Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 104: Hình hộp chữ nhật; Hình lập phương

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 28 tháng 7 2020 lúc 10:36:41 | Được cập nhật: 22 tháng 11 lúc 16:10:17 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 127 | Lượt Download: 1 | File size: 0.795136 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Toán

DIÊ
THỐ M
N
NHẤ G
T

GIỚI THIỆU MỘT SỐ VẬT DỤNG
CÓ DẠNG HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Viên gạc
h

Bao diêm

Hình hộp chữ nhật

Nhận xét những đặc điểm của một
hình hộp chữ nhật
1
1

Maêët ñaùy

3

4

5

3

4

5

Mặt bên

Mặt bên

Mặt bên

6
Mặt bên

2

Maêët ñaùy

6

2

- 6 maët .
- Hai maët ñoái dieän ñeàu baèng nhau.

Các đỉnh, caïnh vaø kích
thöôùc của hình hộp chữ nhật
C

B

A

N

M

Chieàu
daøi

Chieàu
cao

D

Q

P

u
à
e g
i
Ch än
ro

- 8 ñænh.
- 12caïnh ( 4 caïnh chieàu daøi; 4 chieàu

HÌNH LAÄP PHÖÔNG

Con suùc
saéc

1

3

5

4

2 Coù

6

6 maët ñeàu laø hình vu
baèng nhau.

Baøi 1: Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng.

Hình

Soá
maët,
caïnh,
ñænh

Hình hoäp
chöõ nhaät
Hình laäp
phöông

Soá
maët

Soá
caïnh

Soá
ñænh

6

12

8

6

12

8

Hình hoäp chöõ nhaät vaø hình laäp
phöông coù gì gioáng vaø khaùc
nhau?

Baøi 2:

Caùch veõ hình

B
A

C
D

P

N

M

Q

a/ Haõy chæ ra nhöõng caïnh baèng
nhau cuûa hình hoäp chöõ nhaät
treân.
Caïnh:
AD = BC = NP = MQ
AB = CD = PQ = MN
AM = BN = CP = DQ

BÀI TẬP 2: Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài
6cm, chiều rộng 3cm, chiều cao 4cm. Tính diện tích của
mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABNM, BCPN.
B

4cm

D

Chiều cao

A

C

N

M

Q

mộng
c
3 ur

6cm

P

Chiều dài

Chiều dài

: AB =

DC

=

iề
h
C

MN =

QP

Chiều rộng : BC =

AD =

NP

=

MQ

: AM =

BN =

CP =

DQ

Chiều cao

BT2

BAI 2
Baøi giaûi
Dieän tích cuûa maët ñaùy
MNPQ laø:
6 x 3 = 18 ( cm2 )
Dieän tích maët beân ABMN
laø:
3 x 4 = 12 ( cm2 )
Dieän tích maët beân BCPN laø:
6 x4 = 24 ( cm2)
Ñaùp soá: 18 cm2
12 cm2

Baøi 3:

ùc hình döôùi ñaây hình naøo laø hình ho
ình naøo laø hình laäp phöông?

4 cm

12

10 cm

A

11 cm

cm

8

5 cm
m
c
6

6 cm

B

8 cm

m
c
8

cm

8 cm

CC

Sáu mặt
Hình
Mặt
trên
hộp
của
vàchữ
mặt
hình
nhật,
dưới
lập
hình
của
phương
lập
Khoảng
cách
giữa
hai
mặt
đáyhình
của
hình
hộp
chữ
nhật
gọi
là? gì ?
phương
hộp
đều

chữ
hình

nhật
mấy
này.
gọiđỉnh
là gì?
T
C

H

1

H

I

Ì

N

2

3

ÁU

C

A

O

MT

Đ

Á

Y

H

V

U

Ô

N

G

4

Haøng
doïc

M

00
01
02
03
04
05