Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 34: Nghe viết Nói ngược

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều 27 tháng 7 2020 lúc 11:20 | Được cập nhật: 24 tháng 2 lúc 6:46 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 97 | Lượt Download: 0 | File size: 0.29696 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Tr­êng tiÓu häc tuÊn ®¹oLíp 4cGi¸o viªn l­u v¨n ®ñThø ba ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2011

ChÝnh t¶

Nghe- viÕt:KiÓm tra bµi cò

Em h·y t×m vµ viÕt 2 ®Õn 3 tõ l¸y

b¾t ®Çu tõ ©m x, tr, L……. !

M:Lóng liÕng…..

Xanh xanh,xa xa. Tr¨ng tr¾ng,tr¬

trÏn. Lung linh. Lñng

l¼ng………………..Thø ba ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2011

ChÝnh t¶

Nghe- viÕt: Nãi ng­îc

 Bao giê cho ®Õn th¸ng ba

 Õch c¾n cæ r¾n tha ra ngoµi ®ång.

 Hïm n»m cho lîn liÕm l«ng,

 Mét chôc qu¶ hång nuèt l·o t¸m m­¬i.

 N¾m x«i nuèt trÎ lªn m­êi,

 Con gµ nËm r­îu nuèt ng­êi lao ®ao.

 L­¬n n»m cho tróm bß vµo,

 Mét ®µn cµo cµo ®uæi b¾t c¸ r«.

 Thãc gièng c¾n chuét trong bå,

 Mét tr¨m l¸ m¹ ®æ vå con tr©u.

 Chim chÝch c¾n cæ diÒu h©u,

 Gµ con tha qu¹ biÕt ®©u mµ t×m.

VÌ d©n gianThø ba ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2011

ChÝnh t¶

Nghe- viÕt: Nãi ng­îcTõ dÔ viªt sai:

§¹i häc Lu©n §«n, n­íc Anh,

liÕm l«ng, nËm r­îu,

lao ®ao,tróm, diÒu h©u.Thø ba ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2011

ChÝnh t¶

Nghe- viÕt: Nãi ng­îc

Bµi 2: Chän nh÷ng ch÷ viÕt ®óng chÝnh t¶

trong ngoÆc ®¬n ®Ó hoµn chØnh ®o¹n v¨n

sau: V× sao ta c­êi khi bÞ ng­êi kh¸c cï ?

§Ó ( d¶i / r¶i / gi¶i / gi·i ) ®¸p c©u hái nµy Mét nhµ ngiªn cøu á

§¹i häc Lu©n §«n n­íc Anh, ®· cho ng­êi mÊy cï 16 ng­êi tham ( ra /

gia / da ) thÝ ngiÖm vµ ( rïng / dïng ) mét thiÕt bÞ theo ( dâi /

giái / râi / giâi / ) ph¶n øng trong bé

( n¶o / n·o ) cña tõng ng­

êi. KÕt ( qu· / qu¶ ) cho thÊy bé ( n·o / n¶o ) ph©n biÖt rÊt

chÝnh x¸c c¸i cï l¹ víi c¸i cï quen. Khi mét ng­êi tù cï th× bé ( n·o /

n¶o )sÏ lµm cho ng­êi ®ã mÊt vui b»ng c¸ch b¸o tr­íc thø tù

®éng t¸c cï . Cßn khi bÞ ng­êi kh©c cï, do kh«ng ( thÓ / thÔ ) .

§o¸n tr­íc thø tù cña ho¹t ®éng, ta sÏ bÞ bÊt ngê vµ bËt lªn tiÕng

c­êi nh­lµ ph¶n øng tù vÖ.2011Thø ba ngµy 26 th¸ng 4 n¨m

ChÝnh t¶

Nghe- viÕt: Nãi ng­îc§Ó……. ®¸p c©u hái nµy, mét nhµ nghiªn cøu ë

§¹i häc Lu©n §«n, n­íc Anh ®· cho ng­êi m¸y cï 16

ng­êi tham……. thÝ nghiÖm vµ dïng mét thiÕt

bÞ theo…… ph¶n øng trong bé ……… cña tõng

ng­êi. KÕt……. cho thÊy bé………. ph©n bÞªt rÊt

chÝnh x¸c c¸i cï l¹ víi c¸i cï quen. Khi mét ng­êi

tù cï th× bé ……… sÏ lµm cho ng­êi ®ã mÊt vui

b»ng c¸ch b¸o tr­íc thø tù ®éng t¸c cï. Cßn khi

bÞ ng­êi kh¸c cï, do kh«ng……….. ®o¸n tr­íc thø

tù cña ho¹t ®éng, ta sÏ bÞ bÊt ngê vµ bËt lªn

tiÕng c­êi nh­lµ ph¶n øng tù vÖ.Thø ba ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2011

ChÝnh t¶

Nghe- viÕt: Nãi ng­îc

 V× sao ta c­êi khi bÞ ng­êi kh¸c cï ?

§Ó gi¶i ®¸p c©u hái nµy, mét nhµ nghiªn cøu ë §¹i häc Lu©n

§«n, n­íc Anh ®· cho ng­êi m¸y cï 16 ng­êi tham gia thÝ

nghiÖm vµ dïng mét thiÕt bÞ theo dâi ph¶n øng trong bé

n·o cña tõng ng­êi. KÕt qu¶ cho thÊy bé n·o ph©n bÞªt rÊt

chÝnh x¸c c¸i cï l¹ víi c¸i cï quen.. Khi mét ng­êi tù cï th×

bé n·o sÏ lµm cho ng­êi ®ã mÊt vui b»ng c¸ch b¸o tr­íc thø

tù ®éng t¸c cï. Cßn khi bÞ ng­êi kh¸c cï, do kh«ng thÓ

®o¸n tr­íc thø tù cña ho¹t ®éng, ta sÏ bÞ bÊt ngê vµ bËt lªn

tiÕng c­êi nh­lµ ph¶n øng tù vÖ.