Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 38: Nghe viết Trần Bình Trọng

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều 27 tháng 7 2020 lúc 10:06 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 6:45 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 92 | Lượt Download: 1 | File size: 1.041408 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Chaøo möøng quí
thaày coâ
veà
thaêm lôùp döï
giôø
Lôùp: 3 Laõnh Cao

MOÂN: CHÍNH TAÛ

LÔÙP BA

Kieåm tra baøi
cuõ :
Thôøi tieát
Thöông tieác
Baøn tieäc

Thöù naêm ngaøy 05 thaùng 02
naêm 2009
Chính taû ( Nghe vieát ):
TRAÀN

BÌNH TROÏNG

Thöù naêm ngaøy 05 thaùng 02
naêm 2009
Chính taû ( Nghe vieát ):
TRAÀN

BÌNH TROÏNG

Naêm 1285, giaëc Nguyeân sang cöôùp
nöôùc ta. Traàn Bình Troïng chæ huy moät
caùnh quaân, khoâng may sa vaøo tay
giaëc. Giaëc duï doã oâng ñaàu haøng, höùa
phong töôùc vöông cho. Traàn Bình Troïng
khaûng khaùi traû lôøi : “ Ta thaø laøm ma
nöôùc Nam chöù khoâng theøm laøm vöông
ñaát
Baéc.”
gieát
oâng.
- Traàn
Bình Giaëc
Troïng töùc
(1259giaän,
– 1285):
Danh
Khi
aáy,ñôøi
oâng
môùi 26 tuoåi.
töôùng
Traàn
- Töôùc vöông: baäc cao nhaát trong caùc
töôùc vò thôøi xöa

Thöù naêm ngaøy 05 thaùng 02
naêm 2009
Chính taû ( Nghe vieát ):
TRAÀN

BÌNH
TROÏNG
Tìm
hieåu
noäi
- Khi giaëc duï doã höùa phong cho
dung:

töôùc vöông, Traàn Bình Troïng ñaõ
khaûng
khaùi
traû
lôøi
ra sao?
“Ta thaø
laøm
ma
nöôùc
Nam chöù
khoâng theøm laøm vöông ñaát Baéc”

- Caâu noùi naøy chöùng toû Traàn
bình Troïng laø ngöôøi nhö theá naøo?
Traàn Bình Troïng raát yeâu nöôùc,
thaø cheát ôû nöôùc mình, khoâng theøm
soáng laøm tay sai cho giaëc, phaûn boäi
Toå quoác

Thöù naêm ngaøy 05 thaùng 02
naêm 2009
Chính taû ( Nghe vieát ):
TRAÀN

BÌNH
NhaänTROÏNG
xeùt veà
- Nhöõng
chính
taû:chöõ naøo trong baøi chính

taû
ñöôïcñaàu
vieát hoa?
Chöõ
caâu, ñoaïn
caùc teân rieâng
- Caâu naøo ñöôïc ñaët trong daáu
ngoaëc keùp, sau daáu
hai chaám ?
Caâu noùi cuûaTraàn Bình Troïng traû
lôøi quaân giaëc

Thöù naêm ngaøy 05 thaùng 02
naêm 2009
Chính taû ( Nghe vieát ):
TRAÀN

BÌNH
TROÏNG
Luyeän
vieát töø khoù :
giaëc Nguyeân
nöôùc Nam
ñaát Baéc
sa vaøo
duï doã
töôùc vöông

Thöù naêm ngaøy 05 thaùng 02
naêm 2009
Chính taû ( Nghe vieát ):
TRAÀN

BÌNH TROÏNG
Chöõa
loãi baøi:
Naêm 1285, giaëc Nguyeân sang cöôùp
nöôùc ta. Traàn Bình Troïng chæ huy moät
caùnh quaân, khoâng may sa vaøo tay
giaëc. Giaëc duï doã oâng ñaàu haøng, höùa
phong töôùc vöông cho. Traàn Bình Troïng
khaûng khaùi traû lôøi: “Ta thaø laøm ma
nöôùc Nam chöù khoâng theøm laøm vöông
ñaát Baéc.” Giaëc töùc giaän, gieát oâng.
Khi aáy, oâng môùi 26 tuoåi.

Thöù naêm ngaøy 05 thaùng 02
naêm 20009
Chính taû ( Nghe vieát ):
TRAÀN

Baøi
BÌNHtaäp:
TROÏNG

2a. Ñieàn vaoø choã
troáng Ngöôøi
l hay n ?con gaùi anh huøng
Chò Voõ Thò Saùu queâ ôû nquaän Ñaát Ñoû, …ay
l Baø Ròa – Vuõng Taøu.
laø huyeän Long Ñaát, ltænh
Chò laøm…ieân …aïc cho coângl an quaän.
n an xung
Naêm1947, l chò gia nhaäp ñoäi coâng
phong. Nhieàu .. aàn, chò Saùu duõng caûm,l möu
n saâu
l
trí, …uoàn
vaøo vuøng ñòch taïm chieán ñe
å…aém tình hình, giuùp coâng an phaùt hieän vaø
tieâu dieät nhieàu teân gian aùc. Coù…aàn, chò mai
phuïc, …eùm …öïu ñaïn phaù cuoäc taäp trung cuûa
ñòch. Trong moät traän chieán ñaáu, khoâng may,

Thöù naêm ngaøy 05 thaùng 02
naêm 2009
Chính taû ( Nghe vieát ):
TRAÀN

BÌNH TROÏNG

Thöù naêm ngaøy 02 thaùng 02
naêm 2009
Chính taû ( Nghe vieát ):
TRAÀN

CuûngTROÏNG
coá:
BÌNH
A) Tieát
kieäm

B)

Xanh
bieát

C) Laøm
vieät

D)

Thieát
tha

E) Lieác
maét

F)

Taäp
vieác

Thöù naêm ngaøy 05 thaùng 02
naêm 2009
Chính taû ( Nghe vieát ):
TRAÀN

CuûngTROÏNG
coá:
BÌNH
Vöøa roàøi caùc em ñaõ vieát chính taû
baøi gì? Vaø laøm baøi taäp ñieàn vaøo
choã troáng phaân bieät phuï aâm ñaàu
gì?

Thöù naêm ngaøy 05 thaùng 02
naêm 2009
Chính taû ( Nghe vieát ):
TRAÀN

Daën TROÏNG
doø:
BÌNH
Veà nhaø ñoïc laïi baøi taäp Ngöôøi con
gaùi anh huøng vaø vieát laïi nhöõng töø
caùc em ñaõ vieát sai cho ñuùng chính taû
Chuaån bò baøi: ÔÛ laïi vôùi chieán khu
vieát ñoaïn “Boãng moät em… aám haún
leân”

Kính chuùc thaày
coâ vaø caùc em
söùc khoeû vaø
haïnh phuùc