Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Thực hành bài 14 trang 44 Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 14:12

Lý thuyết

Câu hỏi

Đọc bản vẽ lắp đơn giản cần thực hiện như sau:

Hướng dẫn giải

I. CHUẨN BỊ

- Thước, ê ke, compa, bút chì, tẩy...

- SGK, vở ghi.

II. NỘI DUNG

1. Khung tên

- Tên gọi sản phẩm

- Tỉ lệ bản vẽ

- Bộ ròng rọc

- 1:2

2. Bảng kê

- Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết

- Bánh ròng rọc (1), trục (1), móc treo (1), giá (1).

3. Hình biểu diễn

- Tên gọi hình chiếu

- Tên gọi hình cắt

- Hình chiếu đứng +cạnh

- Có cắt cục bộ ở hình chiếu đứng

4. Kích thước

- Kích thước chung của sản phẩm

- Kích thước chi tiết

- Cao 100 ; rộng 40 ; dài 75

- 75 ; 60 của bánh ròng rọc

5. Phân tích

- Vị trí của các chi tiết

- Chi tiết (1) bánh ròng rọc ở giữa, lắp với trục (2), trục được lắp với giá chử U(4), móc treo(3) ở phía trên được lắp với giá chữ U

6. Tổng hợp

- Trình tự tháo lắp

- Công dụng sản phẩm

- Dũa 2 đầu trục tháo cụm 1-2, sau đó dũa đầu móc treo tháo cụm 3-4.

- Lắp cụm 3-4 tán đầu móc treo sau đó lắp cụm 1-2 và tán 2 đầu trục.

- Dùng để năng vật nặng lên cao. 

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- Cần nắng vững cách đọc bản vẽ 

- Đọc bản vẽ bộ ròng rọc theo các bước

IV. ĐÁNH GIÁ

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 14:12

Các câu hỏi cùng bài học