Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 24: Thành Phố Cần Thơ

8b910bb3876073f56ab589c8ff86d27f
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều 27 tháng 7 2020 lúc 12:22:34 | Được cập nhật: 19 tháng 4 lúc 6:46:50 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 303 | Lượt Download: 0 | File size: 9.057792 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỊ XÃ SÔNG CẦU TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LỘC I BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ĐỊA LÝ : LỚP 4- TUẦN 25 Giáo viên: TRẦN HỮU ĐÔNG Thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2011 Địa lí: Câu2: 1: V× Câu TP Hå ChÝ ®· bao nhiªu sao TPMinh Hå ChÝ Minh lµ tuæi, th ành phố lín nhÊt c¶ n­íc? TP ®· tõng mang nh÷ng tªn TPnµo? Hå ChÝ Minh lµ TP lín TP Hå ChÝ Minh ®· 300 nhÊt v×: cã sè d©n ®«ng tuæi. Tr­íc ®©y TP cã tªn lµ nhÊt vµ diÖn tÝch lín nhÊt c¶ Sµi Gßn, Gia §Þnh, N¨m 1976 n­íc. TP vinh dù ®­îc mang tªn B¸c: TP Hå ChÝ Minh. Thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2011 Địa lí: THÀNH PHỐ CẦN THƠ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ THÀNH PHỐ CẦN THƠ ? CẦN THƠ BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM CẦN THƠ BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM Thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2011 Địa lí: THÀNH PHỐ CẦN THƠ 1. Thành phố ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long H. Thốt Nốt ng Sô H. Vĩnh Thạnh ậu H Q. Ô Môn Q. Bình Thủy H. Cờ Đỏ Q. Ninh Kiều H. Phong Điền H. Cái Răng BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH – THÀNH PHỐ CẦN THƠ - TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐỒNG THÁP AN GIANG th ốt nố t i Kê nh n Kê ạc r h ỏ hs KIÊN GIANG Kênh đứ n h Kên g hÔ n Kê ôn M ôi Đ ị Th Kê nh VĨNH LONG Sôn gC ầu M ã HẬU GIANG Lược đồ thành phố Cần Thơ + TP Cần Thơ nằm bên dòng sông nào? - Sông Hậu. + Những tỉnh nào giáp với TP Cần Thơ? - Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang. +) Từ thành phố Cần Thơ có thể đi đến các tỉnh khác bằng các loại đường giao thông nào ? Đường ô tô Đường sông Đường thuỷ