Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 19: Châu Á

96dacdf324d487cbf5f35743014466b6
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều 27 tháng 7 2020 lúc 12:34 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 4:47 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 199 | Lượt Download: 0 | File size: 12.796928 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BÀI CŨ

* Đúng hay Sai
1. Ở nước ta, lúa gạo là loại cây
được trồng nhiều nhất.

2. Dân cư nước ta tập trung đông
đúc ở đồng
bằng
ven
biển, thưa
vùng núi
vàvà
cao
nguyên.
thớt ở vùng núi và cao nguyên.

Đ
S
Đ

BÀI CŨ
*Đúng hay Sai

3. Ở nước ta , đất phe-ra-lít tập
trung chủ yếu ở vùng đồi núi và đất
phù sa ở vùng đồng bằng

Đ

4. Rừng rậm nhiệt đới phân bố chủ
ven biển
còn, còn
rừngrừng
ngập
yếu ở vùng
đồi ,núi
ngập
đồi núi
mặn ở vùng ven
biển

S
Đ

Kể tên các châu lục và đại dương
trên thế giới mà em biết ?
6 châu lục
1.CHÂU Á

4 đại dương
1. THÁI BÌNH DƯƠNG

2.CHÂU ÂU
3.CHÂU PHI

2. ĐẠI TÂY DƯƠNG

4.CHÂU MĨ
5.CHÂU ĐẠI DƯƠNG

3. ẤN ĐỘ DƯƠNG

6.CHÂU NAM CỰC

4. BẮC BĂNG DƯƠNG

1. Châu Á
2. Châu Âu
3. Châu Phi
4. Châu Mĩ
5. Châu Đại Dương
6. Châu Nam Cực
Châu Á
là một trong 6 châu lục của quả đất

Thöù saùu ngaøy 11 thaùng 12
naêm 2009

1. Vị trí địa lí và giới hạn của Châu Á:

Quan sát lược đồ và trả lời câu hỏi:
1. Châu Á nằm ở bán cầu nào? Trải
dài từ vùng nào đến vùng nào trên
Trái Đất?
2. Chỉ vị trí châu Á trên lược đồ và
cho biết châu Á bao gồm những
phần nào?

3.Châu Á giáp các châu lục và đại
dương nào?

CHÂU Á

I. Vị trí địa lí và giới hạn
* Châu Á nằm ở bán cầu Bắc.
Trải dài từ vùng gần cực Bắc đến quá
xích đạo.
* Châu Á có 3 phía giáp biển và đại dương:
Phía bắc giáp Bắc Băng Dương, phía đông
giáp Thái Bình Dương, phía nam giáp Ấn
Độ Dương, phía tây và tây nam giáp châu
Phi và châu Âu.