Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 5: Phân số thập phân

aa04c2ee7921d617e39eaecdd0e906b3
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 3 tháng 8 2020 lúc 11:16 | Được cập nhật: 27 tháng 2 lúc 12:25 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 95 | Lượt Download: 0 | File size: 1.357312 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ThiÕt kÕ bµi gi¶ng Bµi : Ph©n sè thËp ph©n I/- Môc tiªu. - Gióp häc sinh nhËn biÕt ®­îc c¸c ph©n sè thËp ph©n. - Gióp c¸c em biÕt ®­îc mét sè ph©n sè cã thÓ viÕt thµnh ph©n sè thËp ph©n vµ biÕt c¸ch chuyÓn nh÷ng ph©n sè ®ã thµnh ph©n sè thËp ph©n. II/- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. 1- KiÓm tra bµi cò : H·y so s¸nh: 3 a) 5 1 víi 2 3 b) 4 21 víi 25 7 c) 8 1234 víi 1000 a) 6 ; 1 15 5 3 3 2     5 5 2 10 2 2 5 10 6 V× 10 b) 5 > 10 75 3 3 25   4 4 25 100 84 V× 100 75 > 100 3 1 nªn 5 2 > 21 214 84   25 25 4 100 21 3 nªn 25 4 > 1234 c) V× >1000 7 > 1; 8 1234 7 < 1 nªn 1000 8 C¸c ph©n sè: 5 6 ; 10 10 75 ; 100 84 ; 100 Gäi lµ: Ph©n sè thËp ph©n. 1234 ; 1000 To¸n Ph©n sè thËp ph©n Giíi thiÖu vÒ ph©n sè thËp ph©n: a) NhËn biÕt ph©n sè sè trªn, thËp h·y ph©n. - Dùa vµo 5 ph©n viÕt 2 ph©n sè thËp ph©n vµ 2 ph©n sè kh«ng ph¶i lµ ph©n sè thËp ph©n. - Dïng bót ®¸nh dÊu ®Æc ®iÓm cña ph©n sè thËp ph©n. C¸c ph©n sè: 1234 6 75 84 ; ; ; ; 10 100 100 1000 ... Cã mÉu sè lµ: 10, 100, 1000, ... 5 10 Gäi lµ c¸c ph©n sè thËp ph©n. H·y g¹ch chÐo nh÷ng ph©n sè kh«ng ph¶i lµ ph©n sè thËp ph©n : 3 4 100 17 69 ; ; ; ; 7 10 34 1000 2000 3 §Ó so s¸nh: 5 3 ChuyÓn: 5 thµnh 1 víi 2 6 thµnh 10 1 vµ 2 5 10 Ta ®· chuyÓn tõ 1 ph©n sè thµnh 1 ph©n sè thËp ph©n b) ChuyÓn 1 ph©n sè thµnh ph©n 4 sè thËp ph©n. 14 H·y chuyÓn: vµ thµnh ph©n sè 11 50 thËp ph©n. ChuyÓn: 2 14 14 2 28   50 50 2 2 100 ViÕt: Mäi ph©n sè ®Òu chuyÓn ®­îc thµnh ph©n sè thËp ph©n. Kh«ng ®óng Söa l¹i: Mét sè ph©n sè cã thÓ viÕt thµnh ph©n sè thËp ph©n. Dùa vµo c¸ch chuyÓn nh­: 6 3 3 2   5 5 2 10 5 1 15   2 2 5 10 75 3 3 25   4 4 25 100 21 214 84   25 25 4 100 h·y t×m vµ nªu c¸ch chuyÓn: C¸ch chuyÓn: T×m mét sè khi nh©n víi mÉu sè ®Ó ®­îc 10, 100, 1000... råi nh©n sè Êy víi c¶ tö sè vµ mÉu sè sÏ ®­îc ph©n sè thËp ph©n. Thùc hµnh: Bµi 1: §äc c¸c ph©n sè thËp ph©n. §äc theo mÉu: 9 10 ; 21 100 chÝn phÇn m­êi MÉu 625 ; 1000 2005 ; 1000000 Thùc hµnh Bµi 2: ViÕt c¸c ph©n sè thËp ph©n. ViÕt theo mÉu: 7 MÉu: BÈy phÇn m­ 10 êi Hai m­¬i phÇn tr¨m Bèn tr¨m bÈy m­¬i l¨m phÇn ngh×n Mét phÇn triÖu * Bµi 4: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng. 35 5 7 7 ..... a)   10 2 2 ..... 5 2 6 6 : ....3 b)   3 30 30 : .... 10  Cñng cè: - Ph©n sè thËp ph©n lµ ph©n sè nh­thÕ nµo? - C¸ch chuyÓn mét ph©n sè thµnh ph©n sè thËp ph©n. - Mét sè ph©n sè cã thÓ viÕt thµnh ph©n sè thËp ph©n. Bµi häc kÕt thóc KÝnh chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o m¹nh khoÎ ! Chóc c¸c em häc sinh ch¨m ngoan häc giái ! Xin ch©n thµnh c¶m ¬n C¸c quý vÞ ®¹i biÓu C¸c quý thÇy, c«