Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 3: Có trách nhiệm về việc làm của mình

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 28 tháng 7 2020 lúc 10:46:55 | Được cập nhật: 8 tháng 4 lúc 20:43:05 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 242 | Lượt Download: 1 | File size: 2.433024 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Chuyện của bạn Đức

Chuyện của bạn Đức

Đức đã gây ra
chuyện gì?

Chuyện của bạn Đức

Sau khi gây ra chuyện,
Đức cảm thấy thế nào?

Chuyện của bạn Đức

Theo em, Đức nên giải quyết việc này thế nào cho tốt? Vì sao?

Mỗi người cần phải
suy nghĩ trước khi hành
động và chịu trách nhiệm
về việc là của mình.

Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện
của người sống có trách nhiệm?

a/ Trước khi làm việc gì cũng suy nghĩ cẩn thận.
b/ Đã nhận làm việc gì thì làm việc đó đến nơi đến chốn.
c/ Đã nhận việc rồi nhưng không thích nữa thì bỏ.
d/ Khi làm điều gì sai, sẵn sàng nhận lỗi và sửa lỗi.
đ/ Việc nào làm tốt thì nhận do công của mình, việc nào
làm hỏng thì đổ lỗi cho người khác.
e/ Chỉ hứa nhưng không làm.
g/ Không làm theo những việc xấu.

Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện
của người sống có trách nhiệm?

a/ Trước khi làm việc gì cũng suy nghĩ cẩn thận.
b/ Đã nhận làm việc gì thì làm việc đó đến nơi đến chốn.
c/ Đã nhận việc rồi nhưng không thích nữa thì bỏ.
d/ Khi làm điều gì sai, sẵn sàng nhận lỗi và sửa lỗi.
đ/ Việc nào làm tốt thì nhận do công của mình, việc nào
làm hỏng thì đổ lỗi cho người khác.
e/ Chỉ hứa nhưng không làm.
g/ Không làm theo những việc xấu.

Em tán thành hay không tán thành
với mỗi ý kiến dưới đây ?

a/ Bạn gây ra lỗi, mình biết mà không nhắc nhở là
sai.
b/ Mình gây ra lỗi, nhưng không ai biết nên không
phải chịu trách nhiệm.
c/ Cả nhóm cùng làm sai nên mình không phải chịu
trách nhiệm.
d/ Chuyện không hay xảy ra đã lâu rồi thì không cần
phải xin lỗi.
đ/ Không giữ lời hứa với các em nhỏ cũng là thiếu
trách nhiệm và có lỗi.

Em tán thành hay không tán thành
với mỗi ý kiến dưới đây ?

a/ BạnĐúng
gây ra lỗi, mình biết mà không nhắc nhở là
sai.

Em tán thành hay không tán thành
với mỗi ý kiến dưới đây ?

a/ BạnĐúng
gây ra lỗi, mình biết mà không nhắc nhở là
sai.
b/ Mình gây ra lỗi, nhưng không ai biết nên không
Đúng
phải chịu trách nhiệm.

Em tán thành hay không tán thành
với mỗi ý kiến dưới đây ?

a/ BạnĐúng
gây ra lỗi, mình biết mà không nhắc nhở là
sai.
b/ Mình
gây ra lỗi, nhưng không ai biết nên không
Đúng
phải chịu trách nhiệm.
c/ Cả nhóm
Đúng cùng làm sai nên mình không phải chịu
trách nhiệm.

Em tán thành hay không tán thành
với mỗi ý kiến dưới đây ?

a/ BạnĐúng
gây ra lỗi, mình biết mà không nhắc nhở là
sai.
b/ Mình
gây ra lỗi, nhưng không ai biết nên không
Đúng
phải chịu trách nhiệm.
c/ Cả nhóm
Đúng cùng làm sai nên mình không phải chịu
trách nhiệm.
d/ Chuyện
Đúng không hay xảy ra đã lâu rồi thì không cần
phải xin lỗi.

Em tán thành hay không tán thành
với mỗi ý kiến dưới đây ?

a/ BạnĐúng
gây ra lỗi, mình biết mà không nhắc nhở là
sai.
b/ MìnhĐúng
gây ra lỗi, nhưng không ai biết nên không
phải chịu trách nhiệm.
c/ Cả nhóm
Đúng cùng làm sai nên mình không phải chịu
trách nhiệm.
d/ Chuyện
không hay xảy ra đã lâu rồi thì không cần
Đúng
phải xin lỗi.
đ/ Không
giữ lời hứa với các em nhỏ cũng là thiếu
Đúng
trách nhiệm và có lỗi.

Em tán thành hay không tán thành
với mỗi ý kiến dưới đây ?

a/ BạnĐúng
gây ra lỗi, mình biết mà không nhắc nhở là
sai.
b/ MìnhĐúng
gây ra lỗi, nhưng không ai biết nên không
phải chịu trách nhiệm.
c/ Cả nhóm
Đúng cùng làm sai nên mình không phải chịu
trách nhiệm.
d/ Chuyện
không hay xảy ra đã lâu rồi thì không cần
Đúng
phải xin lỗi.
đ/ Không
giữ lời hứa với các em nhỏ cũng là thiếu
Đúng
trách nhiệm và có lỗi.

Tự đánh giá về những việc
làm của mình từ đầu năm học
tới nay để thấy rõ hành động
có trách nhiệm về việc làm
của mình

TiÕt 2 m«n D¹o ®øc líp 5
Tªn bµi: Cã tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc
lµm cña minh
Gi¸o viªn:
Cïng häc sinh líp 5 thùc hiÖn