Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 56: Nhân 1 số thập phân với 10; 100; 1000

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 28 tháng 7 2020 lúc 10:31:29 | Được cập nhật: hôm qua lúc 22:10:59 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 135 | Lượt Download: 1 | File size: 0.583168 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN TỐNG

MÔN: TOÁN LỚP 5
GIÁO VIÊN : ĐẦU THỊ CHÍN

Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009
Toán
Bài cũ :
Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta
làm thế nào ?
Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên:Ta nhân
như nhân các số tự nhiên. Đếm xem trong phần thập phân
của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy
tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái .

Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009
Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…
• Ví dụ1 : 27,867 × 10 = ?
Nếu ta chuyển dấu phẩy của
số 27,867sang bên phải một
chữ số ta cũng được 278,67.

Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009

Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…
24,56 × 10 =
48,5

× 10 =

Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009
Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…

• Ví dụ2:
53,286
×100

53,286 × 100 = ?

Nếu ta chuyển dấu phẩy
của số 53,286 sang bên phải
53,286 × 100 = 5328,6 hai chữ số ta cũng được
5328,6.

Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009
Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…

Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009
Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…
Nhân nhẩm
35,678 × 100
57,48

×

1000

=

=

Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009
Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,. . .

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100
1000,…ta làm thế nào?

Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009
Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000
• Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000,…ta
chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên
phải một, hai, ba,…chữ số .

Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009
Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000
Luyện tập :
1

Nhân nhẩm : Trò chơi đố bạn

a/1,4 × 10

=

14

2,1

× 100

7,2

× 1000 = 7200

= 210

b / 9,63 × 10 = 96,3
25,08 × 100 = 2508
5,32

× 1000 = 5320

Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009
Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000…
Bài 2 : Viết số đo dưới dạng số đo có đơn vị là xăngti-mét :
10,4 dm =
12,6 m =
0,856 m =
5,75 m =

Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009
Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000

Bài 3: Hs khá , giỏi làm

Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2009
Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000…
Trò chơi :
Ghi Đ vào □ trước câu trả lời đúng.
Muốn nhân một số thập phân với 10, 100,1000,…ta
chỉ việc :b/ Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một,
hai,ba ,…chữ số.

□Đ a/ Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một,
hai,ba ,…chữ số.