Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 65: các đới khí hậu

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 28 tháng 7 2020 lúc 9:59:35 | Được cập nhật: 20 tháng 5 lúc 1:25:43 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 298 | Lượt Download: 0 | File size: 10.650112 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TRƯỜNGTIỂU HỌC BÌNH CHÁNH

CÁC ĐỚI KHÍ HẬU
LỚP 3 TUẦN 33

GV thực hiện: CAO VĂN BAO

Kiểm tra bài


Naêm,
thaùng vaø muøa

1.Trái
động
mộtnhiêu
vòng ngày,
quanhbao
mặt
2. Mộtđất
nămchuyển
thường
có bao
trời
hếttháng?
bao lâu?
nhiêu

Trả
thường động
có 365moät
ngày và
được
Trả lời:Một
lời: Tráinăm
đất chuyển
voøng
chia
thành
tháng
quanh
mặt 12
trời
hết một năm.

Mùa xuân
Trả Lời:
Một năm
Một
năm
thường

có 4những

mùa:
mùa
mùaxuân,
nào?
mùa
Các hạ,
mùa ở
1
mùa thu,
Bắc bán
mùa đông.
cầu

Các mùa
Mùa thu
Nam
bán
ở Bắc
cầucầu
như
bán

Nam
thế
nào
bán
vớicầu
nhau?
trái ngược
nhau

3

Mùa hè(hạ)

2
Mùa đông

4

Bài mới:

Các đới khí hậu

Chæ
Chævaø
vaønoùi
noùiteân
teâncaùc
caùcñôùi
ñôùikhí
khíhaäu
Moãi
baùn
caàu
coù
maáy
ôû
haäu
Baéc
ôûbaùn
Namcaàu?
baùn caàu?
Baéc baùn
Nam caàu
ñôùi
khí
haäu?
Cực
Bắc
coù
baùn
maáy
caàu
ñôùi
coùkhí
maáy
haäu?
ñôùi khí
Hàn đới
haäu?
Ôn đới
nhiệt đới

Mỗi bán cầu có
3 đới khí hậu

Xích đạo
nhiệt đới
Ôn đới
Hàn đới
Cực Nam

Mỗi bán cầu có
3 đới khí hậu

Kết luận
Mỗi bán cầu đều có 3 đới khí hậu. Từ xích đạo
đến Bắc cực hay từ xích đạo đến Nam cực có các
đới khí hậu sau: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.
Cả hai bán cầu có ba đới khí hậu.

Hoạt động 2: Vị trí các đới khí hậu
Cực Bắc
Vòng cực Bắc
Chí tuyến Bắc

Xích đạo
Chí tuyến Nam
Vòng cực Nam

Hàn đới
Ôn đới
Nhiệt đới
Nhiệt đới
Ôn đới

Cöïc Nam Hàn đới

Nước Việt Nam nằm trong đới
khíkhí
hậu
nhiệt
đới.
hậu
nào?

Chí tuyến Bắc
Hoa Kyø

Nhiệt đới
Xích đạo

Chí tuyến
Nam

Một số hìmh
ảnh của
động,của
thực
ở các
khí hậu
Đặc điểm
chính
cácvậtđới
khíđới
hậu

Nhiệt đới: thường
nóng quanh năm
Ôn đới: ôn hoà,
có đủ bốn mùa
Hàn đới: rất lạnh.
Ở hai cực của
Trái Đất quanh
năm nước đóng
băng.

Mùa đông
Rất lạnh
Mùa hạ

HànNhiệt
đới đới
Ôn đới(có 4 mùa)

Mùa thu

Mùa xuân

Một số hình ảnh thiên nhiên và con người ở các đới khí hậu trên trái đất

Mùa nắng

Nhiệt đới
Mùa mưa

Mùa xuân
Mùa hạ

Ôn đới
Mùa thu
Mùa đông

Hàn đới

Lạnh quanh năm

Kết luận
Trên trái đất những nơi càng gần xích đạo
càng nóng, càng ở xa xích đạo càng lạnh.
Nhiệt đới: thường nóng quanh năm; Ôn
đới: ôn hoà, có đủ bốn mùa; Hàn đới: rất
lạnh. Ở hai cực của trái đất quanh năm
nước đóng băng.

**Tìm ñaëc ñieåm chính cuûa caùc
ñôùi
khí haäu
1/Nhieät
ñôùi: :
a)
a Thöôøng noùng quanh naêm.
b) Laïnh quanh naêm. 3/ Haøn ñôùi :
c) Coù ñuû 4 muøa.
2/ OÂn ñôùi:

a)AÁm aùp, maùt
meû.

b) Laïnh, coù möa
a)Laïnh quanh naêm coù
tuyeát.
c nhieàu
bb) OÂn hoøa, coù ñuû boán muøa.
c) Raát laïnh. ÔÛ hai
cöïc cuûa
c) Raát noùng.
Traùi Ñaát quanh

Trò chơi: XUÂN, HẠ THU, ĐÔNG

1M

Á

P

2

N

Ó

N

G

3

M
M Á

T M Ẻ

4

L

NH

N

RC

É

T

Cảm ơn các bạn đã tham gia
Khi mùa hạ
thu
xuân
đông
em
emem
cảm
em
cảm
cảm
cảm
thấy
thấy
thấy
thấy
như
như
như
như
thế
thế
thế
nào?
thế
nào?
nào
nào?
?

TRÒ CHƠI

Các đới khí hậu
VÀNH ĐAI LẠNH (HÀN ĐỚI)

VÀNH ĐAI ÔN HÒA (ÔN ĐỚI)

VÀNH ĐAI NÓNG (NHIỆT ĐỚI)

VÀNH ĐAI ÔN HÒA (ÔN ĐỚI)
VÀNH ĐAI LẠNH (HÀN ĐỚI)

TRÒ CHƠI

Các đới khí hậu
VÀNH ĐAI LẠNH (HÀN ĐỚI)

VÀNH ĐAI ÔN HÒA (ÔN ĐỚI)

VÀNH ĐAI NÓNG (NHIỆT ĐỚI)

VÀNH ĐAI ÔN HÒA (ÔN ĐỚI)
VÀNH ĐAI LẠNH (HÀN ĐỚI)

GV: Hà Thị Thuý
Trường tiểu học Hồng Kim