Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 32: Khái niệm số thập phân

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 28 tháng 7 2020 lúc 10:17:17 | Được cập nhật: 12 tháng 4 lúc 22:49:59 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 166 | Lượt Download: 1 | File size: 1.160704 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

M«n: To¸n 5
Người thùc hiÖn:
Thày giáo

Nh÷ §×nh Th¹o

Tr­êng TiÓu häc KÎ SÆt, B×nh Giang, H¶i D­
¬ng

thÇy, c« gi¸o vÒ dù giê, th¨m líp 5A

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008

Toán
Kiểm tra bài cũ :
+ 1dm

1
= ......

10

+ Các phân số

m?
1
1
1
;
;
10 100 1000

gì ? số thập phân.
Phân

được gọi là

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Toán
a)
m

KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

dm cm mm

0

1

0

0

0

0

1
0

1

1dm hay 1 m còn được
10
viết thành 0,1m
1
1cm hay
m còn được
100
viết thành 0,01m
1
1mm hay
m còn được
1000
viết thành 0,001m

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Toán
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN
Nhận xét :
Phân số
thập phân

Số thập
phân

1
10

= 0,1

1
100

= 0,01

1
1000 =

0,001

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Toán
b)
m

KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

dm cm mm

0

5

0

0

0

0

7
0

9

5dm hay 5 m còn được
10
viết thành 0,5m
7
7cm hay
m còn được
100
viết thành 0,07m
9
9mm hay
m còn được
1000
viết thành 0,009m

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Toán
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN
Nhận xét :
Phân số
thập phân

Số thập
phân

5
10

= 0,5

7
100

= 0,07

9
1000 =

0,009

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Toán
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

*) Chốt : Các số : 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; 0,5 ; 0,07 ; 0,009 …
được gọi là gìnhững
?
số thập phân.

+ Số thập có đặc điểm gì khác so
với số tự nhiên ?
- Tự tìm ra nháp 1 VD về số thập phân.

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Toán
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

Bài 1.

a)

0

Đọc các phân số thập phân và số thập phân trên các vạch của tia số:

1
10

2
10

3
10

4
10

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0

0,1

5
10

6
10
0,6

7
10
0,7

8
10

9
10

0,8

0,9

1

1
10

0,01

b)

0

1
100

2
100

3
100

4
100

5
100

6
100

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

7
100
0,07

8
100

9
100

0,08

0,09

0,1

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Toán
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

Bài 2.

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

7
a) 7dm =
m = 0,7m
10
5
5dm =
m = …m
10
2
2mm =
m = ….m
1000
4
4g =
kg = … kg
1000

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Toán
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

Bài 2.

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Đáp án

7
a) 7dm =
m = 0,7m
10
5
5dm =
m = 0,5 m
10
2
2mm =
m = 0,002 m
1000
4g =

4
kg = 0,004 kg
1000

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Toán
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

Bài 3.
m

Viết phân số thập phân và số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

dm cm mm

Viết phân số thập phân
5
10

m

Viết số thập phân

0

5

0

1

2

0

3

5

…. m

…. m

0

0

9

…. m

…. m

0

7

…. m

…. m

0

0

5

6

…. m

…. m

0

3

7

5

…. m

…. m

12
100

0,5m
m

0,12m

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Toán
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

Bài 3. Đáp án
m

dm cm mm

Viết phân số thập phân
5
10

0

5

0

1

2

0

3

5

0

0

9

0

7

0

0

5

6

0

3

7

5

35
100

m

12
100

7
10

375
1000

0,5m
m

m
9
100

m

0,12m
0,35m

m

m
56
1000

Viết số thập phân

0,09 m
0,7m

m

0,056 m
0,375m

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Toán
*) Củng

A

cố

KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

+ Trong bảng sau đâu là số thập phân?

B

5
10

5
12

12
100

35
9

3 75

0,5
0,12

35
100

0,35

9
100

0,09

7
10

7
56

C

0,7

56
1000

0,056

375
1000

0,375

Số thập phân

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Toán
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN
*) Củng

cố

+ Số thập có đặc điểm gì khác so
với số tự nhiên ?

Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Toán
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

*) Dặn dò :
- Về nhà hoàn thành BT còn lại.
- Chuẩn bị bài học sau.

Hết tiết Toán