Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiet 48 Lop thu - Tho

a1b342484b95f68d22094cb12bd1ec4e
Gửi bởi: Nguyễn Trần Bích Châu 12 tháng 9 2016 lúc 19:49 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 19:23 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 344 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Giaùo aùn: Sinh Hoïc 7Tuaàn:24 Ngaøy soaïn: 25-2-08Tieát: 48 Ngaøy daïy: 28-2-08 Baøi 46 THO ÛI. Muïc Tieâu Qua baøi naøy HS phaûi. 1. Kieán thöùc Hieåu ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm ñôøi soáng vaø hình thöùc sinh saûn cuûa thoû. Giaûi thích ñöôïc caáu taïo ngoaøi cuûa thoû thích nghi vôùi ñôøi soáng vaø taäp tính laån troán keû thuø. Bieát ñöôïc caùch di chuyeån cuûa thoû. 2. Kó naêng Reøn kó naêng quan saùt nhaän bieát kieán thöùc. Reøn kó naêng hoaït ñoäng nhoùm. 3. Thaùi ñoä Yeâu thích moân hoïc, baûo veä ñoäng vaät.II. Chuaån Bò 1. Giaùo vieân Tranh hình 46.2, 46.3 SGK vaø moâ hình. soá tranh veà hoaït ñoäng soáng cuûa thoû. Baûng phuï ghi noäi dung baûng SGK trang 150. Phieáu hoïc taäp. 2. Hoïc sinh Xem tröôùc baøi vaø quan saùt hoaït ñoäng thoû. Keû baûng SGK trang 150 vaøo vôû baøi taäp. III. Tieán Trình Baøi Giaûng 1. Oån ñònh lôùp 2. Baøi môùi Môû baøi Lôùp thuù laø lôùp ñoäng vaät coù caáu taïo cô theå hoaøn chænh nhaát trong giôùi ñoäng vaät vaø ñaïi dieân laø conthoû. Vaäy thoû coù caáu taïo ngoaøi vaø taäp tính soáng nhö theá naøo ñeå coù theå toàn taïi ñöôïc tröôùc baøy chim, thuù nguy hieåmthöôøng xuyeân rình raäp? vaøo baøi.Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu ñôøi soáng vaø sinh saûn cuûa thoû. .Muïc tieâu -Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm ñôøi soáng cuûa thoû. -Trình baøy ñöôïc ñaëc ñieåm sinh saûn cuûa thoû. Thaáy ñöôïc nhöõng öu ñieåm cuûa hieän töôïng thai sinh. 2. Tieán haønh Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh-Höôùng daãn HS nghieân cöùu thoâng tin SGK trao ñoåinhoùm tìm hieåu ñaëc ñieåm ñôøi soáng cuûa thoû Goïi –2 nhoùm trình baøy nhoùm khaùc boå sung.-Lieân heä thöïc teá :Taïi sao trong chaên nuoâi ngöôøi takhoâng laøm chuoâng cho thoû baèng tre hoaëc baèng goã?- Höôùng daãn HS tieáp tuïc nghieân cöùu thoâng tin SGK vaøquan saùt H.46.1 thaûo luaän tìm hieåu: Hình thöùc sinh saûncuûa thuù.- Cho caùc nhoùm trình baøy, boå sung.-Hoûi:+Hieän töôïng thai sinh tieán hoùa hôn so vôùi ñeû tröùng vaønoaõn thai nhö theá naøo Caù nhaân töï tìm hieåu thoâng tin SGK thu thaäp kieánthöùc trao ñoåi nhoùm thoáng nhaát caâu traû lôøi -Yeâu caàu neâu ñöôïc :+ Nôi soáng.+ Thöùc aên vaø thôøi gian kieám aên, taäp tính aên.+ Caùch laån troán keû thuø- Ñaïi dieän trình baøy, nhoùm khaùc boå sung.- Thaûo luaän nhoùm.-Yeâu caàu neâu ñöôïc:+ Nôi thai phaùt trieån.+ Boä phaän giuùp thai trao ñoåi chaát vôùi moâi tröôøng.+ Loaïi con non-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy trao ñoåi giöõa caùcnhoùm. Phoâi ñöôïc baûo veä an toaøn vaø ñöôïc ñaùp öùng ñaày ñuûcaùc ñieàu kieän soáng, khoâng leä thuoäc vaøo löôïng noaõnhoaøng coù trong tröùng. Giaùo vieân: Phaïm Ngoïc ChungGiaùo aùn: Sinh Hoïc 7Tieåu keát 1: 1. Ñôøi soáng Thoû soáng ôû ven röøng trong caùc buïi raäm, coù taäp tính ñaøo hang, laån troán keû thuø baèng caùch nhaûy caû chaân sau. AÊn co, laù caây baèng caùch gaëm nhaám, kieám aên veà chieàu vaø ñeâm. Thoû laø ñoäng vaät haèng nhieät. 2. Ñaëc ñieåm sinh saûn Thuï tinh trong. Thai phaùt trieån trong töû cung cuûa thoû meï. Ñeû con coù nhau thai goïi laø hieän töôïng thai sinh. Con non yeáu, ñöôïc nuoâi baèng söõa meï.Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu ñaëc ñieåm caáu taïo ngoaøi vaø di chuyeån cuûa thoû. .Muïc tieâu Giaûi thích ñöôïc caùc ñaëc ñieåm caáu taïo ngoaøi cuûa thoû thích nghi vôùi ñôøi soángï vaø taäp tính laån troánkeû thuø. Bieát ñöôïc caùch di chuyeån cuûa thoû.. 2. Tieán haønh .Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh- Yeâu caàu HS quan saùt H.46.2 SGK moâ taû caáu taïo ngoaøicuûa thoû.-Yeâu caàu HS ñoïc SGK tr.149 thaûo luaän nhoùm hoaøn thaønhphieáu hoïc taäp.-Treo baûng phuï ghi noäi dung phieáu hoïc taäp leân baûng.Cho caùc nhoùm trình baøy, boå sung.- Nhaän xeùt caùc yù kieán ñuùng cuûa HS. thoâng baùo ñaùp aùnñuùng. Leân moâ taû treân moâ hình.- Yeâu caàu neâu ñöôïc: Ñaëc ñieåm cô theå, chi tröôùc, chisau, ñuoâi, maét, tai, muõi.- Caù nhaân ñoïc thoâng tin trong SGK ghi nhôù kieán thöùc.Trao ñoåi nhoùm hoaøn thaønh phieáu hoïc taäp.- Ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi ñaùp aùn, nhoùm khaùc boåsung.-Caùc nhoùm töï söûa neáu caàn.Baûng ñaùp aùn chuaån :Boä phaän cô theå Ñaëc ñieåm caáu taïo ngoaøi Söï thích nghi vôùi ñôøi soáng vaø taäp tính laån troán keû thuøBoä loâng Boä loâng daày xoáp Giöõ nhieät, baûo veä thoû khi aån trong buïi raäm,Chi(coù vuoát) Chi tröôùc ngaén Ñaøo hangChi sau daøi khoûe Baät nhaûy xa chaïy troán nhanhGiaùcquan Muõi tinh, loâng xuùc giaùc Thaêm doø thöùc aên vaø moâi tröôøngTai coù vaønh tai lôùn, cöû ñoäng Ñònh höôùng aâm thanh phaùt hieän sôùm keû thuøMaét coù mí, cöû ñoäng ñöôïc Giöõ maét khoâng bò khoâ, baûo veä khi thoû troán trong buïi gai raäm- Yeâu caàu quan saùt hình 46.4 vaø 46.5 SGK, keát hôïp quansaùt tranh aûnh thaûo luaän traû lôøi caâu hoûi:+Thoû di chuyeån baèng caùch naøo? Moâ taû ñoäng taùc dichuyeån cuûa thoû.+Taïi sao thoû chaïy khoâng dai söùc baèng thuù aên thòt, song 1soá tröôøng hôïp thoû vaãn thoaùt ñöôïc keõ thuø?+Vaän toác cuûa thoû lôùn hôn thuù aên thòt song thoû vaãn bò baét?Vì sao?- Yeâu caàu HS ruùt ra keát luaän veà söï di chuyeån cuûa thoû. Caù nhaân töï nghieân cöùu thoâng tin quan saùt hình trongSGK ghi nhôù kieán thöùc.Trao ñoåi nhoùm thoáng nhaát traûlôøi caâu hoûi. Thoû di chuyeån: nhaûy caû hai chaân sau. chaân sau ñaïp maïnh vaøo ñaát laøm cô theå baät leâncao. Chaân tröôùc, chaân sau vaø thaân thoû duoãi thaúng( laøm giaûm söùc caûn cuûa khoâng khí taïo ñieàu kieän chosöï taêng toác ). Vaøo cuoái giai ñoaïn nhaûy chæ coù chaântröôùc tieáp caän vôùi ñaát. Thoû chaïy theo ñöôøng chöõ Z, coøn thuù aên thòt chaïykieåu röôït ñuoåi neân bò maát ñaø. Do söùc beàn cuûa thoû keùm, coøn thuù aên thòt söùc beànlôùn. Giaùo vieân: Phaïm Ngoïc ChungGiaùo aùn: Sinh Hoïc Tieåu keát 1. Caáu taïo ngoaøi phieáu hoïc taäp 2. Di chuyeån: Nhaûy ñoàng thôøi chaân sau IV.Kieåm Tra Ñaùnh Giaù :1. Caáu taïo ngoaøi cuûa thoû thích nghi vôùi ñôøi soáng nhö theá naøo?2. Vì sao khi nuoâi thoû ngöôøi ta thöôøng che bôùt aùnh saùng ôû chuoàng thoû?V. Daën Doø: Hoïc baøi, traû lôøi caâu hoûi trong SGK.Ñoïc muïc “Em coù bieát”. Xem laïi caáu taïo boä xöông thaèn laèn. Keû baûng SGK 153 vaøo vôû baøi taäp. Giaùo vieân: Phaïm Ngoïc ChungTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.