Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 14. Ôn TĐN: TĐN số 4. ANTT: ... cụ dân tộc

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 26 tháng 12 2019 lúc 11:24 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 5:47 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 335 | Lượt Download: 0 | File size: 0.054272 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content":
TI?T 14

N T?P BI HT: H BA L
N T?P ??C NH?C: T?N S? 4
M NH?C TH??NG TH?C: M?T S? NH?C C? DN T?C
I. M?c tiu:
- H?c sinh n t?p ?? ht bi "H ba l" v ??c nh?c
- H?c sinh n?m ???c nh?ng ki?n th?c s? l??c v? m?t s? nh?c c? dn t?c ? Vi?t Nam.
II. Chu?n b?:
- ?n v ht thu?n th?c hai bi h ba l v chim ht ??u xun.
- Hnh ?nh minh ho? m?t vi nh?c c? dn t?c, b?ng d?a nh?c c ti?ng ?n t? r?ng.
III. Ti?n trnh ln l?p:
1. ?n ??nh l?p:
2. Ki?m tra bi c?: Ki?m tra trong lc n t?p
H? c?a GV
H? c?a HS
N?i dung

GV ghi b?ngNh?n xt
Gv th?c hi?n

GV ht m?u

?i?u khi?nNh?n xtThuy?t trnh.
GV th?c hi?n.

- GV yu c?u ??i di?n cc nhm trnh by b?ng
- GV nh?n xt chung
- GV h?i


?i?u khi?n


D?n d

HS ghi bi
Th?c hi?n


-l?ng nghe


- Nghe

-l?ng ngheHS theo di
Cc nhm tham kh?o SGK trang 31-32 ?? tr? l?i
??i di?n cc nhm ln trnh by v nh?n xt n?i dung
- Nghe

- tr? l?i


Phn ?on v tr? l?i

Ghi nh?
1. n t?p bi ht (10 pht)
H Ba L
- C? l?p trnh by bi ht 1 l?n
- C? l?p trnh by bt theo ki?u "X??ng _X"
- G?i h?c sinh ln trnh by bi ht
- Gio vin nh?n xt tuyn d??ng
2. n T?p ??c nh?c s? 4 (10 pht)
CHIM HT ??U XUN
- Gio vin ??c v ht l?i, h?c sinh l?ng nghe v t? ?i?u ch?nh.
- C? l?p trnh by bi T?N (2 l?n)
+ l?n 1 : ht cao ??
+ l?n 2 : ht l?i ca
- 1 t? trnh by l?i T?N theo cch th?c trn
- Gio vin nh?n xt tuyn d??ng
3. Bi m?i: m nh?c th??ng th?c: (22 pht)
M?T S? NH?C C? DN T?C
Nh?c c? l ph??ng ti?n ?? di?n t? m nh?c. Nh?ng nh?c ??u tin xu?t hi?n t? th?i xa x?a c ngu?n g?c t? cc cng c? lao ??ng. M?i dn t?c trn th? gi?i ??u c nh?ng lo?i nh?c ring mnh. ? l di s?n v?n h? qu gi c?n ???c gi? gn vo b?o v?. Ng??i Vi?t Nam ? ch? t?o v s? d?ng nhi?u nh?c c? ??c ?o b?ng ch?t li?u khc nhau. Bi h?c ny chng ta s? c d?p tm hi?u k? h?n v? nh?c c?. ? l c?ng ching, ?n t? r?ng v ?n ?.
Gio vin (treo ?nh) chi?u ?nh v? ba lo?i nh?c c? ln mng chi?u
Th?o lu?n nhm 3 pht
+ Nhm 1 v 4:
?Hy m t? c?u t?o c?a c?ng-ching?
? m thanh C?a C?ng ching nghe nh? th? no?
(- C?ng -ching thu?c b? g,lm b?ng ??ng
thau,hnh trn, ???ng kch t? 20cm ??n
60cm ? gi?a c ho?c khng c nm.Dng
di g? c qu?n v?i ho?c su ?? ?nh.
- m thanh nh? ti?ng s?m r?n.)
+ Nhm 2 v 5:
?Hy m t? ?n t'r?ng v cch s? d?ng?
? m thanh ?n t'r?ng nh? th? no?
(?n t'r?ng thu?c b? g,lm b?ng ?ng n?a to, nh?, di, ng?n khc nhau. M?t ??ub?t kn b?ng ??u m?u, ??u kia vt nh?n. . Dng di g vo cc ?ng, m thanh cao th?p khc nhau tu? ?? to, nh?, di, ng?n c?a ?ng.
m s?c h?i ??c, khng vang to,vang xa, nh?ng c c?m gic nh? ti?ng su?i rc rch,ti?ng thc ??, ti?ng xo x?c c?a r?ng tre n?a khi gi th?i.)
+ Nhm 3 v 6:
?Hy m t? ?n ? v cch s? d?ng?
? m thanh ?n ? nh? th? no?
? Quan ni?m c?a ng??i x?a ??i v?i ?n ??
(- Thu?c b? g c? nh?t Vi?t Nam. Lm b?ng cc thanh ? di, ng?n, dy, m?ng khc nhau.
- m v?c cao thnh tht,xa x?m; -m v?c tr?m nh? ti?ng d?i c?a vch ?.
- m thanh ?n ? nh? m?t ph??ng ti?n ?? n?i li?n ci m v?i ci d??ng, gi?a con ng??i v?i tr?i ??t, th?n linh, gi?a hi?n t?i v?i qu kh?.)
- Hy k? 1 s? nh?c c? c c?u t?o t? ch?t li?u ??ng thau, tre-trt-n?a m em bi?t? (??ng thau: C?n l?n, c?n nh? trong dn nh?c ng? m ; tre trt: so, R-nec-ec trong dn nh?c ng? m)
- GV m?i 1 HS c kh? n?ng trnh di?n 1 nh?c c? m em thu?n th?c (n?u c)
4. C?ng c?: (2 pht)
GV cho hs sinh nghe lai v ?on ten t?ng laoi5 nh?c c?.
5. D?n d: (1 pht)
- V? nh xem bi k? ti?p
- chu?n b? n?i dung thi HKI