Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

tài liệu ôn thi toán năm 2016 có đáp án

66ef003259c79a28a64342677d94f5db
Gửi bởi: nguyennuong 17 tháng 3 2016 lúc 17:35:00 | Được cập nhật: 16 tháng 4 lúc 16:59:09 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 638 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Chúng có :A.Có 2 tiếp tuyến chung B.Không có tiếp tuyến chung nàoC.Có 1 tiếp tuyếnchung D.Cả ba phương án trên đều sai Câu 17Cho đường cong (C) : 321y x x3 .

Lựa chọn phương án đúng A.Không tồn tại cặp tiếp tuyến của (C) nào mà chúng song song với nhauB.Tồn tại duy nhất một cặp tiếp tuyến của (C) nào mà chúng song song với nhauC.Tồn tại vô số cặp tiếp tuyến của (C) nào mà hai tiếp tuyến trong từng cặp song song với nhauD.Cả 3 phương án trên đều sai Câu 18Cho đường cong 2y x 5x 6 .

Viết phương trình tiếp tuyến với đường cong biết rằng nó song song với đường thẳng y = 3x Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn ToánDoc24.vn+ 1 .

Lựa chọn đáp án đúng .A .

y = 5x + 3 B .

y = 3x C .

y = 3x –10 D .

1y x 23 Câu 19Giả sử f(x) có đạo hàm tại x = x0.

Lựa chọn phương án đúng A .

f(x) liên tục tại x = x0.B .

f(x)gián đoạn tại x = x0.C .

f(x) chắc chắn có đạo hàm cấp hai : 0f" x.D .

f(x) không xác định tại x = x0.Câu 20Xét hàm số : 3213f x x x 2x 132 .

Lựa chọn phương án đúng A .

Tồn tại điểm M trên đường cong với hoành độ x0>2 mà tiếp tuyến tại M tạo với chiều dương của trục hoành một góc tù.B .

Tồn tại điểm M trên đường cong với hoành độ x0< 1 mà tiếp tuyến tại M tạo với chiềudương của trục hoành một góc nhọn .C .

Tồn tại điểm M trên đường cong với hoành độ x0> 2 mà tiếptuyến tại M song song với trục tung .D .

Tồn tại điểm M trên đường cong với hoành độ x0< 1 mà tiếp tuyến tại M song song với trục hoành .Câu 21Cho 2 đường cong : 2212C : y x x ; C : y 2x 5x .

Lựa chọn phương án đúng A.Có 2 tiếp tuyến chung B.Khôngcó tiếp tuyến chung nào C.Có 1 tiếp tuyến chung D.Cả 3 phương án trên đều sai Câu 22Cho (C) 2y x 5x 6 và M( 5 ; 5) .

Lựa chọn phương án đúng A.Có 2 tiếp tuyến của (C) đi qua M .B.Có 1 tiếp tuyến của (C) đi qua M .C.Mọi tiếp tuyếncủa (C) đều cắt trục hoành .D.Tồn tại tiếp tuyến với (C) qua M và song song với trục hoành .Câu 23Cho y = lnx với x > 0 .

Lựa chọn phương án đúng A.

21y"x B.

1y'x C.

y’ là hàm số lẻ trên [-2 ; 2]D.

1y" 2,56,25 Câu 24Cho hai đường 212C : y x x ; C : y x 1 .

Chúng có :A.Có 2 tiếp tuyến chung B.Không có tiếp tuyến chung nàoC.Có 1 tiếp tuyến chung D.

Cả ba phương án trên đều sai Câu 25Cho (C) : 2y x 3x 2 và điểm M( 2 ; 0) .

Lựa chọn phương án đúng :A.Có 2 tiếp tuyến với đường cong đi qua M .B. Có 1 tiếp tuyến với đường cong đi qua M .C. Không có tiếp tuyến nào đi qua M .D. Cả ba phương án trên đều sai .Câu 26Cho 2f x x xét trên ( -2 ; 4 ] .

Lựa chọn phương án đúng .A .

f ’(4) =8 B .

'f 4 8 C .

'f 2 4 D.

'f 4 8 Câu 27Cho 32y x 4x 5x 7 .

Lựa chọn phương án đúng Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn ToánDoc24.vnA .

4y 2 0 B.

5y 1 0 C.

6y 1 0 D.

4y 1 0 Câu 28Cho y = sin2x .

Lựa chon phương án đúng A.

3y92 B.

4y 174 C.

3y0 D.

6y0 Câu 29Xét đường cong 32y x 2x 15x 7 .

Lựa chọn phương án đúng A .

Tồn tại tiếp tuyến của đường cong song song với trục hoành .B .

Tồn tại tiếp tuyến của đường cong song song với trục tung .C .

Tồn tại tiếp tuyến tạo với chiều dương của trục hoành một góc tù .D .

Cả ba phương án trên đều sai .Câu 31Xét đường cong 321y x x 3x 23 .

Lựa chọn phương án đúng A .

Tồn tại hai điểm M1; M2trên đường cong sao cho hai tiếp tuyến với hai đường congtại M1; M2vuônggóc với nhau .B .

Tồn tại tiếp tuyến với đường cong vuông góc với trục tung C .

Tồn tại tiếp tuyến tạo với chiều dương của trục hoành một góc tù .D .

Cả ba phương án trên đều sai .Câu 31Tìm a và b để hàm sốcó giá trị lớn nhất bằng 4 và giá trị nhỏ nhất bằng -1.A. B.

C.

D.

A và B đều đúng Câu 31Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: A.

minB.

minC.

minD.

minCâu 32Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: A.

maxB.

maxC.

maxD.

maxCâu 33Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: A.

minB.

minC.

minD.

minCâu 34Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: .

A.

maxB.

maxC.

maxD.

maxCâu 35Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: .

A.

minB.

minC.

minD.

minCâu 36Cho phương trình: Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn ToánDoc24.vn, với .

Định a để nghiệm của phương trìnhđạt giá trị lớn nhất.

A.

B.

C.

D.

Câu 37Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: .A. minB.

minC.

minD.

minCâu 38Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: trên đoạn .

A.

maxB.

maxC.

maxD.

maxCâu 40Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn .

A.

minB.

minC.

minD.

minCâu 41Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: trên đoạn .

A.

maxB.

maxC.

maxD.

maxCâu 42Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: .

A.

minB.

minC.

minD.

minCâu 42Cho y = x2–5x + 6 và điểm M (5, 5).

Lựa chọn phương án đúngChọn một câu trả lời A.

Mọi tiếp tuyến với đường cong đều cắt trục hoành B.

Có 1 tiếp tuyến với đường cong đi qua M C.

Tồn tại tiếp tuyến với đường cong qua M và song song với trục tung D.

Có 2 tiếp tuyến với đường cong đi qua M Câu 43Cho y = .

Lựa chọn phương án đúngChọn một câu trả lời A.

Tồn tại duy nhất một cặp tiếp tuyến với đường cong mà chúng song song với nhau B.

Không tồn tại cặp tiếp tuyến với đường cong mà chúng song song với nhau C.

Tồn tại vô số cặp tiếp tuyến mà hai tiếp tuyến trong từng cặp song song với nhau D.

Cả ba phương ánkia đều sai Câu 44Cho đường cong y = x2–5x + 6.

Viết phương trình tiếp tuyến với đường cong biết rằng nó song song với đường thẳng y = 3x + 1.

Lựa chọn đáp sốđúngChọn một câu trả lời A.

y = 3x B.

y = 3x –10 C.

y = 5x + 3 D.

y = + 2 Câu 45Cho y = x2–3x và y = -2x2+ 5x.

Lựa chọn phương án đúngChọn một câu trả lời A.

Không có tiếp tuyến chung nào B.

Cả ba phương ánkia đều sai C.

Có hai tiếp tuyến chung D.

Có một tiếp tuyến chung Câu 46Xét đường cong y = x3+ 2x2+ 15x –7.

Lựa chọn phương án đúngChọn một câu trả lời A.

Tồn tại tiếp tuyến tạo với chiều dương của trục hoành một góc tù B.

Tồn tại tiếp tuyến với đường cong song song với trục hoành Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn ToánDoc24.vnC. Tồn tại tiếp tuyến với đường cong song song với trục tung D.

Cả ba phương ánkia đều sai Câu 47y = x2–3x + 2 và điểm M (2, 0).

Lựa chọn phương án đúngChọn một câu trả lời A.

Có 1 tiếp tuyến với đường cong đi qua M B.

Không có tiếp tuyến nào đi qua M C.

Cả ba phương án kia đều sai D.

Có 2 tiếp tuyến với đường cong đi qua M Câu 48Cho f(x) =x2xét trên (-2, 4].

Lựa chọn phương án đúngChọn một câu trả lời A.

f '+(-2) = -4 B.

f '-(4) = 8 C.

f '+(4) = 8 D.

f'(4) = 8 Câu 49Cho phương trình 2x3-3x2 -1 = 0 .

lựa chọn phương án Đúng Chọn một câu trả lời A.

Phương trình có 2 nghiệm B.

Phương trình vô nghiệm C.

Phương trình có 3 nghiệm D.

Phương trình có 1 nghiệm Câu 50Cho hàm số y = x4+ x3+ x2+ x + 1.

Chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A.

Hàm số luôn luôn đồng biến x R B.

Hàm số luôn luôn nghịchbiến x R C.

Cả 3 phương án kia đều sai D.

Hàm số có ít nhất một điểm cực trị Câu 51Cho hàm số y = 4 sin x -3 cos x + 4 x .

Chọn phương án Đúng Chọn một câu trả lời A.

Hàm số luôn luôn đồng biến trên R B.

Hàm số nghịch biến trên đoạn [] C.

Hàm số luôn luôn nghịch biến trên R D.

Hàm số có cả khoảng đồng biến và nghịch biến Câu 52Cho đường congy = x3-3x2.

Gọilà đường thẳng nối liền cực đại vàcực tiểu của nó.Chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A.

đi qua gốc toạ độ B.

đi qua điểm M (-1,2) C.

song song với trục hoành D.

đi qua điểm M (1, -2) Câu 53Cho đường cong y = x3-3x.

Gọi là đường thẳng nối cực đại và cực tiểu của nó.

Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A.

có phương trình y = -3x B.

có phương trình y = 3x C.

đi qua gốc toạ độ D.

Cả 3 phương ánkia đều sai Câu54Cho hàm số .

Chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A.

Hàm số luôn luôn nghịch biến với x R B.

Cả 3 phương ánkia đều sai C.

y (2) = 5 D.

Hàm số luôn luôn đồng biến với x R Câu 55Cho hàm số y = ax3+ bx2+ cx + d, a 0 và giả sử hàm số đạt cực trị tại các điểm M và N.

Gọivàlà tiếp tuyến với đường cong tại M, N.

Chọn phương án Đúng:Chọn một câu trả lời A.

Cả 3 phương ánkia đều sai B.

//C.

Ít nhất một trong hai tiếp tuyến cắt trục hoành mà không trùng với trục hoành D.

cắt Câu 56Cho đường cong (C) Lựa chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A.

Đồ thị của (C) có dạng (b) B.

Đồ thị của (C) có dạng (c) Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn ToánDoc24.vnC. Đồ thị của (C) có dạng (a) D.

Đồ thị của (C) có dạng (d) Câu 57Cho đường cong(C), cho bốn điểm A, B, C, D nằm trên (C) có hoành độ tương ứng là và giả sử d1, d2, d3, d4tương ứng là tích các khoảng cách từ A, B, C, D đến hai tiệm cậncủa (C) Lựa chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A.

B.

C.

D.

Câu 58Cho đường cong (C) Chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A.

Đường thẳng y = 2x -1 là tiếp tuyến của (C) B.

Ycđ > YctC.

Cả 3 phương ánkia đều sai D.

Đường thẳng y = -3x + 9 không cắt (C).

Câu 59Cho đường cong (C) .Lựa chọn đáp án đúng Chọn một câu trả lời A.

Đường thẳng y = -x -2 cắt (C) tại hai điểm phân biệt B.

Đường thẳng y = 2x + 1 tiếp xúc (C) C.

Cả 3 phương án kia đều sai D.

Phương trìnhcó 4 nghiệm Câu 60Cho đường cong(C) Lựa chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A.

Đồ thịcủa (C) có dạng (a) B.

Đồ thị của (C) có dạng (d) C.

Đồ thịcủa (C) có dạng (c) D.

Đồ thịcủa (C) có dạng (b) Câu 61Cho đường cong(C) Chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A.

Đường thẳng y = -x + 2 la tiếp tuyến của (C) B.

Đường cong(C) có cực đại, cực tiểu C.

Đường thẳng y = 3x -2 không phải là tiếp tuyến của (C) D.

Cả 3 phương ánkia đều sai Câu 62Cho đường cong y = x3+ x-1 (C) chọn phương án đúngChọn một câu trả lời A.

(C) cắt trục hoành tại 3 điểm B.

(C) cắt trục hoành tại một điểm duy nhất có hoành độ xo, sao cho 0 < x0< 1 C.

Trong số các giao điểm của (C) với trục hoành, có giao điểm với hoành độ > 1 D.

Qua điểm A( 0, -1) vẽ được hai tiếp tuyến Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn ToánDoc24.vnđến (C) Câu 63Xét đường cong (C).

Tìm phương án đúng Chọn một câu trả lời A.

yCT < 0 B.

(C) có 3 tiệm cận C.

yCĐ> yCTD.

(C) Lựa chọn phương án đúngChọn một câu trả lời A.

Đồ thị của (C) đối xứng qua trục hoành B.

Cả 3 phương án đều sai C.

Đường cong (C) đạt giá trị nhỏ nhất = 0 khi x = 1 D.

Đường cong (C) đạt cực tiểu tại điểm (1, 0) Câu 65:Đặt .

Lựa chọn phương ánĐúng Chọn một câu trả lời A.

I = -2 B.

I = 0 C.

I = 4 D.

I = 2 Câu 66Cho akhác 0.

Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A.

B.

C.

D.

Cả 3 phương án đều sai Câu 67Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A.

B.

Cả 3 phương án kia đều sai C.

D.

Câu 68Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A.

B.

C.

Cả 3 phương án đều sai D.

Câu 69Đặt Lựa chọn phương ánĐúng Chọn một câu trả lời A.

I = -3/2 B.

I = 1 C.

I = 2 D.

I = 5/2 Câu 70Lựa chọn phương ánĐúngChọn một câu trả lời A.

Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn ToánDoc24.vnB. C.

D.

Câu 71Đặt .

Lựa chọn phương án Đúng Chọn một câu trả lời A.

I1 = 2I2 ; I3= 0 B.

I2= 1/2; I4= 0 C.

I1 = 2I2 ; I3=2I4D.

Cả 3 phương ánkia đều sai Câu 72Đặt.

Lựa chọn phương ánĐúng Chọn một câu trả lời A.

I= 1 B.

Cả 3 phương án kia đều sai C.

I = 2-e D.

I = e-1 Câu 73Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A.

B.

C.

D.

Câu 74Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A.

B.

C.

D.

Cả 3 phương án đều sai Câu 75 Trong nhóm học sinh ưu tú của lớp 10A, có 10 em giỏi toán, 8 em giỏi văn và 4 em vừa giỏi toán vừa giỏi văn.

Lựa chọn phương đúng:Chọn một câu trả lời A.

Cả 3 phương án kia đều sai.

B.

Nhóm có18 em C.

Nhóm có22 em D.

Nhóm có14 em Câu 76Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau chọn từ các số 0,1,2,3,4.

Lựa chọn phương đúng:Chọn một câu trả lời A.

96số B.

120 số C.

90số D.

Cả 3 phương án kia đều sai.

Câu 77Cho các số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Lập các số có 5 chữ số khác nhau từ các số trên.

Hỏi có bao nhiêu số như vậy.

Lựa chọn phương đúng:Chọn một câu trả lời A.

15325 số B.

15300 số C.

15120 số D.

15136 số Câu 78Xét phương trình.

Lựa chọn phương án đúng: Tài Liệu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Và Tuyển Sinh ĐH-CĐ Môn ToánDoc24.vnChọn một câu trả lời A.

Cả 3 phương án kia đều sai.

B.

n = 3 C.

Phương trình trên có 1 nghiệm.

D.

n = 0 Câu 79Xét phương trình.

Lựa chọn phương án đúng: Chọn một câu trả lời A.

n = 0 B.

n = 6 C.

n = 5 D.

n = 3 Câu 80Cho hàm số .

Gọi D là tập xác định của hàm số.

Lựa chọn phương án đúng: Chọn một câu trả lời A.

B.

C.

D.

Câu 81Cho hàm số .

Gọi D là tập xác định của hàm số.

Lựa chọn phương án đúng Chọn một câu trả lời A.

B.

C.

Cả 3 phương án kia đều sai.

D.

Câu 82Xét .

Lựa chọn phương án Đúng.Chọn một câu trả lời A.

a11= -1 B.

a10= 11 C.

Cả 3 phương án kia đều sai.

D.

a10= -1 Câu 83Xét khai triển (1+x)13.

Gọi ailà hệ số của xi trong khai triển (i = 0,1,2,...,11) Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A.

a0< a1< a2< ... < a12< a13B.

Cả 3 phương án đều sai C.

a0< a1< a2< ... < a6= a7> a8> a9> ...> a12> a13D.

a0< a1< a2< ... < a6< a7> a8> a9> ...> a12> a13Câu 84Đặt .

Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A.

S = 243 B.

S = 245 C.

S = 242 D.

S = 81 Câu 85Cho P(x) = (1 -2x + 3x2-4x3+ 5x4-4x5)101.Viết P(x) = a0+ a1x + a2x2+ ... + a505x505.

Đặt S = a0+ a10+ ... + a505.

Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A.

S = 1 B.

S > 2 C.

S = -1 D.

S < -2 Câu 86Giả sử A là tập hợp có 6 phần tử.

Gọi s là số tất cả các tập hợp con của A.

Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A.

s = 66 B.

s = 18 C.

s = 36 D.

s = 64 Câu 87Đặt .

Lựa chọn phương án Đúng.Chọn một câu trả lời A.

S = 512 B.

S = 256 C.

S = 1024 D.

S = 600 Câu 88Xét khai triển (1+2x)7.

Gọi a5là hệ số của x5trong khai triển .

Lựa chọn phương án ĐúngChọn một câu trả lời A.