển dấu phẩy của số

đó lần lượt sang bên trái một,

hai, ba, . . . chữ số.3) Một kho gạo có 537,25 tấn gạo.

1

Người ta đã lấy ra 10số gạo trong

kho.Hỏi trong kho còn lại bao

nhiêu tấn gạo?Thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2010

a) Ví dụ 1:

213,8 : 10 = 21,38

b) Ví dụ 2:

89,13 : 100 = 0,8913

Qui tắc:

Muốn chia một số thập phân

cho 10, 100, 1000, . . . ta chỉ

việc chuyển dấu phẩy của số

đó lần lượt sang bên trái một,

hai, ba, . . . chữ số.3) Một kho gạo có 537,25 tấn gạo.

1

Người ta đã lấy ra 10 số gạo

trong kho.Hỏi trong kho còn lại

bao nhiêu tấn gạo?

Bài giải:

Số gạo đã lấy ra là:

537,25 : 10 = 53,725 (tấn)

Số gạo còn lại trong kho là:

537,25 - 53,725 = 483,525(tấn)

Đáp số: 483,525tấnThứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2010

a) Ví dụ 1:

213,8 : 10 = 21,38

b) Ví dụ 2:

89,13 : 100 = 0,8913

Qui tắc:

Muốn chia một số thập phân

cho 10, 100, 1000, . . . ta chỉ

việc chuyển dấu phẩy của số

đó lần lượt sang bên trái một,

hai, ba, . . . chữ số.Bài tập về nhà :

2c,d trang 66 SGKThứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2010537,25 tấn

Số gạo trong kho:

Số gạo lấy ra :? tấn